zamówienie na:

Remont drogi gminnej w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz. Cena wybranej oferty: 222.174,90 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (88kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (317kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (188kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (153kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1409kB) pdf


Załączniki do SIWZ:

Formularz ofertowy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1-2 do SIWZ (114kB) word

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ (87kB) word

Oświadczenie (Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób) - załącznik nr 4-5 do SIWZ (104kB) word

Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ (1122kB) zip

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do SIWZ (1900kB) pdf

Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ (1227kB) zip

Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (242kB) pdf

metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (3 lipca 2019, 14:19:04)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (14 sierpnia 2019, 11:53:54)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243