Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (33)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (10)

wybrany kandydat: Magdalena Czuba, Unisław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagane kryteria wyznaczone dla w/w stanowiska. Pani Magdalena Czuba udzieliła odpowiedzi na zadane pytania, wykazując się znajomością zagadnień. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Kandydatki, jej cechy charakteru, kwalifikacje, wykształcenie oraz znajomość przepisów prawa, rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


Wytworzył: Komisja Rekrutacyjna (20 września 2018)
Wprowadził: Sławomir Gołębiewski (21 września 2018, 11:55:35)stanowisko:

Pracownik Socjalny

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
termin składania dokumentów: 18 września 2018  12:00Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław


1. Nazwa i adres jednostki, nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
b) Stanowisko: pracownik socjalny;
c) Pełen etat.  

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie  w zawodzie  pracownik socjalny wg art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2018, poz. 1508 t.j.):
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego  w zawodzie pracownik socjalny,
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia  lub nauki o rodzinie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
c) obywatelstwo polskie;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
f) nieposzlakowana opinia;
g) znajomość przepisów prawa w zakresie kompetencji gminy w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, znajomość przepisów w zakresie postępowania administracyjnego;
h) Znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej POMOST STD, program do obsługi świadczeń rodzinnych SYGNITY oraz Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer
i) prawo jazdy kat. B.  

3. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku  pracownika socjalnego lub w jednostkach opieki społecznej;
b) odpowiedzialność, dokładność, sumienność;
c) samodzielność w wykonywaniu zadań; 
d) umiejętność pracy w warunkach stresu oraz odporność na sytuacje stresowe;
e) systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy;
f) dyspozycyjność, zaangażowanie;
g) umiejętność rozwiązywania problemów;
h) umiejętność pracy w zespole;
i) komunikatywność;
j) własny samochód osobowy.  

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przyjmowanie wniosków  i zgłoszeń od osób ubiegających się o pomoc;
b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów ośrodka oraz na wniosek innych instytucji uprawnionych;
c) rozeznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
d) sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb;
e) wnioskowanie różnych form pomocy zgodnie z rozeznaniem potrzeb, planem i przyznanym budżetem na dany rok;
f) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej;
g) sporządzanie sprawozdań;
h) współpraca z pedagogiem szkolnym, kuratorem, pielęgniarką środowiskową, policją, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi i prawnymi, mającymi wpływ na realizację zadań pomocy społecznej;
i) biegła obsługa komputera w systemie POMOST STD;
j) inicjowanie form  pomocy osobom mającym trudna sytuację życiową;
k) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.  

5. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:
a) środowisko pracy: godziny pracy stałe, zgodnie z pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu. Praca jest wykonywana w siedzibie pracodawcy oraz na terenie Gminy Unisław własnym samochodem osobowym. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach.
b) środki pracy: komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.
c) Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne: pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz odporności na stres. Praca na tym stanowisku wymaga ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.  

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) - należy podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego w celu umożliwienia powiadomienia o terminie kolejnego etapu naboru;
c) kopie dokumentów  potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;
d) kwestionariusz osobowy;
e) oświadczenia:    
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego;    
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na     określonym stanowisku;    
- że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;   

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)"oraz własnoręcznie podpisać.
b) oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.  

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.  

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik socjalny” pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław lub dostarczyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w nieprzekraczalnym terminie 18 września 2018 r. godz. 12:00.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.) zwanym dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu, z którym można się kontaktować: listownie na adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, e-mailowo: gops1@unislaw.pl, telefonicznie 056 68 68 732.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit b, h oraz art. 10 RODO w celu realizacji umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy oraz przepisami polskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem. Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom, które je przetwarzają na zlecenie Administratora, z zachowaniem ochrony tych danych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje także Państwu prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddane profilowaniu.
7. Podanie danych jest wymogiem umownym. Odmowa podania swoich danych będzie skutkowała niemożnością realizacji umowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.unislaw.pl   

Unisław, dnia 07.09.2018 r. 
_________________________________________

Wytworzył: Kierownik GOPS (7 września 2018)
Opublikował: Marek Gesing (7 września 2018, 13:42:29)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (21 września 2018, 11:55:35)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 231

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij