Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dobudowa klatki schodowej w celu zapewnienia warunków przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.5.2016.MG
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dobudowa klatki schodowej w celu zapewnienia warunków przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2016  12:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)