Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (36)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (15)

wybrany kandydat: Renata Topczyńska, Unisław 
uzasadnienie wyboru: W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono że w/w osoba spełnia niezbędne wymagania do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej (27 marca 2020)
Wprowadził: Marek Gesing (27 marca 2020, 12:53:21)stanowisko:

Opiekun osób starszych

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 23 marca 2020  12:00
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Opiekun osób starszych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu
 

Składanie ofert do dnia: 23 marca 2020r. do godziny 12:00. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, tel. (56) 68 68 732
2. Wymiar czasu pracy – 1 etat
3. Rodzaj umowy - umowa o pracę
4. Planowany termin zatrudnienia – niezwłocznie

I. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie, bądź obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej, które posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków opiekuna,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie minimum średnie,
- uprawnienia do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, pielęgniarz,
- doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
- prawo jazdy kategorii B,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 
II. Wymagania dodatkowe:
- samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność planowania i podejmowania decyzji,
- komunikatywność,
- cierpliwość, empatia, pogodne usposobienie,
- dyspozycyjność,
- mile widziana umiejętność udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
- wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb żywieniowych osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, a w szczególności:
a. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
b. pomoc w przygotowywaniu posiłków, spożywania posiłków,
c. pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu,
d. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywanie opłat mieszkaniowych, realizowanie recept, zamawianie wizyt lekarza,
e. zapewnianie kontaktów z otoczeniem,
f. prowadzenie wymaganej dokumentacji.
- współdziałanie z rodzinami osób objętych pomocą usługową, służbą zdrowia, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy,
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika Ośrodka, wynikających ze specyfiki pracy  na zajmowanym stanowisku.

IV. Informacja o warunkach pracy:
- wymiar czasu pracy: 1 etat,
- miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86 – 260 Unisław oraz praca w środowisku osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie Gminy Unisław,
- umowa o pracę.
 
V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:
Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
- własnoręcznie podpisany list motywacyjny z adresem do korespondencji i numerem telefonu,
- własnoręcznie podpisane CV z dokładnym wykształceniem i przebiegiem pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy, opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i własnoręcznym podpisem kandydata,
- własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA),
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku Opiekuna osób starszych,
- własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, w dni robocze lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86 – 260 Unisław w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekun osób starszych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu” do dnia 23 marca 2020r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: telefon 56 68 68 732
 
VIII. Procedura rekrutacji
Rekrutacja składała się będzie z dwóch etapów:
I etap ( selekcja wstępna) – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
II etap ( selekcja merytoryczna) – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna

O terminie II etapu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do II etapu rekrutacji.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy. Nadesłane oferty nie będą odsyłane. Oferty osób niezakwalifikowanych do drugiego etapu można odebrać w ciągu 2 miesięcy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu. Może Pani/Pan się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, e-mailowo: gops1@unislaw.pl, telefonicznie: 56 68-68-732.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@unislaw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c,  art. 9 ust. 2 lit. b, h i art. 10  RODO w celu realizacji umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy oraz przepisami  szczególnymi.
4) Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Podanie danych jest wymogiem umownym. Jeżeli nie poda nam Pani/Pan swoich danych osobowych nie będziemy mogli realizować z Panią/Panem umowy.  
8) Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:
Treść ogłoszenia. (1903kB) pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (165kB) jpg

WYNIK NABORU (208kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS w Unisławiu (9 marca 2020)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (9 marca 2020, 11:58:53)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (27 marca 2020, 12:53:22)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 666