Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Sprzęt komputerowy.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RG.042.15.2018
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 18 września 2018  14:00
wynik postępowania: Wyłoniony wykonawca: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów. Zapytanie ofertowe
według zasad konkurencyjności na sprzęt komputerowy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0043/16 pn.: „Kompetencje są kluczowe!”

Znak sprawy: RG.042.15.2018

I. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
+48 (56) 68 66 006
+48 (56) 68 68 718
gmina@unislaw.pl
www.unislaw.pl
NIP: 875-148-68-46

II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu nr RPKP.10.02.02-04-0043/16 pn.: „Kompetencje są kluczowe!”.

III. Sposób udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Wartość szacunkowa netto zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
3. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), do udzielenia niniejszego zamówienia ustawy Pzp nie stosuje się.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
30 21 30 00-5 komputery osobiste.

V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzebę realizacji Projektu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Odbiorcami przedmiotu zamówienia są:
1) Szkoła Podstawowa w Grzybnie, Grzybno 71, 86-260 Unisław;
2) Szkoła Podstawowa w Kokocku, Kokocko 32, 86-260 Unisław.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt:
1) posiadał deklarację CE;
2) posiadał certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;
3) w przypadku komputerów przenośnych – spełniał wymogi normy Energy Star 5.0;
4) był fabrycznie nowy, nieużywany, z bieżącej produkcji;
5) posiadał co najmniej parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
6) znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletny i gotowy do użytkowania;
7) spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych;
8) posiadał dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
9) posiadał ustalony okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę nie krótszy niż 12 miesięcy.
5. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – oferta nieobejmująca całość zamówienia podlegają odrzuceniu.

VII. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Termin wykonania zamówienia i miejsce dostawy
Termin wykonania zamówienia: do 27 września 2018r. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław.

IX. Informacje o wykluczeniu
1. Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy powiązani są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawców:
1) w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
2) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

X. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

XI. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) cena brutto (C) o znaczeniu 90 % (90 pkt.);
2) okres na jaki udzielona jest przez Wykonawcę gwarancja na dostarczony sprzęt (G) o znaczeniu 10 % (10 pkt.).
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C +G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto”,
T – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”.
2. Ocena punktowa w kryterium „cena brutto” dokonana zostanie na podstawie wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 90 pkt.
3. Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy według poniższych zasad:
1) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w następujących okresach: 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące;
2) liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:
a) okres gwarancji 12 miesięcy 0 punktów,
b) okres gwarancji 18 miesięcy 5 punktów,
c) okres gwarancji 24 miesiące 10 punktów;
2) w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji bądź zaoferowania okresu gwarancji innego niż wymienione w pkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancję na 12 miesięcy i tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium;
3) podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty;
4) w przypadku podania przez Wykonawcę dużego okresu gwarancji niż 24 miesiące Zamawiający przyzna 10 punktów w tym kryterium;
5) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 5, albo 10 punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy złączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie podając ją cyfrowo i słownie. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty zwiane z realizacją zamówienia.
6. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 września 2018r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Gminy
5
Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Sprzęt komputerowy”;
lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną (w formie scanu) na adres: gmina@unislaw.pl , przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta - Sprzęt komputerowy”.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale IX.

XIV. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w następujących przypadkach:
1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny).
Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XV. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami
Małgorzata Giżyńska
tel. +48 (56) 68 68 724
mail: malgorzata.gizynska@unislaw.pl

XVI. Możliwość i przyczyny unieważnienia zapytania
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, jeżeli:
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane Zamawiającemu;
2) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów;
5) w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.

XVII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżącej dostawy.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 19 lipca 2017 r.

XVIII. Załączniki
Integralną częścią niniejszego Zapytania ofertowego są następujące załączniki (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego oraz ze strony internetowej Bazy Konkurencyjności):
1) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (417kB) pdf
2) Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego (730kB) pdf
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (675kB) pdf

Unisław, 10 września 2018r. /Jakub Danielewicz/

____________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (576kB) pdf


Odpowiada za treść: Małgorzata Giżyńska
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (11 września 2018, 11:19:07)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (29 listopada 2018, 11:57:14)
Zmieniono: Dodanie wyniku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij