Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: W związku z tym, że do dnia 12.09.2018r. do godz. 12:00 na stanowisku opiekuna osoby starszej nie wpłynęła żadna oferta, nabór nie został rozstrzygnięty.


Wytworzył: Kierownik GOPS w Unisławiu (14 września 2018)
Wprowadził: Sławomir Gołębiewski (15 września 2018, 09:27:03)stanowisko:

Opiekun osób starszych

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
termin składania dokumentów: 12 września 2018  12:00Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

   
1. Nazwa i adres jednostki, nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
b) Stanowisko: Opiekun osób starszych;
c) Pełen etat.

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie z co najmniej 2 letnim stażem pracy;
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
c) obywatelstwo polskie;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
f) nieposzlakowana opinia;
h) prawo jazdy kat. B.  

3. Wymagania dodatkowe:
a) preferowany kurs opiekuna osoby starszej;
b) preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach opieki społecznej;
c) odpowiedzialność, dokładność, sumienność;
d) samodzielność w wykonywaniu zadań;
e) umiejętność pracy w warunkach stresu;
f) systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy;
g) dyspozycyjność, zaangażowanie;
h) umiejętność rozwiązywania problemów;
i) komunikatywność;
j) własny samochód osobowy.  

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) codzienny kontakt z chorymi, dbanie o ich stan zdrowia i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych;  
b) świadczenie usług różnym grupom osób zamieszkałych na terenie gminy Unisław (obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym lub zamieszkałym wspólnie z rodziną (w godzinach pracy członków rodziny), samotnym niepełnosprawnym wymagającym opieki i innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi);  
c) w domach chorych wykonywanie czynności: · pielęgnacyjnych (m.in. posłanie łóżka, mycie, kąpanie i ubieranie chorego, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, podawanie leków, zapobieganie powstawaniu odleżyn, pielęgnacja zalecona przez lekarza); · opiekuńczych i gospodarczych (m.in. zakupy niezbędne do egzystencji podopiecznego, dostarczanie gorących posiłków i karmienie chorego , spacery z podopiecznym, porządkowanie otoczenia podopiecznego, pranie, palenie w piecu, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept); · załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego;
d) organizacja czasu wolnego chorego;
e) czynności wynikłe w przypadku zgonu  podopiecznego (m.in. wezwanie pomocy, lekarza, powiadomienie członków rodziny).  

5. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:
a) środowisko pracy: godziny pracy stałe, zgodnie z pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu. Praca jest wykonywana na terenie Gminy Unisław własnym samochodem osobowym.
b) Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne: pracę na tym stanowisku nie zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz odporności na stres. Praca na tym stanowisku wymaga ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.  

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) - należy podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego w celu umożliwienia powiadomienia o terminie kolejnego etapu naboru;
c) kopie dokumentów  potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;
d) kwestionariusz osobowy;
e) oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw    publicznych;
- o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)"oraz własnoręcznie podpisać.
b) oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.
 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun osób starszych” pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław lub dostarczyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w nieprzekraczalnym terminie 12 września 2018 r. godz. 12:00. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
9. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.) zwanym dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu, z którym można się kontaktować: listownie na adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, e-mailowo: gops1@unislaw.pl, telefonicznie 056 68 68 732.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit b, h oraz art. 10 RODO w celu realizacji umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy oraz przepisami polskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom, które je przetwarzają na zlecenie Administratora, z zachowaniem ochrony tych danych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje także Państwu prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddane profilowaniu.
7. Podanie danych jest wymogiem umownym. Odmowa podania swoich danych będzie skutkowała niemożnością realizacji umowy.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.unislaw.pl
 
 
Unisław, dnia 24.08.2018 r.

1. Treść ogłoszenia. (796kB) pdf

2. Informacja o wynikach naboru. (76kB) pdf


Wytworzył: Kierownik GOPS w Unisławiu (24 sierpnia 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (24 sierpnia 2018, 11:34:42)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (15 września 2018, 09:27:04)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij