zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.4.2020.MG
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Cena wybranej oferty: 326.633,79 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 
____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (67kB) pdf
____________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (401kB) pdf
____________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert (279kB) pdf
____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (37kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (37kB) pdf

Zmiana Nr 1 treści SIWZ z dnia 27.07.2020 r. (461kB) pdf
____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu (122kB) pdf
____________________________________________________________________________


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1427kB) pdf


Załączniki do SIWZ:

Formularz ofertowy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1-2 do SIWZ (115kB) word - wersja obowiązująca po zmianie nr 1 treści SIWZ z 27.07.2020 r.

Formularz ofertowy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1-2 do SIWZ (115kB) word - wersja archiwalna

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ (88kB) word

Oświadczenie (Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób) - załącznik nr 4-5 do SIWZ (107kB) word

Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ (1041kB) pdf - wersja obowiązująca po zmianie nr 1 treści SIWZ z 27.07.2020 r.

Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ (1041kB) pdf - wersja archiwalna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ (1635kB) zip

Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ:
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8.1 do SIWZ (4866kB) zip
Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8.2 do SIWZ (8533kB) zip

Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (746kB) pdf


PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 21.07.2020 r. (163kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.07.2020 r. (584kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.08.2020 r. (430kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Chojnacki Marek (17 lipca 2020, 11:23:12)

Ostatnia zmiana: Chojnacki Marek (8 września 2020, 12:19:25)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 682