Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Ewa Rafalska, Raciniewo 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymagane kryteria wyznaczone dla w/w stanowiska. Pani Ewa Rafalska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, w tym również na stanowisku kierowniczym. Kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, wykazując się znajomością zagadnień. Przedstawiona koncepcja pracy na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej gwarantuje sprawne i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pani Ewy Rafalskiej, jej cechy charakteru, kwalifikacje, wykształcenie oraz znajomość przepisów prawa, rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


Wytworzył: Komiska Rekrutacyjna (4 września 2018)
Wprowadził: Sławomir Gołębiewski (5 września 2018, 11:36:31)stanowisko:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
termin składania dokumentów: 27 sierpnia 2018  13:00Wójt Gminy Unisław
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu

1. Nazwa i adres jednostki, nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
b) Stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
c) Wymiar czasu pracy: pełen etat.  

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508);
b) staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
c) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego oraz ochrony danych osobowych;
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.  

3. Wymagania dodatkowe:
a) atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
b) umiejętność kierowania zespołem pracowników;
c) umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
d) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
e) umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
f) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista; g) bardzo dobra organizacja czasu pracy;
h) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
i) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
j) prawo jazdy kat. B;
k) dyspozycyjność. 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
b) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki;
c) Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;
d) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS;
e) Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej;
f) Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników;
g) Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
h) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;
i) Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych;
j) Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS;
k) Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS;
l) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych;
m) Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
n) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Unisław;
 
5. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:
a) środowisko pracy: stanowisko administracyjne kierownicze, godziny pracy stałe, praca jednozmianowa zgodnie z harmonogramem  pracy GOPS w Unisławiu. Praca jest wykonywana w siedzibie pracodawcy oraz w terenie (obszar Gminy Unisław). Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach;
b) środki pracy: komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej;
c) Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne: pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności,  aktywności, odporności na stres. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - należy podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego w celu umożliwienia powiadomienia o terminie kolejnego etapu naboru;
c) kopie dyplomów oraz innych dokumentów  potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectwa pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu;
e) kopia dowodu osobistego;
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
g) oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego;
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)"oraz własnoręcznie podpisać;
b) oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.
 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu” pocztą na adres: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław lub dostarczyć do  Sekretariatu Urzędu Gminy w Unisławiu, pokój Nr 10 (I piętro)  w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2018 r. do godz. 13:00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Unisław w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nr 0121-3/12 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.unislaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
9. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.) zwanym dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Unisław, z którym można się kontaktować: listownie na adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, e-mailowo: gmina@unislaw.pl, telefonicznie 056 68 68 10.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@unislaw.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit b, h oraz art. 10 RODO w celu realizacji umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy oraz przepisami polskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom, które je przetwarzają na zlecenie Administratora, z zachowaniem ochrony tych danych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje także Państwu prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddane profilowaniu.
8. Podanie danych jest wymogiem umownym. Odmowa podania swoich danych będzie skutkowała niemożnością realizacji umowy.
 

Unisław, dnia 10 sierpnia 2018 r.
____________________________________________________________________

1. Treść ogłoszenia. (1141kB) pdf

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. (90kB) pdf

3. Informacja o wynikach naboru. (103kB) pdf


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (10 sierpnia 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (10 sierpnia 2018, 12:26:56)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (5 września 2018, 11:36:31)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 331

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij