Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (35)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (18)

uzasadnienie wyboru: W związku z tym, że do dnia 28.02.2019r. na stanowisko psychologa nie wpłynęła żadna oferta, nabór został unieważniony.


Wytworzył: Kierownik GOPS w Unisławiu (4 marca 2019)
Wprowadził: Sławomir Gołębiewski (11 marca 2019, 10:44:08)stanowisko:

Terapeuta integracji sensorycznej

miejsce pracy: Gmina Unisław
termin składania dokumentów: 28 lutego 2019  12:00
Ogłoszenie  nr GOPS.271.1.SUO.2019
 
Podstawa prawna: art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).
               
I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław ogłasza nabór na:
TERAPEUTĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia  funkcjonowania 12-letniego chłopca w miejscu zamieszkania dziecka.

II. Do zadań osoby/wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało:
1) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), w tym świadczenie usług m.in. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 
III. Planowana ilość godzin w miesiącu wynosi:
1 godzinę tygodniowo, każda godzina po 60 minut. Z zastrzeżeniem, że ilość godzin SUO ustalać będzie każdorazowo GOPS na podstawie decyzji administracyjnej, przy czym ilość godzin może ulegać zmianie. Natomiast dokładne terminy oraz ilość godzin zajęć realizowanych  w poszczególnych dniach danego miesiąca, będzie ustalana z rodzicami dziecka.

IV. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług.

V. Wynagrodzenie za 1 godzinę zajęć (60 minut) SUO wynosi:
50,00 zł brutto. Kwota obejmuje koszt dojazdu do podopiecznego oraz koszt niezbędnych materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć.
 
VI. Wymagania niezbędne jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie terapii integracji sensorycznej: studia wyższe (fizjoterapia, pedagogika, psychologia) oraz certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej II stopnia.
2. Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Spełnienie poniższych wymogów:
1) korzystanie z pełni praw publicznych;
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) nieposzlakowana opinia.

VII. Wymagania dodatkowe jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
- posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) oraz umiejętności i doświadczenia w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
- odporność na trudne sytuacje i stres,
- prawo jazdy kat. B.
 
VIII. Wymagana dokumentacja:

1. List motywacyjny (opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania  jednego z zawodów,
o których mowa w punkcie VI.1.
3. Dokumenty potwierdzające, co najmniej półroczy staż w jednej z jednostek, o których mowa  w punkcie VI.2.
4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w punkcie VII.
5. Oświadczenie o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IX. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
1. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w formie kserokopii, z tym że GOPS w Unisławiu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kserokopii złożonych dokumentów z ich oryginałami, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami. 
2. List motywacyjny oraz wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  na terenie Gminy Unisław – TERAPIA  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ".

X. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać lub przesłać do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław. Oferty które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Informacje dotyczące oceny i kryteriów wyboru ofert:
1. W toku badania i oceny ofert, GOPS w Unisławiu może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ocenie zostaną poddane kwalifikacje i doświadczenie Oferentów.
 
XII. Osoba uprawniona do kontaktu z osobami zainteresowanymi:
Ewa Rafalska, tel: (56) 68 68 732, e-mail: gops1@unislaw.pl
 
________________________________________________________________________________

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS w Unisławiu (1 lutego 2019)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (1 lutego 2019, 10:12:31)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (11 marca 2019, 10:44:09)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419