zamówienie na:

Dostawa i montaż monitorów interaktywnych dla szkół na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.20.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Kserkom 2 Barbara Weberbauer, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów. Cena wybranej oferty: 24.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 6 dni roboczych. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybrana Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert i tym samym jest najkorzystniejsza. 
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (400kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (282kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (133kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3671kB) pdf

Załączniki do SIWZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (213kB) pdf

Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2-3 do SIWZ (49kB) word

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ (400kB) pdf

Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ (807kB) pdf


PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (7 listopada 2019, 12:06:39)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (2 grudnia 2019, 13:26:28)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 254