Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą materiałów plastycznych w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław”, nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.2.3.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Biur-POL Zbigniew Sobień ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium oceny ofert podane w Zapytaniu ofertowym. Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Nazwa zamówienia:
Zakup wraz z dostawą materiałów plastycznych w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław,” nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
NIP: 875-148-68-46
Nr tel: + 48 (56) 68 66 006
Nr faxu: + 48 (56) 68 68 718
Adres e-mail: gmina@unislaw.pl
Strona internetowa: www.unislaw.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.

II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów plastycznych w ramach Projektu pn. „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław,”, nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.01. Wychowanie przedszkolne.

III. Sposób udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, o którym mowa w sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.) jako rozeznanie rynku.

2. Zamówienie zgodnie z art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów plastycznych w ramach Projektu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały plastyczne były nowe, nieużywane, posiadały co najmniej parametry i cechy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych.

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

3. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia - niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.

VI. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 13 lipca 2018 r.

2. Materiały plastyczne składające się na przedmiot zamówienia muszą być dostarczone do Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” w Unisławiu, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław.

VIII. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium:
cena brutto - 100 pkt.
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższa cenę oferty – wartość brutto. Pozostali wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

2. Wykonawca określi łączną cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego, w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, koszty wymiany reklamowanego towaru, jak i wszelkie inne składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. poprawiona. poprawiona.

X. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10) w godzinach urzędowania Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Materiały plastyczne - Projekt Przygoda Malucha”;
lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: gmina@unislaw.pl przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Materiały plastyczne – Projekt Przygoda Malucha”.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XI. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Michalina Maniszewska, tel. kom. 533 575 113; e-mail: gmina@unislaw.pl

XII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

XIII. Załączniki do Zapytania ofertowego są:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1115kB) pdf
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. (643kB) pdf

Treść zapytania ofertowego. (584kB) pdf

/Jakub Danielewicz/
Wójt Gminy Unisław
__________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (818kB) pdf

Odpowiada za treść: Michalina Maniszewska
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (20 czerwca 2018, 13:56:42)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (5 lipca 2018, 11:51:34)
Zmieniono: Dodanie wyniku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 221

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij