zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO
nr sprawy: GK.271.7.2020.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  11:45
wynik postępowania: Wybrana oferta dla części I: Usługi Rolnicze-Handel Michał Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław Wybrana oferta dla części II: Usługi Transportowo-Sprzętowe-Handel Marcin Kowalski ul. Toruńska 13, 86-260 Unisław 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (436kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (469kB) pdf

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Unisław”.
2) Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części:

2.1 część I: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie miejscowości Głażewo, Grzybno, Gołoty, Stablewice - planowana ilość godzin pracy ciągnika lub innego sprzętu do odśnieżania - 200 godzin w okresie trwania zamówienia, rozrzutnika do usuwania oblodzeń - 200 godzin w okresie trwania zamówienia;

2.2 część II: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie miejscowości Błoto, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Kokocko. - planowana ilość godzin pracy ciągnika lub innego sprzętu do odśnieżania - 200 godzin w okresie trwania zamówienia, rozrzutnika do usuwania oblodzeń - 200 godzin w okresie trwania zamówienia;

2.3 Planowana ilość godzin pracy sprzętu jest orientacyjna i może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb zamawiającego.

3) Szczegółowy zakres usług obejmuje:
3.1 likwidację skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi,
3.2 prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, przy czym wszczęcie akcji odśnieżania winno nastąpić nie później niż w ciągu jednej godziny od telefonicznego powiadomienia przez osobę wyznaczoną na koordynatora prac ze strony Zamawiającego,
3.3 utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem prac, operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora o zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę,
3.4 Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem prac sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg,
3.5 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.

Pozostałe szczegóły dotyczące postępowania zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Gesing (18 grudnia 2020, 09:38:17)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (29 grudnia 2020, 13:49:28)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 96