Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Wójt Gminy Unisław zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Unisław i na rzecz mieszkańców Gminy Unisław. 

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały. 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23.10.2020 r. 

Termin zakończenia konsultacji: 30.10.2020 r. 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz. 14:15 

- pocztą elektroniczną na adres email: dorota.dworzecka@unislaw.pl 

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Unisław. 

Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.unislaw.pl na stronie internetowej Gminy Unisław www.unislaw.pl oraz wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Do pobrania: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu

Do pobrania:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy .pdf (2495kB) pdf
Formularz zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Programu.docx (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (16 października 2020)
Opublikował: Wojciech Janus (16 października 2020, 11:51:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248