zamówienie na:

Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.14.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Euro System Trans Szymon Rosochowicz, ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 256.602,72 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (89kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (310kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (183kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (154kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1416kB) pdf


Załączniki do SIWZ:

Formularz ofertowy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1-2 do SIWZ (114kB) word

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ (88kB) word

Oświadczenie (Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób) - załącznik nr 4-5 do SIWZ (104kB) word

Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ (1130kB) zip

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do SIWZ (1491kB) zip

Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ:
Dokumentacja techniczna (opis) - załącznik nr 8.1 do SIWZ (9132kB) pdf
Dokumentacja techniczna (rysunki) - załącznik nr 8.2 do SIWZ (4743kB) pdf
Dokumentacja techniczna (SOR) - załącznik nr 8.3 do SIWZ (7729kB) pdf

Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (524kB) pdf


PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23 lipca 2019 r. (220kB) pdf
1a. Załącznik do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 23 lipca 2019 r. - przedmiar robót. (1133kB) pdf

metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (19 lipca 2019, 12:18:53)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (23 sierpnia 2019, 14:06:16)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 382