ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - wykonanie w 2010 roku zadań publicznych

Zarządzanie Nr 9/2010
Wójta Gminy Unisław
z dnia 18 marca 2010r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 7 rocznego programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok przyjętego uchwałą nr VII/56/2009 Rady Gminy Unisław z dnia 28 grudnia 2009 roku


zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu:
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
2. Wyboru podmiotów dokonano po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 7/10 Wójta Gminy Unisław z dnia 10 marca 2010r.
3. Wsparcia finansowego w postaci dotacji udzielono:
 


4. Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Unisław a poszczególnymi podmiotami.
5. Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane winni przedstawić korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, a w przypadku odstąpienia od korekty należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od korekty zadania.
 
§ 2. Kontrolę merytoryczną i finansową sprawują pracownicy urzędu.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


 
Wójt Gminy Unisław
/-/ Roman Misiaszek
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Maria Pałucka (18 marca 2010)
Opublikował: Pałucka Maria (18 marca 2010, 15:28:36)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (18 marca 2010, 16:02:10)
Zmieniono: zmiana rozmiaru czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2360