Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 17 października 2005  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9 87-400 Golub-Dobrzyń za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 691 494,38 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 38/100) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bruki Unisławskie

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 3 października 2005  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "BUD-DROG" z/s ul. Kwiatowa 15 86-200 Chełmno za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 168 623,52 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 52/100) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia Gminy Unisław oraz jednostek podległych

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 2 lutego 2005  09:45
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Chełmnie ul. Rycerska 6 86-200 Chełmno za cenę ofertową brutto: 82.707,00 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych 00/100) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Wyposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: NS- Zakupy krajowe
nr sprawy:
wartość: Poniżej 50 000 USD
termin składania ofert: 24 stycznia 2005  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Księgą Zamówień Publicznych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) – (wersja 2) zatwierdzona przez Bank Światowy w dniu 17 kwietnia 2001r. w trybie przetargu NS –Zakupy krajowe na w/w zadanie Wybrano: a) meble ofertę nr 3 złożoną przez: MEBLO-STYL Agnieszka Dobosz Przybrda 20/2 78-421 Drzonowo za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 13.074,74 PLN (słownie: trzynaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) b) kserokopiarka ofertę nr 7 złożoną przez: UNISYSTEM Sp. j. ul. Bydgoska 104 87-100 Toruń za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 12.151,20 PLN (słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy)  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)