Stanowiska kierownicze

Zdjęcie
Wójt Gminy Unisław

Jakub Danielewicz


Telefon: (56) 68 68 710
Fax: (56) 68 68 718
e-mail: wojt@unislaw.pl


Zakres zadań Wójta Gminy Unisław
(na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Unisław)

1. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) przedkładanie Radzie projektów uchwał,

3) wykonywanie budżetu oraz innych uchwał Rady oraz przedkładanie ich Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, określanie zakresów czynności dla Sekretarza i Skarbnika,

5) dokonywanie ocen pracy pracowników bezpośrednio podległych Wójtowi,

6) określanie polityki kadrowej i płacowej,

7) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oaz upoważnień do wykonywania określonych zadań lub czynności ,

8) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników,

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

10) udzielanie pełnomocnictw procesowych,

11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym (i innych oświadczeń wynikających z przepisów
prawa) od Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników 
samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych oraz kopii oświadczeń radnych od przewodniczącego rady gminy i
udostępnienie wszystkich oświadczeń w trybie właściwym dla udostępnienia informacji publicznej,

12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przez Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz 
uchwały Rady,

14) gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym:
a) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
b) udzielanie pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej,

15) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie
pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

16) zatwierdzanie dokumentów finansowych,

17) współdziałanie ze środkami masowego przekazu,

18) powierzanie określonych spraw Sekretarzowi,

19) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej

20) nadzór nad Sekretarzem, Skarbnikiem, Kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami
pracy.

2. W zakresie zarządzania kryzysowego Wójt zapewnia na obszarze gminy realizację następujących
zadań:

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach
kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz 
dokumentowania prowadzonych czynności,

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności,

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

3. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Wójt wykonuje zadania przy pomocy innych
jednostek organizacyjnych.


__________________________________________________________

Skarbnik Gminy Unisław
Kierownik Referatu Planowania i Finansów
Kierownik Referatu ds. Administracyjno-Rozliczeniowych Oświaty


Radosław Piekarski

Telefon: (56) 68 68 712
Fax: (56) 68 68 718
e-mail: radoslaw.piekarski@unislaw.pl


Zakres zadań Skarbnika Gminy Unisław
(na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Unisław)


Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości

2) kierowanie pracą Referatu Planowania i Finansów oraz Referatu ds. administracyjno – rozliczeniowych oświaty i wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego Referatu Planowania i Finansów, jak również Referatu ds. administracyjno – rozliczeniowych oraz dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników,

3) opracowywania i wykonywania budżetu gminy,

4) sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej,

5) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dot. finansów i rachunkowości,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych (w tym: dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych, a także dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych) i udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty,

7) ocena pod względem finansowym wniosków o dotacje z budżetu Gminy,

8) opracowywanie Wieloletnich Programów Finansowych, analiza źródeł finansowania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,

9) współdziałanie w opracowaniu budżetu,  przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych, referatów i samodzielnym stanowiskom pracy wytycznych i danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu,

10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych,

11) przygotowywanie zmian w budżecie w toku jego wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innych projektów uchwał w zakresie działania referatu,

12) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

13) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

14) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu gminy,

15) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad budżetem szkół,

16) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizacja obiegu dokumentów finansowych,

17) zapewnienie obsługi finansowo księgowej Urzędu, szkół gminnych i przedszkola gminnego,

18) rozliczanie inwentaryzacji, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

19) przedstawianie  propozycji, co do mienia sołeckiego i nadzorowanie jego zarządzania,

20) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

21) nadzór nad prawidłową gospodarką finansową ZFŚS,

22) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

__________________________________________________________


Zastępca Wójta Gminy Unisław
Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Sylwester Kurdynowski

Telefon: (56) 68 68 714
Fax: (56) 68 68 718
e-mail: sylwester.kurdynowski@unislaw.pl


Zakres zadań Kierownika Referatu ds. Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy
(na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Unisław)


1. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy:

1) przygotowywanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk w danym referacie;

2) podpisywanie korespondencji o charakterze techniczno przygotowawczym w zakresie spraw
należących do referatu, nie zastrzeżone do podpisu Wójta;

3) podpisywanie decyzji administracyjnych w ramach uzyskanych upoważnień;

4) na polecenie Wójta wykonywanie innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania;

5) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników;

6) dbałość o powierzone mienie;

7) kontrolowanie jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników;

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz aktów własnych Urzędu;

9) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw.

__________________________________________________________Sekretarz Gminy Unisław
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Wodnej, Rolnictwa, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Marek Gesing

Telefon: (56) 68 68 723
Fax: (56) 68 68 718
e-mail: marek.gesing@unislaw.pl


Zakres zadań Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Wodnej, Rolnictwa, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego i Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
(na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Unisław)


1. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy:

1) przygotowywanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk w danym referacie;

2) podpisywanie korespondencji o charakterze techniczno przygotowawczym w zakresie spraw
należących do referatu, nie zastrzeżone do podpisu Wójta;

3) podpisywanie decyzji administracyjnych w ramach uzyskanych upoważnień;

4) na polecenie Wójta wykonywanie innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania;

5) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników;

6) dbałość o powierzone mienie;

7) kontrolowanie jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników;

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz aktów własnych Urzędu;

9) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw.

__________________________________________________________


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

funkcja pełniona przez Wójta Gminy Unisław


__________________________________________________________

metryczka


Wytworzył: UG Unisław (1 marca 2007)
Opublikował: Jan Adminowicz (1 marca 2007, 14:28:20)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (8 maja 2019, 07:50:19)
Zmieniono: Korekta informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 39596