zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głażewo

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.16.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Michał Szewczyk PRDI UNIDROMEX, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław. Cena wybranej oferty: 526.134,70 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (88kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (305kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (181kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (139kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1417kB) pdf

Załączniki do SIWZ:

Formularz ofertowy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1-2 do SIWZ (115kB) word

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ (88kB) word

Oświadczenie (Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób) - załącznik nr 4-5 do SIWZ (105kB) word

Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ (1131kB) zip

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do SIWZ (1587kB) zip

Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ:
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8.1 do SIWZ (7743kB) zip
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8.2 do SIWZ (9882kB) zip
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8.3 do SIWZ (5199kB) zip
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8.4 do SIWZ (5197kB) zip
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8.5 do SIWZ (6369kB) zip

Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (850kB) pdf


PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.08.2019 r. (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (8 sierpnia 2019, 11:51:52)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (13 września 2019, 13:48:15)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 345