Zwołanie XIX Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 30 listopada 2016r. (środa) godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (sala posiedzeń, II piętro).

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (596kB) pdf

1. Projekt uchwały ws. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na 2017 r. (216kB) pdf

1a. Program współpracy. (480kB) pdf

1b. Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. (221kB) pdf

1c. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (195kB) pdf

1d. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (229kB) pdf

1e. Załącznik nr 3 do projektu uchwały. (221kB) pdf

1f. Załącznik nr 4 do projektu uchwały. (203kB) pdf

1g. Załącznik nr 5 do projektu uchwały. (206kB) pdf


2. Projekt uchwały ws. przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Unisław”. (346kB) pdf


2a. Załącznik do projektu uchwały. (3305kB) pdf


3. Projekt uchwały ws. aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych. (285kB) pdf


3a. Załącznik do projektu uchwały. (273kB) pdf


4. Projekt uchwały ws. zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz aktualizacji opisu granic obwodów głosowania. (309kB) pdf

4a. Załącznik do projektu uchwały. (200kB) pdf


5. Projekt uchwały ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szk (262kB) pdf


5a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (228kB) pdf

5b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (219kB) pdf

5c. Załącznik nr 3 do projektu uchwały. (234kB) pdf


6. Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (364kB) pdf


6a. Załącznik do projektu uchwały. (254kB) pdf


7. Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (405kB) pdf


7a. Załącznik do projektu uchwały. (342kB) pdf


8. Projekt uchwały ws. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Unisław nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 241/11 położonej w miejscowości Unisław z przeznaczeniem pod drogę. (230kB) pdf


8a. Załącznik do projektu uchwały. (330kB) pdf


9. Projekt uchwały ws. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Unisław działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39 i nr 45. (232kB) pdf


9a. Załącznik do projektu uchwały. (324kB) pdf


10. Projektu uchwały ws. przekazania działki ewidencyjnej nr 402 położonej w miejscowości Unisław dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego pod drogę wojewódzką. (233kB) pdf


10a. Załącznik do projektu uchwały. (251kB) pdf


11. Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku magazynowego oraz gruntu pod budynkiem położonego w miejscowości Raciniewo, przy ul. Dębowej 1. (229kB) pdf


11a. Załącznik do projektu uchwały. (287kB) pdf


12. Projekt uchwały ws. likwidacji wydzielonego rachunku dochodów. (206kB) pdf13. Projekt uchwały ws. zaciągnięcia kredytu. (209kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (21 listopada 2016)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (23 listopada 2016, 14:33:37)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (23 listopada 2016, 15:05:10)
Zmieniono: Korekta szaty graficznej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 326