Konkurs na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych


Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego art.57 paragr. 4 - Jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Zgodnie z powyższym
termin składania ofert upływa
8 marca 2010r. o godz. 15:15.Zarządzenie Nr  3/2010

Wójta Gminy Unisław
z dnia 01 lutego 2010 roku
 
w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
Na podstawie art.30, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art. 11 ust.2 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96 poz, 87 z póź, zm.) oraz uchwała nr VII/56/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych w następujących obszarach:
1)      Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2)      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3)      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
1.       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
2.       w Biuletynie informacji Publicznej
3.       w prasie
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Unisław
/-/ Roman Misiaszek 

 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2010
Wójta Gminy Unisław
z dnia 01 lutego 2010 roku.
 
Wójt Gminy Unisław
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
I. Rodzaj i formy realizacji zadania:
Konkurs ofert dotyczy zadań wymienionych poniżej, realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Unisław.
1)   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
-       wspieranie rodzin poprzez organizowanie zajęć dla niepełnosprawnych członków rodziny,
-       stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce,
-       wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
-       integracja środowisk osób niepełnosprawnych.
2)   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
-       prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, tj. piłka nożna, piłka siatkowa, rugby, unihokej, tenis stołowy oraz innych, zaproponowanych w konkursie ofert oraz wynikających ze społecznego zapotrzebowania,
-       organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych, turniejów itp. dla mieszkańców gminy Unisław,
-       udział sportowych reprezentacji gminy Unisław w imprezach i zawodach sportowych poza granicami gminy,
3)   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym:
-       organizacja i udział w konkursach, przeglądach, imprezach artystycznych,
-       udział w różnorodnych przedsięwzięciach, związanych z twórczością ludową,
-       podtrzymywanie tradycji lokalnej, wspieranie działań na rzecz dziedzictwa kulturowego,
-       kultywowanie i rozwój idei solidarności społecznej,
wspieranie inicjatyw związanych z poznaniem historii regionu i Polski.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
1. Wysokość środków na realizację zadań wynosi 15 000 zł.
2. Powyższe kwoty mogą ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań, z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
   1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
   2. W konkursie nie mogą brać udziały organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości dokonały rozliczenia dotacji lub wykorzystały przyznaną dotację niezgodnie z przeznaczeniem.
   3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
   4. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96 poz, 87 z póź, zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249 poz, 2104 z póź, zm.) oraz innych właściwych przepisów.
   5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
   6. Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transach, przy czym uruchomienie kolejnej transy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.
   7. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
   1. Realizacja zadań powinna nastąpić w terminie od 07 marca do 31 grudnia 2010r.
   2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
   3. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
   4. Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań każdorazowo określone będą w zawartych umowach.
 
V. Terminy i warunki składania ofert:
   1. Ofertę należy złożyć na druku zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 264 poz.2207). Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.unislaw.pl) w dziale KONKURSY lub osobiście w Urzędzie Gminy w Unisławiu, pok.11.
   2. Do oferty należy dołączyć:
-  aktualny statut
-  aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
-  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
-  zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego, informujące o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu.
W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotacje zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem, odpowiednio:
-   „Konkurs ofert - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
-   „Konkurs ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
-   „Konkurs ofert - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”
w terminie do  07 marca 2010 roku do godz. 15:15 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Unisławiu pok. nr 10, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.       Zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadań.
2.       Otwarcie i oceny ofert dokonania Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
3.       Oferty będą podlegały ocenie pod kątem:
-        spełnienia warunków formalno-prawnych,
-        zgodności oferty ze statutem,
-        możliwości rzetelnego wykonania zadania publicznego przez podmiot wnioskujący,
-        przedstawionej kalkulacji kosztów,
-        wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
-        wykonanie poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4.       Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacjo podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia.
5.       Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 dni od dnia przyjmowania ofert.
6.       Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
VII. Postanowienia końcowe:
Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
1.       wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
2.       dostarczenie na wezwanie oryginalnych dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Pliki do pobrania:
Wzór oferty (100kB) word
Wzór sprawozdania (74kB) word


Wytworzył: Pałucka Maria (1 lutego 2010)
Opublikował: Pałucka Maria (2 lutego 2010, 08:06:21)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (4 marca 2010, 08:32:22)
Zmieniono: zmiana terminu składania ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1538

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij