zamówienie na:

Przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. „Arteterapia” dla jednego nauczyciela w ramach projektu pn.: „Stawiamy na kompetencje kluczowe”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę.
nr sprawy: 2/RR/2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 4 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57, 85-032 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 3.100,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert - cena. 
_________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (173kB) pdf
_________________________________________________________________________________________


Unisław, dnia  30 września 2019 r.
                                                                                                         
ZAPYTANIE O CENĘ
NR 2/RR/2019

 
Nazwa zamówienia:

Przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. „Arteterapia” dla jednego nauczyciela w ramach projektu pn.: „Stawiamy na kompetencje kluczowe”.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław; NIP: 875-148-68-46,
adres e-mail: gmina@unislaw.pl
 
II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. „Arteterapia” dla jednego nauczyciela w ramach projektu pn.: „Stawiamy na kompetencje kluczowe” nr RPKP.10.02.02-04-0004/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
 
III. Sposób udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę, o którym mowa w sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r.) jako rozeznanie rynku.
2. Szacunkowa wartość  zamówienia jest niższa niż 50 tys. zł netto.
3. Zamówienie zgodnie z art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. „Arteterapia” dla jednego nauczyciela - uczestnika projektu pn. „Stawiamy na kompetencje kluczowe”.
2. Celem studiów podyplomowych pn, „Arteterapia” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) minimalny zakres programu szkolenia: zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i
   percepcyjnych podmiotu terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii,
   psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,
   rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych. 
   2) czas trwania i forma przeprowadzenia studiów podyplomowych:
      a) min. 350 godz. (w tym 60 godzin praktyk)- 3 semestry.
   4) dyplom, zaświadczenie i certyfikaty:
   Udział w studiach podyplomowych  powinien  zakończyć się wydaniem świadectwa ukończenia
   studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu arteterapii.
   5) wymagania wobec Wykonawcy: w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie
   do:
      a) wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji
      zawodowych z zakresu arteterapii. Nazwa zawodu: Arteterapeuta; kod zawodu: 323013 według
      klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
      Społecznej.
   6) Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
   CPV 80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego
 
V. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31 sierpnia  2021 r.
2. Zamówienie powinno być zrealizowane w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach zapewnianych przez Wykonawcę, które znajdują się w odległości nie większej niż 50 km licząc od siedziby Zamawiającego. Odległość obliczona wg  internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl (opcja: trasa krótka).
 
VII. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium:
cena brutto - 100 pkt.
2. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę i który otrzyma największą liczbę punktów.
 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku do Zapytania o cenę.
2. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie, podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania o cenę.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ocenę oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca musi skalkulować wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz przewidzieć właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego zamówienia.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
   1) oczywistych omyłek pisarskich;
   2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
   poprawek.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 04 października 2019 r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
   1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego
   lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na
   adres Zamawiającego: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się,
   aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Przeprowadzenie
   studiów podyplomowych pn. Arteterapia” lub
   2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.gizynska@unislaw.pl przy czym w
   temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta – Przeprowadzenie studiów podyplomowych pn.
   Arteterapia”.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
   1) jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania o cenę;
   2) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
   nieuczciwej konkurencji;
   3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
X. Osobą upoważnią do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Giżyńska - tel. (56) 68 68 724; e-mail: malgorzata.gizynska@unislaw.pl
 
XI. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
   1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
   2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na
   sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej
   oferty;
   3) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
   wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
   4) postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa
   może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, następujące dokumenty:
   1) szczegółowy program merytoryczny kursu, uwzględniający zagadnienia wskazane w szczegółowym
   opisie przedmiocie zamówienia;
3. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu o cenę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 22 sierpnia 2019 r.
 
XII. Załączniki
Integralnymi częściami niniejszego Zapytania o cenę są załączniki:
1. Załącznik  – Wzór Formularza ofertowego

____________________________________________________

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść zapytania o cenę. (2581kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Giżyńska
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (1 października 2019, 12:22:01)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (16 października 2019, 12:56:28)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173