zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.12.2019.MG
wartość: Poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała. Cena wybranej oferty: 19.689,84 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi za wady: 24 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ.