Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015
 
INFORMACJA
 
W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162, § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.)

Rada Gminy Unisław przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników
do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich
do Sądu Rejonowego w Chełmnie
na nową kadencję 2012 – 2015.

Liczba wybieranych ławników – dwoje.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej.
9) radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia można także otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy Unisław, pokój nr 10.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów lub które wpłynęły do Rady Gminy Unisław po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Unisław, dnia 14 czerwca 2011r

PLIKI DO POBRANIA

1. druk karty zgłoszenia - kliknij (360kB) pdf

2. lista osób popierajacych kandydata na ławnika - kliknij (131kB) plik

3. wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - rozdział 7 - Ławnicy - kliknij (132kB) word


Wytworzył: Rada Gminy (14 czerwca 2011)
Opublikował: Pałucka Maria (14 czerwca 2011, 08:29:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7523

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij