zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego VW Transporter

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy: GK.1.2019.MG
wartość: 3.000,00 zł
termin składania ofert: 17 września 2019  12:00
wynik postępowania: Samochód sprzedany za kwotę 3.200,00 zł brutto 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 506, z późniejszymi zmianami) ogłaszam sprzedaż samochodu ciężarowego VW Transporter, na warunkach określonych poniżej:


ORGANIZATOR PRZETARGU

Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
telefon: 056-686-87-10, fax.: 056-686-87-18
adres e-mail: gmina@unislaw.pl, adres strony internetowej: www.bip.unislaw.pl   
 
OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU, MIEJSCE I TERMIN, W  KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego VW Transporter:
· rok produkcji: 2001,
· data pierwszej rejestracji w kraju: 04.05.2012 r.,
· liczba osi: 2,
· rodzaj pojazdu: ciężarowy,
· pojemność: 2461,00 cm3,
· moc: 75,00 kW,
· liczba miejsc siedzących: 6,
· badanie techniczne nieaktualne
· ubezpieczenie OC – do 03.05.2020 r.
· cena minimalna – 3.000,00 zł brutto
· samochód w stanie i z wyposażeniem widocznym na zdjęciach – w chwili obecnej nie posiada ważnego przeglądu technicznego, nie odpala, wymaga remontu zawieszenia, skrzyni biegów, silnika i stacyjki.
· zdjęcia przedmiotu sprzedaży dołączone zostały do ogłoszenia.
2. W okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert przedmiot przetargu można obejrzeć w miejscowości Raciniewo po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem Gminy.
3. Informacji na temat przetargu udziela w godzinach pracy p. Marek Gesing – tel. 533-303-007.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OTWARCIA OFERT
4. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego VW Transporter" należy złożyć w sekretariacie /pokój nr 10/ Urzędu Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, w terminie do dnia 17.09.2019 r. do godz. 12.00.
5. Oferty złożone po ustalonym terminie pozostawia się bez otwarcia i uznaje się za odrzucone.
6. Ofertę należy złożyć wraz z dowodem wpłacenia wadium.
7. Pisemne oferty winny zawierać:
a. pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b. datę sporządzenia oferty,
c. proponowaną cenę brutto,
d. dowód wpłaty wadium,
e. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.
 
WARUNKI PRZETARGU
8. Cena za przedmiot przetargu oferowana w złożonych ofertach nie może być niższa niż cena minimalna podana w pkt 1.
9. W przypadku gdy złożone oferty zawierać będą takie same ceny na przedmiot przetargu, Gmina Unisław wezwie oferentów, którzy złożyli jednakowe ceny do złożenia ofert dodatkowych. Ceny w ofertach dodatkowych nie mogą być niższe niż cena podana w pierwotnej ofercie.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia i unieważnienia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert.
 
WADIUM

12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20% ceny podanej w pkt. 1, tj. 600,00 zł.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 w taki sposób, aby w momencie otwarcia posiedzenia komisji dokonującej sprzedaży wadium znajdowało się na koncie urzędu.
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert Komisja Przetargowa dokona sprawdzenia wniesienia wadium
w wymaganej formie i wysokości.
15.Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, bądź w przypadku zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
16. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
17. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy:
a. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny minimalnej,
b. uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie dokona zapłaty ceny nabycia określonej w ofercie w ustalonym przez Organizatora terminie.
c. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o wynikach przetargu.


Ogłoszenie o przetargu (1588kB) pdf


zdjęcia samochodu (2498kB) zip

metryczka


Opublikował: Marek Gesing (4 września 2019, 10:29:58)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (21 października 2019, 09:49:33)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245