zamówienie na:

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.01.2019
wartość: poniżej 30.000
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania z powodu niewłaściwego przygotowania formularza ofertowego uniemożliwiającego składanie ofert zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści zapytania ofertowego. 
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
NIP: 875-148-68-46
reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu,
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w osobie Ewy Rafalskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu
nr tel.: (56) 68 68 732
adres e-mail: gops1@unislaw.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki
w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław” nr RPKP.09.03.02.-04-0072/18, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DDP2/01/2019 (261kB) pdf

zał. Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (948kB) pdf

zał. Nr 2 - Formularz ofertowy (431kB) pdf

zał. Nr 3 - oświadczenie o braku powiązań (200kB) pdf

załączniki 2 i 3 w wersji edytowalnej (156kB) plik

__________________________________________________

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego. (267kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania. (2974kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Gesing (5 grudnia 2019, 13:04:24)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (17 grudnia 2019, 10:20:59)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202