zamówienie na:

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (szkoła) o windę zewnętrzną

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.17.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ZME BAJPAX Sp. z o.o., ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice. Cena wybranej oferty: 123.701,22 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (90kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (321kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (184kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (146kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1438kB) pdf

Załączniki do SIWZ:

Formularz ofertowy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1-2 do SIWZ (115kB) word

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ (87kB) word

Oświadczenie (Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób) - załącznik nr 4-5 do SIWZ (107kB) word

Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ (1130kB) zip

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do SIWZ (2296kB) pdf

Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ (3995kB) pdf

Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (1255kB) pdfmetryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (10 września 2019, 14:38:39)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (21 października 2019, 13:44:07)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269