Przetargi rozstrzygnięte z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczającychwody deszczowe w ul. Podgórnej w Unisławiu

zamawiający: Wójt Gminy Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60000 Euro
termin składania ofert: 9 listopada 2004  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9 87-400 Golub Dobrzyń za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 354.212,71 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwanaście złotych 71/100) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Ułożenie płytek ceramicznych w Gimnazjum w Unisławiu

zamawiający: Wójt Gminy Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 6 września 2004  09:45
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handel - Usługi - Produkcja Eugeniusz Tchorzewski 87 - 152 Łubianka za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 44 803,22 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset trzy złote dwadzieścia dwa grosze) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w Stablewicach

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2004  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: PEKUM Sp. z o. o. ul. Batorego 44 87-100 Toruń za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 212 713,84 PLN (słownie: dwieście dwanaście tysięcy siedemset trzynaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Przebudowę Szkoły Podstawowej na Gimnazjum

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: MW-Małe roboty
nr sprawy:
wartość: poniżej 200 000 USD
termin składania ofert: 5 sierpnia 2004  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Księgą Zamówień Publicznych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) – (wersja 2) zatwierdzona przez Bank Światowy w dniu 17 kwietnia 2001r. w trybie przetargu MW – Małe roboty na w/w zadanie wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: OKNOVID Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 156.798,10 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy)  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)