Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Kredyt bankowy

zamawiający: Wójt Gminy Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2006  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji „budowa sali widowiskowo-sportowej Unisławiu” W wyniku badania i oceny ofert, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Nazwa Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Toruniu Adres Wykonawcy: ul. Reja 23 c 87-100 Toruń Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej

zamawiający: Wójt Gminy Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 17 października 2006  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 060404C Czarże – Borki – Bruki Kokocka w miejscowości Błoto zlokalizowanej na działce nr 166/3” w wyniku badania i oceny oferty Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. -Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROG-MOST” -Adres Wykonawcy: Jeleniec 76, 86-221 Papowo Biskupie Podstawa prawna dokonanego wyboru: art.91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

zamówienie na:

Ubezpieczenie majątku Gminy Unisław

zamawiający: Wójt Gminy Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 26 lipca 2006  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Oddział Okregowy PZU S.A W Poznaniu CUS w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 20c 85-810 Bydgoszcz za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 178.000,- PLN (słownie: stosiedemdziesiątosiemtysięcy) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Usunięcie barier architektonicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 20 kwietnia 2006  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: F.H. „ARTMED” s.c. ul. Barlickiego 4 97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 205.442,17 PLN (słownie: dwieście pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 17/100) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Budowa Centrum Sportowego w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 5 kwietnia 2006  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: GARDENIA SPORT Sp. z o.o. ul. Radziwie 13 01-164 Warszawa za cenę ofertową (ryczałtową) brutto: 458.614,18 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czternaście złotych 18/100) na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

zamówienie na:

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

zamawiający: Wójt Gminy Unisław
tryb zamówienia: Konkurs
nr sprawy:
wartość: 50 000 zł
termin składania ofert: 24 lutego 2006  15:00
wynik postępowania: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)