Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zaptanie ofertowe
nr sprawy: GK.271.11.2019.MG
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 11 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Fit Park Sp. z o.o., Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 42.373,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena. __________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (287kB) pdf

__________________________________________________________________ZAPYTANIE  OFERTOWE
Nazwa zamówienia pn.:
„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo”
Znak postępowania: GK.271.11.2019.MG
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
NIP: 875-148-68-46, REGON 871118543
tel: + 48 (56) 68 66 006, fax: + 48 (56) 68 68 718
Adres e-mail: gmina@unislaw.pl
Strona internetowa: www.unislaw.pl
Godziny urzędowania: - w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15,
we wtorki w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.
 
II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo,
w ramach „Programu rozwoju małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 
III. Sposób udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, jako rozeznanie rynku.
2. Zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo w ramach „Programu rozwoju małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Projekt techniczny wraz Planem zagospodarowania terenu, stanowiący załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac towarzyszących związanych
z przygotowaniem i porządkowaniem terenu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie technicznym.
3. Wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie siłowni zewnętrznych muszą być wykonane, zamontowane i zabezpieczone zgodnie z warunkami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U z 2016 poz. 2047) oraz normami: PN-EN 1176-1:2009 i PN- EN 16630:2015.
4. Każde dostarczone urządzenie stanowiące wyposażenie powinno zostać wyposażone w tabliczkę znamionowo-informacyjną.
5. W obrębie siłowni lub indywidualnie na każdym urządzeniu należy umieścić informację o sposobie użytkowania (obsługi) urządzeń.
6. Przygotowanie wykopów leży po stronie Wykonawcy.
7. Siedziska metalowe – Zamawiający nie dopuszcza wykonania siedzisk z innego materiału,
8. Rękojeści urządzeń należy zabezpieczyć materiałem antypoślizgowym, np. poprzez gumowe nasadki.
9. Kolor malowania urządzeń dowolny.
10. Stopy mocujące należy wykonać z betonu klasy min. C12/15 (B-15).
11. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.
12. Wskazanie przez Zamawiającego opisem lub obrazem (przykładową fotografią) marki lub nazwy handlowe urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw, służy jedynie do ustalenia ich standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.
13. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia stanowiące wyposażenie były fabrycznie nowe, nieużywane, dopuszczone do obrotu, posiadały co najmniej parametry i cechy określone w dokumentach zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych, oraz posiadały stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.
14. Dostarczone sadzonki (Żywotnik zachodni brabant thuja occidentalis brabant w ilości 15 szt.) powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy. Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. U roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. Wysokość sadzonek liczona bez doniczki min. 80cm .
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.
W miejscu wykonania nasadzeń usunąć darń po wcześniejszym rozplanowaniu i wykonać doły w odległości co 1,0m. Wielkość dołu uwarunkować od rozmiarów bryły korzeniowej. Doły zaprawić ziemią do iglaków w ilości min. 1/3 objętości dołu. Dół nawodnić wodą. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i ponownie nawodnić.
 
V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej
niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
3.  Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia - niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.
 
VI. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 04 października 2019 r.
2. Miejsce wykonania zamówienia: miejscowość Głażewo - działka nr 35/4 obręb ewidencyjny Głażewo;
 
VIII. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium:
cena brutto - 100 pkt
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższa cenę oferty – wartość brutto. Pozostali wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów.
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca określi łączną cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym wszelkie opłaty i podatki. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia i koszty z tym związane. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto na każde urządzenie osobno, obejmujące wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go Zamawiającemu, wraz z dostawą i montażem, wykonaniem wszystkich prac porządkowych i towarzyszących, w tym tablicy informacyjnej oraz stref bezpieczeństwa w miejscu montażu wyposażenia.
4. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) zdjęcia, rysunki lub szkice oferowanego wyposażenia placu zabaw z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami;
2)  pisemne potwierdzenie zgodności oferowanego wyposażenia z normami, o których mowa w rozdziale IV ust. 3 Zapytania ofertowego, np. certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę, deklarację zgodności producenta lub dostawcy bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta lub instytucję zewnętrzną; w przypadku certyfikatu wydanego przez instytucje zagraniczne należy przedstawić zarówno oryginalną wersję certyfikatu, jak i jego tłumaczenie na język polski.
 
X.   Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 11 lipca 2019 r. do godziny 11:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10) w godzinach urzędowania Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Gmina Unisław,
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo”; lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: gmina@unislaw.pl przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo”;
 
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
XI. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) w sprawach merytorycznych - Michał Melerski, tel. kom. 608 189 273;
2) w sprawach formalnych – Sylwester Kurdynowski, tel. kom. 533 303 008,
e-mail: sylwester.kurdynowski@unislaw.pl.
 
XII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 
XIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego
1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@unislaw.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych w Gminie Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo”, znak postępowania: GK.271.11.2019.MG  prowadzonego w formie zapytania ofertowego;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Unisław oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
10. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
XIV. Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Treść zapytania ofertowego. (1674kB) pdf

2. Załącznik nr 1 – Projekt techniczny wraz z PZT – Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo. (5134kB) pdf
 
3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. (596kB) pdf
 
3a. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - postać edytowalna. (26kB) word  

Opublikował: Sławomir Gołębiewski (28 czerwca 2019, 10:41:28)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (12 lipca 2019, 08:25:58)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij