Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2009 roku zadań publicznych


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/09
Wójta Gminy Unisław
z dnia 29 stycznia 2009 roku.
 
Wójt Gminy Unisław
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2009 roku zadań publicznych
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 
I. Rodzaj i formy realizacji zadania:
Konkurs ofert dotyczy zadań wymienionych poniżej, realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Unisław.
   1)   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
      - wspieranie rodzin poprzez organizowanie zajęć dla niepełnosprawnych członków rodziny,
      - stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce,
      - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
      - integracja środowisk osób niepełnosprawnych.
   2)   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
       - prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, tj. piłka nożna, piłka siatkowa, rugby, unihokej, tenis stołowy oraz innych, zaproponowanych w konkursie ofert oraz wynikających ze społecznego zapotrzebowania,
      - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych, turniejów itp. dla mieszkańców gminy Unisław,
      - udział sportowych reprezentacji gminy Unisław w imprezach i zawodach sportowych poza granicami gminy,
   3)   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym:
      - organizacja i udział w konkursach, przeglądach, imprezach artystycznych,
      - udział w różnorodnych przedsięwzięciach, związanych z twórczością ludową,
      - podtrzymywanie tradycji lokalnej, wspieranie działań na rzecz dziedzictwa kulturowego,
      -  kultywowanie i rozwój idei solidarności społecznej,
wspieranie inicjatyw związanych z poznaniem historii regionu i Polski.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
   1. Wysokość środków na realizację zadań wynosi 15 000 zł.
   2. Powyższe kwoty mogą ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań, z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
   1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.W konkursie nie mogą brać udziały organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości dokonały rozliczenia dotacji lub wykorzystały przyznaną dotację niezgodnie z przeznaczeniem.
   2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
   3. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96 poz, 87 z póź, zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249 poz, 2104 z póź, zm.) oraz innych właściwych przepisów.
   4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
   5. Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transach, przy czym uruchomienie kolejnej transy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.
   6. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
   1. Realizacja zadań powinna nastąpić w terminie od 02 marca 2009r. do 24 grudnia 2009r.
   2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
   3. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
   4. Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań każdorazowo określone będą w zawartych umowach.
 
V. Terminy i warunki składania ofert:
   1. Ofertę należy złożyć na druku zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 264 poz.2207). Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.unislaw.pl) w dziale KONKURSY lub osobiście w Urzędzie Gminy w Unisławiu, pok.11.
   2. Do oferty należy dołączyć:
      - aktualny statut
      - aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
      - sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
      - zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego, informujące o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu.
W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotacje zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
   3. Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem, odpowiednio:
-        „Konkurs ofert - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
-        „Konkurs ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
-        „Konkurs ofert - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”
w terminie do 2 marca 2009 roku do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Unisławiu pok. nr 10, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
   4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
   1. Zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadań.
   2. Otwarcie i oceny ofert dokonania Zespół Konsultacyjny powołany przez Wójta Gminy.
   3. Oferty będą podlegały ocenie pod kątem:
      - spełnienia warunków formalno-prawnych,
      - zgodności oferty ze statutem,
      - możliwości rzetelnego wykonania zadania publicznego przez podmiot wnioskujący,
       - przedstawionej kalkulacji kosztów,
       - wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
       - wykonanie poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
   4. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacjo podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia.
   5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 dni od dnia przyjmowania ofert.
   6. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
VII. Postanowienia końcowe:
Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
   1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
   2. dostarczenie na wezwanie oryginalnych dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Wójt Gminy Unisław
/-/ Misiaszek Roman

metryczka


Wytworzył: Pałucka Maria (29 stycznia 2009)
Opublikował: Pałucka Maria (29 stycznia 2009, 15:07:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1808