Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Dostawa i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr projektu RPKP.09.02.01-04-0027/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: LIFTS4U KONRAD MRÓWKA, UL. ZŁOTA 57, 42-202 CZĘSTOCHOWA Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E
NR 1/2018
 
Nazwa zamówienia:
Dostawa i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”  nr projektu RPKP.09.02.01-04-0027/17.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Unisław,  ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław; NIP: 875-148-68-46, reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu,
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w osobie Ewy Rafalskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Unisławiu
nr tel: (56) 68 68 732
adres e-mail: gops1@unislaw.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.
 
II. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr projektu RPKP.09.02.01-04-0027/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9.Solidarność społeczna, Działania 09.02 Włączenie społeczne, Poddziałania 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.
 
III. Sposób udzielania zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, o którym mowa w sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.) jako rozeznanie rynku.
2. Szacunkowa wartość  zamówienia jest niższa niż 50 tys. zł netto.
3. Zamówienie zgodnie z art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych, zwanej daje także urządzeniem, o następujących parametrach:
1) platforma montowana na zewnętrznych schodach wejściowych do budynku,
w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu - rysunek rzutu i przekroju schodów zewnętrznych oraz dokumentacja fotograficzna stanowią załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego);
2) składanie/rozkładanie: automatyczne;
3) wykończenie podestu: materiał antypoślizgowy;
4) wyposażenie platformy:
a) rampy najazdowe: z najazdem bocznym;
b) system przeciwtnący i przeciwzgnieceniowy,
c) dwie barierki zabezpieczające chowane w platformie,
d) zabezpieczenie przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione na platformie i kasetach wezwań,
e) przycisk bezpieczeństwa na platformie „STOP”,
f) pokrowiec ochronny na złożoną platformę;
5) udźwig: min. 225kg;
6) sposób mocowania: na słupkach do stopni schodowych;
7) sterowanie: na zasadzie stałego nacisku na przycisk na platformie oraz zdalne sterowanie za pomocą pilota radiowego;
8) zasilanie: jednofazowe, 230V, moc silnika: do 1kW.
2. Urządzenie powinna spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE(Maszyny), dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostawy urządzenia do miejsca dostawy i jego montażu wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej;
2) wykonania dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej;
3) przygotowanie dokumentacji dla potrzeb zgłoszenia do Urzędy Dozoru Technicznego (UDT) oraz do uczestniczenie przy odbiorze urządzenia przez UDT;
4) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało co najmniej parametry i cechy określone w pkt 1 i 2, było w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów oraz spełniało wymagane prawem normy i było wolne od wad prawnych.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczone i zamontowane urządzenie udzielił gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zapewnia doprowadzenie zasilania jednofazowego w miejsce wskazane przez Wykonawcę oraz związane z tym pomiary elektryczne (wyłącznie instalacji zleconej przez Zamawiającego).
7. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
kod główny: 45 31 31 00-5 Instalowanie wind; kod dodatkowy:33 19 62 00-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
 
V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
3. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia - niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.
 
VI. Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia – termin montażu i uruchomienia platformy wyłącznie w dniach od 10 – 26 września 2018 r.
2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony i zamontowany w Unisławiu pod adresem: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
 
IX. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium:
cena brutto - 100 pkt.
2. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższa cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt.
3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w danej części zamówienia ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów.
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy złączyć kartę techniczną (opis parametrów technicznych) oferowanego urządzenia.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane
z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego, w tym koszty dostawy, montażu, rozruchu i odbioru urządzenia, koszty realizacji postanowień gwarancyjnych, jak i wszelkie inne składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa i montaż platformy przyschodowej” lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: anna.musial@unislaw.pl  przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Dostawa i montaż platformy przyschodowej”.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale IX.
 
XII. Osobami  upoważnionymi  do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) Anna Musiał – w sprawach formalnych - tel. 56 68 68 732; e-mail: anna.musial@unislaw.pl
2) Michał Melerski – w sprawach merytorycznych - tel. 608 189 273.
 
XIII.  Dodatkowe  informacje:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżącej dostawy.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
3. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 19 lipca 2017 r.
 
XIV. Załączniki:
Integralną częścią niniejszego Zapytania ofertowego są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego. (62kB) word ;
2) Załącznik nr 2 - Rysunek rzutu i przekroju schodów zewnętrznych. (10kB) pdf ;
3) Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna. (476kB) pdf .
 

/-/ Z up. Wójta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Unisławiu Ewa  Rafalska

____________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (2476kB) pdf


Odpowiada za treść: -
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (10 sierpnia 2018, 14:20:15)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (22 sierpnia 2018, 10:07:49)
Zmieniono: Dodanie wyniku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 188

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij