Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun osób niepełnosprawnych” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.19.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie, tj. do 20 grudnia 2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekunka dziecięca” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.18.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie, tj. do 20 grudnia 2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun zwierząt z elementami behawioryzmu ” dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.20.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie, tj. do 20 grudnia 2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych” dla trzech osób w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.17.2019
wartość: Poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie, tj. do 20 grudnia 2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

Zorganizowanie wyjazdu do kina dla dwóch grup po 25 osób każda (uczestników, otoczeniem, dwóch opiekunów i trenera pracy) w ramach Projektu pn.: „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: GOPS.0911.20.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania z powodu niemożliwej do usunięcia wady. 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.271.01.2019
wartość: poniżej 30.000
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania z powodu niewłaściwego przygotowania formularza ofertowego uniemożliwiającego składanie ofert zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści zapytania ofertowego. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Unisław.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 150000 PLN
termin składania ofert: 28 listopada 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Umorzenie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w związku z błędami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu i postępowaniu przetargowym. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wypieków z elementami cukiernictwa dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym".

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.0911.12.2019
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 26 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Mechanik motocyklowy" dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym".

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.0911.11.2019
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 26 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Mechanik motocyklowy" dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym".

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.0911.8.2019
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 11 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wypieków z elementami cukiernictwa dla jednej osoby w ramach Projektu pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym".

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: GOPS.0911.6.2019
wartość: Poniżej 30.000.EURO
termin składania ofert: 11 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raciniewo

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.2.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty (w kryterium: cena oraz okres gwarancji i rękojmi za wady), przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. 

zamówienie na:

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.1.2019.MG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)