Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.3.1.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w załączniku. Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Nazwa zamówienia:
Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław”
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

NIP: 875-148-68-46
Nr tel: + 48 (56) 68 66 006
Nr faxu: + 48 (56) 68 68 718
Adres e-mail: gmina@unislaw.pl
Strona internetowa: www.unislaw.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.
 
II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław” nr RPKP.09.03.02.-04-0063/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.
 
III. Sposób udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o którym mowa w sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.), w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

2. Zamówienie zgodnie z art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora na potrzeby realizacji Projektu.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:
1) część nr 1 zamówienia – dostawa sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie aneksu kuchennego w Dziennym Domu Pobytu Seniora;
2) część nr 2 zamówienia – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora;
3) część nr 3 zamówienia - dostawa mebli medycznych stanowiących wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora;
4) część nr 4 zamówienia - dostawa pozostałych mebli i akcesoriów stanowiących wyposażenie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
5) część nr 5 zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego stanowiącego wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Seniora.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie:
1) było fabrycznie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji;
2) posiadało co najmniej parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
3) znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania;
4) spełniało wymagane prawem powszechnie obowiązującym normy i było wolne od wad prawnych;
5) posiadało dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim – jeżeli dotyczy;
6) posiadało deklarację CE – jeżeli dotyczy.
7) posiadało ustalony okres gwarancji jakości udzielony przez Wykonawcę nie krótszy niż 12 miesięcy.

5. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

6. Wskazanie przez Zamawiającego opisem lub obrazem (przykładową fotografią) marki lub nazw handlowych poszczególnych elementów wyposażenia (mebli, sprzętu) służy jedynie do ustalenia ich standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.

7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do montażu poszczególnych elementów wyposażenia (mebli, sprzętu) w miejscu ich dostawy - zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
 
V. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod główny:
39 15 00 00-8 różne meble i wyposażenie
Kody dodatkowe:
39 10 00 00-3 meble;
33 19 20 00-2 meble medyczne;
39 70 00 00-9 sprzęt gospodarstwa domowego;
39 71 00 00-2 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego;
37 44 00 00-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych;
30 21 30 00-5 komputery osobiste;
32 21 00 00-2 sprzęt telewizyjny i audiowizualny;
38 65 21 00-1 projektory;
38 65 10 00-3 aparaty fotograficzne;
30 12 11 00-4 fotokopiarki;
32 34 24 00-6 sprzęt nagłaśniający.
 
VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z pięciu (5) części. Każda z części zamówienia będzie badana i oceniana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną(e) część(ci) zamówienia wymienione w rozdziale IV ust. 2 Zapytania ofertowego.

2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na dowolnie wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na te części zamówienia zostaną odrzucone.

3. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy części zamówienia - niedopuszczalne jest dzielenie ustalonych części zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnej części zamówienia podlegają odrzuceniu.
 
VII. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 14 czerwca 2018 r.

2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być dostarczone do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń mieszczących się w Dziennym Domu Pobytu Seniora pod adresem ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław.
 
IX. Informacje o wykluczeniu
1. Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy powiązani są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Ponadto z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego ogłoszono upadłość;
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
 
X. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
 
XI. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) cena brutto (C) o znaczeniu 90 % (90 pkt.);
2) okres na jaki udzielona jest przez Wykonawcę gwarancja jakości (G) o znaczeniu 10 % (10 pkt.).
 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C +G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”.

2. Ocena punktowa w kryterium „cena brutto” dokonana zostanie na podstawie wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:
 
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 90 pkt.
 
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

3. Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy według poniższych zasad:
1) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w następujących okresach: 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące;
2) liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:
a) okres gwarancji 12 miesięcy 0 punktów,
b) okres gwarancji 18 miesięcy 5 punktów,
c) okres gwarancji 24 miesiące 10 punktów;
2) w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji bądź zaoferowania okresu gwarancji innego niż wymienione w pkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancję na 12 miesięcy i tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium;
3) podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty;
4) w przypadku podania przez Wykonawcę dużego okresu gwarancji niż 24 miesiące Zamawiający przyzna 10 punktów w tym kryterium;
5) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 5, albo 10 punktów.

4. Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę, odrębnie dla każdej z części zamówienia.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów, odrębnie w każdej części zamówienia.

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 (od 2a do 2e – w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta) do Zapytania ofertowego.

2. Do oferty należy złączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

3. Oferta oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego, w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, koszty realizacji postanowień gwarancyjnych, naprawy lub wymiany reklamowanego wyposażenia, jak i wszelkie inne składki, opłaty oraz podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
XIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 8 czerwca 2018 r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10) w godzinach urzędowania Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wyposażenie – Projekt Złota jesień dla Seniora”
lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: gmina@unislaw.pl przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Wyposażenie – Projekt Złota jesień dla Seniora”.

2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale IX Zapytania ofertowego.
 
XIV. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w następujących przypadkach:
1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny).
Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
XV. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Muziewicz, tel. 56- 68 66 032 (wew. 323); e-mail: vincag@wp.pl
 
XVI. Możliwość i przyczyny unieważnienia postępowania
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów;
4) w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
 
XVII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżącej dostawy.

2. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

3. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 19 lipca 2017 r.
 
XVIII. Załączniki
Integralną częścią niniejszego Zapytania ofertowego są następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (759kB) pdf
2. Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowego (521kB) pdf
3. Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowego - edytowalny (90kB) word
4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (320kB) pdf
5. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - edytowalny (204kB) word
6. Treść zapytania ofertowego. (505kB) pdf .

/-/ Jakub Danielewicz Wójt Gminy Unisław

_____________________________

7. Zmiana nr 1 do zapytania ofertowego - wyposazenie (626kB) pdf
8. Formularz ofertowy dla czesci nr 2 zamowienia po zmianie nr 1 (743kB) pdf
9. Formularz ofertowy dla czesci nr 2 zamowienia po zmianie nr 1 - edytowalny (45kB) word
_____________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (715kB) pdf
_____________________________

Odpowiada za treść: Agnieszka Muziewicz
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (4 czerwca 2018, 10:40:21)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (11 czerwca 2018, 13:08:19)
Zmieniono: Dodaniewyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij