SPORT KWALIFIKOWANY - WYNIKI KONKURSU

SPORT KWALIFIKOWANY - WYNIKI KONKURSU


Zarządzenie Nr 5/2010
Wójta Gminy Unisław
z dnia 03 marca 2010 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.
 
Na podstawie atr.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr III/ 22 /08 Rady Gminy Unisław z dnia 01 lipca 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Unisław (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.01.2009 roku, Nr 5, poz. 82)

zarządzam, co następuje:

 
§ 1.1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku.
2. Wyboru podmiotów dokonano po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej, powołanej zarządzeniem nr 4/2010 Wójta Gminy Unisław z dnia 22 lutego 2010r.
3. Wsparcia finansowego w postaci dotacji udzielono:
 4. Oferent, któremu przyznano dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowaną
w ofercie może:
- odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie,
- złożyć w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania.
5. Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Unisław a towarzyszeniem.
 
§ 2. Kontrolę merytoryczną i finansową sprawują pracownicy urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Unisław
/-/ Roman Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Maria Pałucka (3 marca 2010)
Opublikował: Pałucka Maria (4 marca 2010, 07:46:26)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (4 marca 2010, 08:10:30)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2112