zamówienie na:

Dostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznych

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2020.MG
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: 1) w części nr 1 zamówienia pn.: „Dostawa i montaż interaktywnych tablic z projektorem ultra krótkoogniskowym”: Dreamtec Sp. z o.o., ul. Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław, Cena wybranej oferty: 27.367,50 zł brutto, Termin realizacji zamówienia: 13 dni; 2) w części nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa i montaż magicznego dywanu – podłogi interaktywnej”: COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń, Cena wybranej oferty: 8.487,00 zł brutto, Termin realizacji zamówienia: 3 dni. 
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (67kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (651kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (595kB) pdf
___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (52kB) pdf

Zmiana Nr 1 treści SIWZ z dnia 16.03.2020 r. (367kB) pdf

___________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (138kB) pdf
___________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (524kB) pdf


Załączniki do SIWZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (1261kB) pdf

Formularz ofertowy, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2-3 do SIWZ (176kB) word

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ (458kB) pdf

Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ (580kB) pdf


PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO


metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (11 marca 2020, 10:26:58)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (8 maja 2020, 14:23:27)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 457