zamówienie na:

Przebudowa drogi w miejscowości Bruki Unisławskie

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.2020.MG
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Falszewski Jacek BRUKSYSTEM, ul. Przybyszewskiego 6, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 236.479,19 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (66kB) pdf
__________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (493kB) pdf
__________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (421kB) pdf
__________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (115kB) pdf
__________________________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1411kB) pdf

Załączniki do SIWZ:

Formularz ofertowy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1-2 do SIWZ (114kB) word

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ (88kB) word

Oświadczenie (Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób) - załącznik nr 4-5 do SIWZ (106kB) word

Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ (1040kB) pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ (1291kB) zip

Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ (3994kB) zip

Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (716kB) zip

 
PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.05.2020 r. (366kB) pdf

metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (8 maja 2020, 13:20:51)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (15 czerwca 2020, 14:47:10)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474