zamówienie na:

Zorganizowanie wyjazdu do kina dla dwóch grup po 25 osób każda (uczestników, otoczeniem, dwóch opiekunów i trenera pracy) w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.20.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania z powodu niemożliwej do usunięcia wady. 
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław; NIP: 875-148-68-46,
reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu,
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w osobie Ewy Rafalskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu nr tel.: (56) 68 68 732, adres e-mail: gops1@unislaw.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.
 
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu do kina dla  dwóch grup po 25 osób każda (uczestników, otoczeniem, dwóch opiekunów i trenera pracy w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr Projektu RPKP.09.02.01-04-0027/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9.Solidarność społeczna, Działania 09.02 Włączenie społeczne, Poddziałania 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE O CENĘ (277kB) pdf

załącznik - formularz ofertowy (236kB) pdf

załącznik - formularz ofertowy w wersji edytowalnej (40kB) zip

__________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania. (174kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Gesing (6 grudnia 2019, 14:35:14)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (16 grudnia 2019, 12:16:52)
Zmieniono: Dodanie informacji o unieważnieniu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 204