Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GK.271.1.2021.MG
wartość: powyżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 14 czerwca 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. 

zamówienie na:

Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.9.2020.MG
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)