Zwołanie XVIII Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 26 maja 2020 roku o godzinie 16:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Unisławiu przy ul. Spokojnej 16

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XVIII Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad (1093kB) pdf

1. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Unisław podjętych w 2019 roku (79kB) pdf

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za rok 2019 (244kB) pdf

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za rok 2019 (1709kB) pdf

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019 (3123kB) pdf

5. Sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków pozyskanych od 1.01.2019 do 31.12.2019 (149kB) pdf

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.” (229kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu za rok 2019 (127kB) pdf
7a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego GOZ za 2019 rok (68kB) pdf
7b. Bilans GOZ za 2019 r. (191kB) pdf
7c. Informacja dodatkowa sprawozdanie finansowe 2019 rok Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu (133kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu (127kB) pdf

9. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Unisławiu (143kB) pdf

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 0,0004 ha, położonej w miejscowości Kokocko, obręb Kokocko oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 331/2 (115kB) pdf

11. Raport o stanie Gminy Unisław za 2019 rok (1582kB) pdf

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Unisław wotum zaufania (99kB) pdf

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. (120kB) pdf

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Unisław (100kB) pdf

15. Uchwała RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Unisław sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (767kB) pdf

16. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Unisław o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Unisław za realizację budżetu w 2019 roku. (144kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (12 maja 2020)
Opublikował: Marek Gesing (12 maja 2020, 15:02:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310