zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym oraz wyposażeniem

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części nr 1 zamówienia pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem operacyjnym”. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu części nr 1 postępowania nr GK.271.8.2019.MG na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust.6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. Wybrana oferta, w zakresie części nr 2 zamówienia pn. „Dostawa mobilnej szafki do przechowywania i ładowania komputerów”: Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław. Cena wybranej oferty: 2.552,25 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi za wady: 24 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która spełnia warunki określone w SIWZ, a także uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. 
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (92kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 1 zamówienia oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 zamówienia (1157kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (439kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (138kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (688kB) pdf
 

Załączniki do SIWZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (564kB) pdf

Formularz ofertowy, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania - załącznik nr 2-3 do SIWZ (527kB) pdf

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ (483kB) pdf

Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ (480kB) pdfPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.06.2019 r. (205kB) pdf

Załączniki do wyjaśnienia treści SIWZ:
Formularz ofertowy, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania - załącznik nr 2-3 do SIWZ (wersja edytowalna) (699kB) word

metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (5 czerwca 2019, 12:01:51)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (5 lipca 2019, 14:56:38)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 349