Zwołanie VIII Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 28 maja 2019 roku (wtorek) godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Unisław, II piętro, sala 19.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (381kB) pdf

1. Złożenie informacji o realizacji uchwał Rady Gminy Unisław podjętych w 2018 r. (125kB) pdf

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za 2018 rok. (917kB) pdf

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za 2018 rok. (772kB) pdf

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu za 2018 rok. (1040kB) pdf

5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. (461kB) pdf

6. Sprawozdanie z realizacji 'Programu Współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.' (528kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu za rok 2018. (210kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu. (388kB) pdf

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Unisław od dnia 1 września 2019 (386kB) pdf

10. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-let (220kB) pdf

11. Raport o stanie Gminy Unisław na 2018 rok. (2194kB) pdf

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Unisław wotum zaufania. (380kB) pdf

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. (202kB) pdf

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Unisław. (209kB) pdf

14a. Uchwała Nr 9/S/2019 RIO w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Unisław sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. (110kB) pdf

14b. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Unisław o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Unisław za realizację budżetu w 2018 roku. (57kB) pdf

14c. Uchwała Nr 1/Kr/2019 RIO w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Unisław za 2018 rok. (109kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (14 maja 2019)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (14 maja 2019, 16:29:27)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (24 maja 2019, 12:35:23)
Zmieniono: Dodanie załącznika.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 210