Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1.800.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.21.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta firmy Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 130000 PLN
termin składania ofert: 28 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji i wizażu dla dwóch grup pięcioosobowych w ramach Projektu pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym".

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.15.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 25 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż monitorów interaktywnych dla szkół na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.20.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Kserkom 2 Barbara Weberbauer, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów. Cena wybranej oferty: 24.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 6 dni roboczych. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybrana Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert i tym samym jest najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.18.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” Marcin Ostrowski, Kobylanka 2E, 86-302 Grudziądz. Cena wybranej oferty: 1.855.455,00 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1.000.000,00 zł

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.19.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że oferta firmy Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń spełnia wszystkie kryteria stawiane przez Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza 

zamówienie na:

Przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. „Arteterapia” dla jednego nauczyciela w ramach projektu pn.: „Stawiamy na kompetencje kluczowe”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę.
nr sprawy: 2/RR/2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 4 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57, 85-032 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 3.100,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie kursu pn. „Integracja sensoryczna” dla dwóch osób w ramach projektu pn.: „Stawiamy na kompetencje kluczowe”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę.
nr sprawy: 1/RR/2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 27 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Regionalne Centrum Edukacji Barbara Lorenc, ul. Jeremiego Przybory 5/19, 85-791 Bydgoszcz. Cena wybranej oferty: 1.440,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert - cena. 

zamówienie na:

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (szkoła) o windę zewnętrzną

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.17.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ZME BAJPAX Sp. z o.o., ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice. Cena wybranej oferty: 123.701,22 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego VW Transporter

zamawiający: -
tryb zamówienia: przetarg ofertowy
nr sprawy: GK.1.2019.MG
wartość: 3.000,00 zł
termin składania ofert: 17 września 2019  12:00
wynik postępowania: Samochód sprzedany za kwotę 3.200,00 zł brutto 

zamówienie na:

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głażewo

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.16.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Michał Szewczyk PRDI UNIDROMEX, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław. Cena wybranej oferty: 526.134,70 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.15.2019.MG
wartość: Poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 12 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, informuje, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: 1) w części nr 1 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów - specjalne potrzeby edukacyjne”: GREGO Grzegorz Król, ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20, 41-800 Zabrze za cenę 17 041,37 zł brutto; 2) w części nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia pokoju sensorycznego”: Moje Bambino, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za cenę 11 410,71 zł brutto; 3) w części nr 3 zamówienia pn.: „Dostawa kabiny do terapii integracji sensorycznej”: Moje Bambino, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za cenę 7 567,71 zł brutto; 4) w części nr 4 zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych”: GREGORJAN Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska za cenę 4 726,89 zł brutto; 5) w części nr 5 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych - matematyka”: GREGORJAN Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska za cenę 25 169,58 zł brutto; 6) w części nr 6 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych - chemia”: GREGORJAN Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska za cenę 3 678,07 zł brutto; 7) w części nr 7 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych - biologia – przyroda”: GREGORJAN Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska za cenę 12 821,46 zł brutto; 8) w części nr 8 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych – fizyka”: GREGORJAN Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska za cenę 18 950,61 zł brutto; 9) w części nr 9 zamówienia pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych”: Elwat Plus, Tomasz Łoś, ul. Pomorska 54, 85-051 Bydgoszcz za cenę 6 966,72 zł brutto; Uzasadnienie wyboru ofert: Wybrani w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty wybrany w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawców uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert i tym samym są najkorzystniejsze w danej części zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.14.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Euro System Trans Szymon Rosochowicz, ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 256.602,72 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej w miejscowości Grzybno

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.13.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz. Cena wybranej oferty: 222.174,90 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 72 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.12.2019.MG
wartość: Poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała. Cena wybranej oferty: 19.689,84 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi za wady: 24 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głażewo

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zaptanie ofertowe
nr sprawy: GK.271.11.2019.MG
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 11 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Fit Park Sp. z o.o., Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 42.373,50 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.10.2019.MG
wartość: Poniżej 221 000 EURO
termin składania ofert: 8 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 93 ust. 3 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części nr 6 zamówienia pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: "Na część nr 6 zamówienia pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych” nie złożono żadnej oferty. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, informuje, że dla części od 1 do 4 jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: 1) w części nr 1 zamówienia pn.: „Dostawa oprogramowania”: CORSOFT Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa za cenę 8 462,40 zł brutto; 2) w części nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec za cenę 168 943,75 zł brutto, do której zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający doliczył odwrócony podatek VAT w kwocie 28 948,49 zł, co łącznie stanowi kwotę 197 892,24 zł; 3) w części nr 3 zamówienia pn.: „Dostawa systemów pomiarowych”: Uni-System Sp. J. Babalski, Ciesielska, Mroczkowski, ul. Bydgoska 104, 87-100 Toruń za cenę 8 437,80 zł brutto; 4) w części nr 4 zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do robotyki”: Part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański za cenę 51 628,27 zł brutto. Uzasadnienie wyboru ofert: "Wybrani w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty wybrany w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawców uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o podane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert i tym samym są najkorzystniejsze w danej części zamówienia." Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części nr 5 zamówienia pn. "Dostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznych", na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez Zamawiającego czynności z naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 12, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Usługi koparko- ładowarką

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg poniżej 30.000 euro
nr sprawy: GK.271.9.2019.MG
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: AUTO-ALFA Adrianna Drążkowska, Żygląd 8, 86-221 Papowo Biskupie Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym oraz wyposażeniem

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.8.2019.MG
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części nr 1 zamówienia pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem operacyjnym”. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu części nr 1 postępowania nr GK.271.8.2019.MG na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust.6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. Wybrana oferta, w zakresie części nr 2 zamówienia pn. „Dostawa mobilnej szafki do przechowywania i ładowania komputerów”: Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław. Cena wybranej oferty: 2.552,25 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi za wady: 24 miesiące. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która spełnia warunki określone w SIWZ, a także uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wypieków z elementami cukiernictwa dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym".

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.0911.14.2019
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: CUKIERNIA SŁONECZNA ZOFIA SZCZYPIORSKA, UL. SŁONECZNA 3, 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij