Konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Unisław w IV kwartale 2009 roku


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 63/09
Wójta Gminy Unisław
z dnia 23 września 2009 roku.

Wójt Gminy Unisław

ogłasza
konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego,
w różnych dyscyplinach sportowych,
na terenie Gminy Unisław w IV kwartale 2009 roku
 
 
I.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1.       Wysokość środków budżetowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego wynosi łącznie  4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2.       Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
II.  Zasady przyznawania dotacji:
1.       W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające jako stowarzyszenia, które prowadzą działania w zakresie sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy Unisław i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych.
2.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.       Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz U. z 2005 r. Nr 155, poz, 1298 z późn. zm.); Uchwały Nr III/ 22 /08 Rady Gminy Unisław z dnia 01 lipca 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Unisław (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.01.2009 roku, Nr 5, poz. 82); ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.
4.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
5.       Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transach, przy czym uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.
6.       Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
III. Terminy i warunki realizacji zadania:
1.       Realizacja zadania powinna nastąpić w IV kwartale 2009 roku,
2.       Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
3.       Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
4.       Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań określone będą w zawartych umowach.

IV. Miejsce, termin i warunki składania ofert:
1.       Wzór oferty można pobrać ze strony www.bip.unislaw.pl - zakładka „KONKURSY" lub osobiście w Urzędzie Gminy w Unisławiu, pokój numer 11.
2.       Do oferty należy dołączyć:
-        aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tegoż dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert;
-        potwierdzona za zgodność z oryginałem kopie statutu klubu sportowego;
-        informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania;
-        merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności.
3.       W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie oferenta.
4.       Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs na realizacje zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Unisław” w terminie do 30 września 2009 roku do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Unisławiu, ul.Parkowa 20, 86-260 Unisław lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego,
 
V. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09. 2009 roku w Urzędzie Gminy w Unisławiu.
2.       Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
3.       Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
-        spełnienie wymogów formalnych;
-        rodzaj i cel zadania;
-        sposób realizacji zadania;
-        kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów;
-        udział środków własnych i posiadanych z innych źródeł;
-        zasoby kadrowe;
-        dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego;
-        wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje;
-        dotychczasowa współpraca z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.
4.       Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacji podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia,
5.       Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz dostarczona wnioskodawcom.
 
VI. Postanowienia końcowe:
1.       Wójt Gminy Unisław zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
2.       Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
-        wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
-        dostarczenie na wezwanie oryginalnych dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.


Wójt Gminy Unisław
/-/ Misiaszek Roman

metryczka


Wytworzył: Pałucka Maria (23 września 2009)
Opublikował: Pałucka Maria (23 września 2009, 14:11:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712