Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Kokocko w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław,” nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OP.042.2.1.2018
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty (tj. 31 217,40 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 29 999,98 zł brutto) i Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć do ceny oferty najkorzystniejszej. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2018.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Unisław zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy, multimedialny i elektroniczny.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RG.042.6.2018
wartość: Poniżej 50.000 EURO
termin składania ofert: 15 marca 2018  08:00
przyczyna unieważnienia: Powodem unieważnienia jest niedoszacowanie kwoty netto zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)