Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2018
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (221)  |  Przetargi unieważnione (44)

zamówienie na:

Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Kokocko w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław,” nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.2.2.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Zakład Stolarki Waldemar Nowak, ul. Lipowa 22, Zębowo, 64-310 Lwówek Wlkp. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
Nazwa zamówienia:
Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Kokocko w ramach Projektu
pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych
na terenie Gminy Unisław,” nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17


I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

NIP: 875-148-68-46
Nr tel: + 48 (56) 68 66 006
Nr faxu: + 48 (56) 68 68 718
Adres e-mail: gmina@unislaw.pl
Strona internetowa: www.unislaw.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.

II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Kokocko w ramach Projektu pn. „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław,”, nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.01. Wychowanie przedszkolne.

III. Sposób udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, o którym mowa w sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.) jako rozeznanie rynku.

2. Zamówienie zgodnie z art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż placu zabawa w miejscowości Kokocko w ramach Projektu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Projekt techniczny oraz Plan zagospodarowania terenu, które stanowią załączniki nr 1 i 1a do Zapytania ofertowego.

2. Przedmiotu zamówienia obejmuje także:
1) wykonanie, dostarczenie i zamontowanie tablicy informacyjnej zawierającej regulamin placu zabaw, numery telefonów alarmowych, nazwę i adres zarządcy oraz numer telefonu, pod który należy zgłaszać zauważone nieprawidłowości – treść tablicy informacyjnej do uzgodnienia z Zamawiającym;
2) wykonanie stref bezpieczeństwa i wszelkich prac towarzyszących związanych z przygotowaniem i uporządkowaniem terenu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie technicznym.

3. Dostarczone i zamontowane wyposażenie placu zabaw powinno spełniać wygania określone w Szczegółowej specyfikacji wyposażenia placu zabaw, stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

4. Wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw muszą być wykonane, zamontowane i zabezpieczone zgodnie z warunkami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U z 2016 poz. 2047) oraz polskimi normami: PN-EN 1176: 2009 i PN-EN1177:2009.

5. Każde dostarczone urządzenie stanowiące wyposażenie placu zabaw powinno zostać wyposażone w tabliczkę znamionowo-informacyjną.

6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata licząc od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

7. Wskazanie przez Zamawiającego opisem lub obrazem (przykładową fotografią) marki lub nazwy handlowe urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw, służy jedynie do ustalenia ich standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.

8. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw były fabrycznie nowe, nieużywane, posiadały co najmniej parametry i cechy określone w dokumentach zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

3. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia - niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.

VI. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 25 czerwca 2018 r.

2. Wyposażenie placu zabaw składające się na przedmiot zamówienia musi być dostarczone do Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” w Unisławiu, Filia w Kokocku pod adresem: Kokocko 32, 86-260 Unisław i zamontowane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Kokocku).

VIII. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium: cena brutto - 100 pkt.
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższa cenę oferty – wartość brutto. Pozostali wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

2. Wykonawca określi łączną cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym wszelkie opłaty i podatki. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia i koszty z tym związane. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia.

3. Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto na każde urządzenie osobno, obejmujące wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go Zamawiającemu, wraz z dostawą i montażem, wykonaniem wszystkich prac porządkowych i towarzyszących, w tym tablicy informacyjnej oraz stref bezpieczeństwa w miejscu montażu wyposażenia placu zabaw.

4. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) zdjęcia, rysunki lub szkice oferowanego wyposażenia placu zabaw z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami;
2) pisemne potwierdzenie zgodności oferowanego wyposażenia placu zabawa z normami, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 Zapytania ofertowego, np. certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę, deklarację zgodności producenta lub dostawcy bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta lub instytucję zewnętrzną; w przypadku certyfikatu wydanego przez instytucje zagraniczne należy przedstawić zarówno oryginalną wersję certyfikatu, jak i jego tłumaczenie na język polski.

X. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 15 maja 2018 r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10) w godzinach urzędowania Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Plac zabaw- Projekt Przygoda Malucha”;
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: gmina@unislaw.pl przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Plac zabaw – Projekt Przygoda Malucha”.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XI. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) w sprawach merytorycznych - Michał Melerski, tel. kom. 608 189 273;
2) w sprawach formalnych - Alicja Adryan, tel. kom. 609 443 095; e-mail: toodnowa@wp.pl

XII. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

XIII. Załączniki do Zapytania ofertowego są:

1) Załącznik nr 1 – Projekt techniczny (4199kB) pdf
2) Załącznik nr 1a - Plan zagospodarowania terenu (679kB) pdf
3) Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja wyposażenia placu zabaw (545kB) pdf
4) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (606kB) pdf

Treść zapytania ofertowego. (575kB) pdf

/Jakub Danielewicz/
Wójt Gminy Unisław
____________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (495kB) pdf

Opublikował: Sławomir Gołębiewski (8 maja 2018, 10:32:57)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (20 czerwca 2018, 10:08:53)
Zmieniono: Dodanie wyniku zapytania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 249

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij