Uchwała nr XXI/173/20 RADY GMINY UNISŁAWz dnia 29 września 2020w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu- realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych , nr konkursu RPKP.09.03.02- IZ.00-04-366/20. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713)

Uchwała nr XXI/173/20
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 września 2020


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu- realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych , nr konkursu RPKP.09.03.02- IZ.00-04-366/20.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (7 października 2020, 08:05:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63