Regulami Organizacyjny Urzędu Gminy Unisław

Regulamin Organizacyjny
Urzędu Gminy Unisław

 
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Unisław, zwany dalej Regulaminem, określa:
1. Postanowienia ogólne.
2. Zakres działania i zadania Urzędu.
3. Organizację Urzędu.
4. Zasady funkcjonowania Urzędu.
5. Zakresy zadań Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
6. Podział zadań pomiędzy referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy.
7. Ogólne zasady podpisywania dokumentów i korespondencji Urzędu.
8. Akty prawne Wójta.
9. Zasady udzielania informacji dziennikarzom.
10. Organizację działalności kontrolnej.
11. Przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji.
12. Pieczęcie i pieczątki.
13. Postanowienia końcowe
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Unisław.
2. Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Unisław.
3. Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta  Gminy Unisław, Sekretarza Gminy Unisław oraz Skarbnika Gminy Unisław.
4. Organach Gminy – należy przez to rozumieć Wójta oraz Radę Gminy Unisław.
5. Urzędzie – należy rozumieć Urząd Gminy w Unisławiu.
6. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Referaty.
 
§ 3
1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników jest Wójt.
4. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Unisław zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną organów Gminy.
5. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Unisław.
 
§ 4
1. Godziny pracy Urzędu w poszczególne dni tygodnia określa Wójt uwzględniając wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników samorządowych oraz uregulowania Kodeksu pracy w sprawie rozkładu czasu pracy.
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w każdy dzień tygodnia, w niedziele, święta.
3. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu szczegółowo określa Regulamin pracy Urzędu, który w drodze zarządzenia wydaje Wójt.
 
Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5

1. Urząd jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym.
2. Urząd realizuje zadania:
1) własne, wynikające z ustaw, statutu Gminy i uchwał Rady Gminy,
2) zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,
3) przejęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
4) powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.
 
§ 6
1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy  organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej,
2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) przygotowywanie dokumentów w celu uchwalenia budżetu oraz jego wykonywania,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zawartych porozumień i uchwał Rady,
6) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi, jako pracodawcy – zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
7) prowadzenie do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych,
8) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, wysyłania korespondencji, a także przechowywania i przekazywania akt do archiwum.
2. W zakresie określonym odrębnymi przepisami Urząd udostępnia informację publiczną i dokumenty urzędowe.

3. W wykonaniu swych zadań Urząd zapewnia ochronę informacji i danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
ORGANIZACJA URZĘDU
 
§ 7
W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) Wójt,
2) Sekretarz,
3) Skarbnik,  
4) Kierownik referatu ds. organizacyjno – prawnych,
5) Kierownik referatu planowania i finansów – funkcja pełniona przez Skarbnika,
6) Kierownik referatu ds. administracyjno - rozliczeniowych jednostek gminy – funkcja pełniona przez Skarbnika,
7) Kierownik referatu gospodarki komunalnej, wodnej, rolnictwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 
8) Kierownik referatu ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy,
9) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – funkcja pełniona przez Wójta.
 
§ 8
1. W Urzędzie funkcjonują:
1) Referat ds. organizacyjno-prawnych – (OP) podległy bezpośrednio Wójtowi i obejmujący następujące stanowiska pracy:
a) Kierownik referatu,
b) Stanowisko ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego,
c) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
d) Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy,
e) Stanowisko ds. kadr,
f) stażyści i praktykanci,
g) stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy.
2) Referat Planowania i Finansów – (PLF) podlegający bezpośrednio Skarbnikowi i obejmujący następujące stanowiska:
a) Kierownik referatu - Skarbnik,
b) Stanowiska ds. rozliczeń księgowych,
c) Stanowisko ds. wymiaru podatków i działalności gospodarczej,
d) Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
e) Stanowisko ds. poboru i rozliczeń księgowych wody i ścieków,
f) Stanowisko ds. rozliczeń i płac
3) Referat do spraw administracyjno- rozliczeniowych jednostek gminy (RG) podległy bezpośrednio Skarbnikowi i obejmujący następujące stanowiska:
a) Kierownik referatu – Skarbnik;
b) Stanowisko ds. oświaty;
c) Stanowiska ds. rozliczeń księgowych;
d) Stanowisko ds. rozliczeń i płac.
4) Referat gospodarki komunalnej, wodnej, rolnictwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – (GK, OC) podlegający bezpośrednio Wójtowi i obejmujący następujące stanowiska:
a) Kierownik referatu,
b) Stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami,
c) Stanowisko ds. ochrony środowiska, zabytków, zgromadzeń, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
d) Stanowisko ds. hydroforni,
e) Stanowisko ds. oczyszczalni ścieków,
f) Stanowisko ds. obsługi hali sportowej,
g) Stanowiska obsługi:
- Elektryk - prace porządkowe,
- Stolarz - konserwator,
- Sprzątaczka
- w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
5) Referat ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy (IF) podległy bezpośrednio Wójtowi i obejmujący następujące stanowiska:
a) Kierownik referatu,
b) Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych,
c) Informatyk,
6) Samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Wójtowi:
a) Z-ca Kierownika USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe (USC, EWL, SW),
b) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN),
c) Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (PAA),
d) Stanowisko ds. archiwum
e) Radca Prawny
f) Kierownik świetlicy

2. Zmian w podziale referatu na stanowiska pracy dokonuje Wójt w drodze zarządzenia
wewnętrznego. Szczegółowy opis zadań na danym stanowisku określa zakres czynności danego pracownika.

3. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone i likwidowane stanowiska pracy.

4. W Urzędzie może być świadczona praca również na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

5. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia określa Wójt.

6. W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze do realizacji   projektów, przedsięwzięć i zadań. Skład osobowy, zakres działania i tryb pracy zespołów określa Wójt w dokumencie o ich powołaniu, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.
 
§ 9
Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
 
§ 10
Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) podziału kompetencji,
6) kontroli wewnętrznej,
7) wzajemnego współdziałania,
8) jawności spraw publicznych,
9) racjonalnego doboru kadry kierowniczej.
 
§ 11
1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków działają na podstawie prawa i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
 
§ 12
1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań są zobowiązani służyć Gminie i Państwu.
2. Pracowników Urzędu obowiązuje zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami.
 
§ 13
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczegółowej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.

§ 14
1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego
przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.
2. Urzędem kieruje Wójt i wykonuje zadania przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą  odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.
4. W przypadku nieobecności Kierownika komórki organizacyjnej jego obowiązki przejmują osoby zaproponowane przez Kierownika i zaakceptowane przez Wójta.
 
§ 15
1. Urząd realizuje zaplanowane zadania zgodnie z budżetem gminy.
2. Szczegółowe zasady planowania zadań w Urzędzie są określane odrębnymi przepisami i poleceniami.
3. Planowanie zadań nie obejmuje czynności administracyjnych o charakterze powtarzalnym i nieskutkującym wydatkami budżetu przy ich realizacji.
 
Rozdział V
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY
 
§ 16
1. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) przedkładanie Radzie projektów uchwał,
3) wykonywanie budżetu oraz innych uchwał Rady oraz przedkładanie ich Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, określanie zakresów czynności dla Sekretarza i Skarbnika,
5) dokonywanie ocen pracy pracowników bezpośrednio podległych Wójtowi,
6) określanie polityki kadrowej i płacowej,
7) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oaz upoważnień do wykonywania określonych zadań lub czynności,
8) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników,
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
10) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym (i innych oświadczeń wynikających z przepisów prawa) od Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników  samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz kopii oświadczeń radnych od przewodniczącego rady gminy i udostępnienie wszystkich  oświadczeń w trybie właściwym dla udostępnienia informacji publicznej,
12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przez Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
14) gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym:
a) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
b) udzielanie pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej,
15) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
16) zatwierdzanie dokumentów finansowych,
17) współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
18) powierzanie określonych spraw Sekretarzowi,
19) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej
20) nadzór nad Sekretarzem, Skarbnikiem, Kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami pracy.
2. W zakresie zarządzania kryzysowego Wójt zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:
1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz  dokumentowania prowadzonych czynności,
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
3. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Wójt wykonuje zadania przy pomocy innych jednostek organizacyjnych.
 
§ 17
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu,
2) opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu i Zarządzeń Wójta, przygotowywanie projektów uchwał rady w zakresie swego działania,
3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie
4) zapewnienie prawidłowego załatwiania spraw Obywateli w Urzędzie oraz skarg i wniosków,
5) sprawowanie nadzoru nad poprawnością formalno – prawną przygotowywanych spraw i decyzji, w tym przestrzegania praworządności,
6) prowadzenie wewnętrznej kontroli w Urzędzie oraz organizowanie kontroli zewnętrznej,
7) zapewnienie nadzoru organizacyjnego nad GOPS, GBP,GOK, Szkołami gminnymi i przedszkolem gminnym,
8) opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk i Kierowników Referatów,
9) zapewnienie właściwej dyscypliny pracy w Urzędzie,
10) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych i związanych z doskonaleniem kadr, w tym organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
11) nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
12) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
13) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń Wójta,
14) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
15) udostępnianie informacji publicznej,
16) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
17) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do
przygotowywania projektu budżetu Gminy,
18)  przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac komisji Rady,
19) sporządzanie sprawozdań, ocen oraz opracowanie ankiet i informacji,
20) prowadzenie książki kontroli, przechowywanie protokołów kontroli oraz odpowiedzi na wnioski pokontrolne,
21) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej,
22) nadzór nad osobami odbywającymi praktyki i staże w urzędzie
23) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
   
§ 18
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:                                                  
1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości          
2) kierowanie pracą Referatu Planowania i Finansów oraz Referatu ds. administracyjno – rozliczeniowych jednostek gminy i wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego Referatu Planowania i Finansów, jak również Referatu ds. administracyjno – rozliczeniowych jednostek gminy oraz dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników,
3) opracowywania i  wykonywania budżetu gminy,
4) sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej,
5) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dot. finansów i rachunkowości,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych (w tym: dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych, a także dokonywanie wstępnej kontroli  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych) i udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty,
7) ocena pod względem finansowym wniosków o dotacje z budżetu Gminy,
8) opracowywanie Wieloletnich Programów Finansowych, analiza źródeł finansowania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
9) współdziałanie w opracowaniu budżetu,  przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych, referatów i samodzielnym stanowiskom pracy wytycznych i danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu,
10)współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych,
11) przygotowywanie zmian w budżecie w toku jego wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innych projektów uchwał w zakresie działania referatu,
12) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
13) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
14) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu gminy,
15) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad budżetem szkół,
16) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizacja obiegu dokumentów finansowych,
17) zapewnienie obsługi finansowo księgowej Urzędu, szkół gminnych i przedszkola gminnego,
18) rozliczanie inwentaryzacji, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
19) przedstawianie  propozycji, co do mienia sołeckiego i nadzorowanie jego zarządzania,
20) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
21) nadzór nad prawidłową gospodarką finansową ZFŚS,
22) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
  
§ 19
Obowiązki i uprawnienia Urzędu, jako zakładu pracy oraz prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu.

Rozdział VI
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI
I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI PRACY
 
§ 20
1. Do wspólnych zadań wszystkich pracowników samorządowych należy w szczególności:
1) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przygotowanie i przekazywanie akt sprawy do organu odwoławczego w przypadku złożenia odwołania od wydanych decyzji administracyjnych,
3) pomoc radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
4) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
5) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, i bieżących informacji o realizacji zadań,
6) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
7) przygotowywanie projektów uchwał Rady i projektów zarządzeń Wójta oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac komisji Rady,
8) przygotowywanie projektu planu zadań rzeczowych i wydatków dotyczących prowadzonej dziedziny Gminy,
9) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
10) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt i dokumentów finansowych,
11) samokształcenie, usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
12) wykonywanie na polecenie Wójta innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania stanowiska pracy,
13) przejawianie troski o ochronę mienia państwowego i społecznego,
14) współdziałanie z organami samorządowymi i innymi organizacjami oraz jednostkami działającymi na terenie Gminy,
15) podejmowanie czynności organizatorskich zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji zadań, w tym przygotowywanie propozycji dot. dokonywania zamówień publicznych niezbędnych do zrealizowania zadań, czuwanie nad przebiegiem realizacji,
16) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
17) załatwianie interesantów bez zbędnej zwłoki,
18) przechowywanie akt zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych oraz właściwe przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
19) przygotowywanie materiałów do udostępnienia informacji publicznej (w tym na nośnikach elektronicznych do BIP),
20) pełnienie powierzonych zastępstw na innych stanowiskach,
21) współdziałanie z poszczególnymi stanowiskami w zakresie realizacji zadań,
22) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków, wykonywanie zadań powierzonych zakresem czynności oraz innymi przepisami i poleceniami Wójta,
23) informowanie bezpośredniego przełożonego lub Wójta o stwierdzonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na realizację powierzonych zadań,
24) znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów gminnych oraz prowadzenie i aktualizowanie zbioru przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy,
25) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę mieszkańców,
26) sporządzanie sprawozdań, ocen oraz opracowywanie ankiet i informacji,
27) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,   
28) przestrzeganie przepisów o opłacie skarbowej,
29) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
30) współdziałanie w zakresie wyborów,
31) współpraca z instytucjami i ośrodkami gospodarczymi integracji europejskiej, promocji i informacji,
32) przestrzeganie dyscypliny w pracy, przepisów ppoż. i bhp.
2. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność służbową przed Wójtem.
3. Bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi wykonanie innych czynności niż określone w zakresie czynności tego pracownika.
 
§ 21
Do zadań kierowników referatów należy w szczególności:
1) prawidłowe zorganizowanie pracy w podległym referacie,
2) przygotowywanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk w danym referacie,
3) podpisywanie korespondencji o charakterze techniczno-przygotowawczym w zakresie spraw należących do referatu, niezastrzeżone do podpisu Wójta,
4) podpisywanie decyzji administracyjnych w ramach uzyskanych upoważnień,
5) na polecenie Wójta wykonywanie innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania,
6) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników,
7) dbałość o powierzone mienie,
8) kontrolowanie jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników, 
9) dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników
10) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz aktów własnych Urzędu,
11) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw.

§ 22
Do zadań referatu ds. organizacyjno - prawnych należy w szczególności:
1) w zakresie obsługi sekretariatu:
a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,   
b) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
c) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
d) prowadzenie ewidencji korespondencji,
e) prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
f) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski,
g) obsługa centrali telefonicznej i poczty elektronicznej,
h) prenumerata gazet i czasopism,
i) wyposażenie urzędu w sprzęt i materiały biurowe
j) przyjmowanie ogłoszeń sądowych i wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń urzędu,
k) obsługa Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia,
l) prowadzenie rejestru delegacji służbowych, wydawanie druków delegacji i rozliczanie delegacji,
ł) przygotowywanie umów z pracownikami na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, kontrola prawidłowości realizacji umów,
2) w zakresie obsługi Rady Gminy należy:
a) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej Komisji, w tym przygotowanie obrad sesji Rady i jej Komisji oraz terminowe i właściwe przygotowanie kompletów materiałów,
b) przygotowanie projektów uchwał Rady,
c) sporządzanie dokumentacji z obrad Rady i posiedzeń Komisji,
d) prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i interpelacji z obrad sesji Rady,
e) terminowe wysyłanie podjętych uchwał, do organów nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego,
f) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
g) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
3) organizowanie i obsługa wyborów sołtysów i rad sołeckich, w tym:
a) protokołowanie przebiegu wyborów samorządów wiejskich,
b) ewidencjonowanie zbiorów protokołów zebrań wiejskich,                                          
c) nadawanie biegu wnioskom i uchwałom zebrań wiejskich, 
4) współpraca z sołectwami z zakresu funduszu sołeckiego,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:
a) organizowanie konkursów,
b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań powierzonych w ramach konkursów,
c) sprawozdawczość;
d) rozliczanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego,                   
6) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
7) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych i Wójta,
8) w zakresie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym:
a)  przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) przechowywanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
e) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
g) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania  terenu,
i) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
j) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
9) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska:
a) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
b) prowadzenie wykazu wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
 uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,    
c) opiniowanie projektów decyzji o warunkach decyzji i inwestycji celu publicznego -
dla inwestycji lokalizowanych przy drogach gminnych,
d) prowadzenie postępowań, przygotowywanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
e) prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,
10) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych w WFOŚ i GW,
11) organizowanie zdarzeń kulturalnych i współdziałanie z Gminnym Domem Kultury oraz innymi instytucjami kultury w zakresie działalności kulturalnej i promocyjnej gminy,
12)  rozliczanie dotacji dla OSP,
13) prowadzenie spraw związanych z obliczaniem i rozliczaniem ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
14) w zakresie kadr:
a) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kadr,
b) prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
c) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kontrola i rozliczanie czasu pracy pracowników,
d) prowadzenie księgi wyjść prywatnych i służbowych,
e) rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
15) w zakresie ubezpieczenia mienia i pracowników:     
a)  aktualizacja wykazów mienia i osób podlegających ubezpieczeniu,
b)  kontrola ważności polis zawieranych przez Gminę i Urząd Gminy
c)  prowadzenie spraw nieobowiązkowego ubezpieczenia pracowników gminy,
d) ubezpieczanie majątku gminy i obsługa spraw związanych ze szkodami majątkowymi,
16) w zakresie spraw organizacyjno-prawnych:
a) współpraca z radcą prawnym,
b) zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Sekretarzowi i Skarbnikowi,
c) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań – w tym protokołowanie -  organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
d) umawianie i prowadzenie terminarza spotkań kadry kierowniczej Urzędu Gminy,
e) przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
17) w zakresie pozyskiwania środków:
a) monitorowanie dostępności środków zewnętrznych na realizację projektów Gminy, a w szczególności środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy,
b) pomoc w koordynacji/koordynacja projektów miękkich, społecznych realizowanych w Urzędzie współfinansowanych ze środków unijnych i innych środków pomocowych,
c) bieżąca obsługa administracyjna i archiwizacja projektów,
d) przygotowywanie wniosków i innej dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków z dostępnych programów, funduszy i mechanizmów finansowania,
e) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
f) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych.
 
§ 23
Do zadań Referatu Planowania i Finansów należy w szczególności: 
1) przygotowywania prognoz finansowych gminy,
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
3) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych i Zarządzeń Wójta dotyczących zmian w budżecie,
4) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
5) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu, jako pracodawcy,
6) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
7) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
8) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji ich umorzeń, ich aktualizacja i amortyzacja,
9) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
10) prowadzenie księgi inwentarzowej urzędu,
11) otwieranie, zamykanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych organu i urzędu,
12) rozliczanie inwentaryzacji,
13) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
14) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
15) rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych z powierzonego mienia,
16) prawidłowe dekretowanie dokumentów zgodnie z polityką rachunkowości urzędu,
17) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym i stanie zaległości,
18) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
19) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku   rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
a) zakładanie i prowadzenie ewidencji podatków,  podatników i inkasentów oraz akt gospodarstw i ewidencji gruntów dla celów podatkowych,
b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat, prowadzenie postępowania podatkowego,
d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
f) przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych  dotyczących podatków i opłat lokalnych,
g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych,
h) dokonywanie wymiaru podatków i opłat, umorzeń i odroczeń podatków i opłat lokalnych,
i) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów, w tym przyjmowania i załatwiania podań o ulgi i umorzenia, oraz rozkładanie na raty, księgowanie wpłat i zwrotów przypisów i opłat w kartach kontowych  i dziennikach obrotów,
j) współpraca z Urzędem Skarbowym i Komornikiem Sądowym i Skarbowym,
k) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych do urzędu,
l) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
ł) zarachowanie wpłat, przerachowanie lub zwrócenie nadpłat podatków i opłat,
m) prowadzenie spraw związanych z poborem podatków,
n) terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne wystawianie tytułów do egzekucji,
o) prowadzenie ewidencji i aktualizacji upomnień i tytułów wykonawczych,
p) systematyczne rozliczanie zaległości i podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
r) prowadzenie spraw związanych z podatkiem Vat i akcyzą,
20) prowadzenie spraw związanych z płacami, w tym: 
a) naliczanie płac, odprowadzanie składek ZUS i podatków oraz potrąceń wynagrodzeń pracowników administracji,   
b) ustalanie kapitału początkowego,
c) wydawanie zaświadczeń związanych z wynagrodzeniami,
21) prowadzenie spraw w zakresie poboru i rozliczeń cywilnych, w tym:
a) wystawianie faktur i księgowanie należności z tytułu wody i ścieków,
b) ustalanie stanów zadłużenia,
c) miesięczne uzgadnianie wpłat z księgowością,
d) wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
e) prowadzenie księgowości należności czynszów mieszkaniowych, za grunty, z tytułu użytkowania wieczystego,
f) prowadzenie egzekucji w/w należności,
g) przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
h) rozliczanie innych opłat i należności cywilnoprawnych,
22 ) naliczanie świadczeń z tytułu choroby i rodzicielstwa oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, 
23) prowadzenie czynności o charakterze finansowym, w tym:
a) dokonywanie wypłat, uzgadnianie sald,
b) prowadzenie ewidencji należności sprzedaży ratalnej mienia komunalnego,
24) wykonywanie innych spraw zleconych przez Skarbnika Gminy,
25) prowadzenie spraw związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokonywanie wpisów do CEIDG,
26) prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,   prowadzenie ewidencji punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
27) prowadzenie czynności o charakterze księgowym, w tym:
a)   prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych,
b) księgowanie ZFŚS urzędu i podległych jednostek,
c) księgowanie depozytów wpłacanych zgodnie z przepisami i naliczanie od nich odsetek,
d)   prowadzenie bieżącej analizy realizacji wpływów z tytułu należności podatkowych, w tym stała ocena terminowości wpływania dochodów,
e)   przyjmowanie podań w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie   prowadzonej przez siebie ewidencji podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) terminowe regulowanie zobowiązań urzędu,
g) rozliczanie otrzymanych dotacji i subwencji.
28) rozliczanie opłaty targowej,
29) w zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacją form zapobieganiu bezrobociu:
a) sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy na pozyskiwanie funduszy w celu organizowania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży absolwenckich (zawodowych),
b) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników interwencyjnych,
c) powierzanie pracy osobom obywających staże absolwenckie (zawodowe),
d) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzenia w/w pracowników,
e) nadzór i rozliczanie czasu pracy w/w pracowników,
f) sprawozdawczość,
g) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego w/w pracowników,
h) sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń.                                            
 
§ 24
Do zadań referatu do spraw administracyjno - rozliczeniowych jednostek gminy należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw oświatowych gminnych jednostek oświatowych, w szczególności:
a) opiniowanie i przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych,
b) zapewniania dzieciom obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
c) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązku organu prowadzącego w zakresie  sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola wykonania tego obowiązku przez szkoły,
d) przeprowadzanie postępowania awansu zawodowego nauczycieli,
e) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie  pomocy w ramach programu rządowego dot. dofinansowania zakupu podręczników,
f) kontrola realizacji obowiązku nauki.
2) przygotowywanie dokumentacji dot. oceny pracy dyrektorów jednostek oświatowych oraz przeprowadzanie postepowań konkursowych na stanowiska dyrektora jednostki oświatowej,
3) współpraca z niepublicznymi jednostkami oświatowymi, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
b) przekazywanie comiesięcznych informacji o wysokości przekazanej dotacji,
c) rozliczanie dotacji rocznej,
d) przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
4) prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
5) rozliczanie dotacji rządowych otrzymanych na cele edukacyjne oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
6) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących dowozu uczniów niepełnosprawnych,
7) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową, rachunkową i statystyką jednostek powierzających ich prowadzenie w drodze porozumienia z urzędem,
8) prowadzenie spraw organizacyjnych i administracyjnych jednostek powierzających ich prowadzenie w drodze porozumienia z urzędem,
9) naliczanie płac, odprowadzanie składek ZUS i podatków pracowników oświaty i ustalanie im  kapitału początkowe
10)  prowadzenie monitoringu realizacji zadań jednostek  pod względem wykorzystania środków finansowych,
11) przygotowanie wspólnie z dyrektorami jednostek  planów finansowych oraz zmian w planach finansowych,
12) analiza wykonania planów finansowych i przedstawienie ich wyników dyrektorom jednostek,
13) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami ustawy z 29 września 2009 r. o rachunkowości z późn. zm., odrębnie dla każdej jednostki,
14) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz sprawozdań opisowych z wykonania budżetu, i przedkładanie ich do podpisu dyrektorom jednostek,
15) inwentaryzacja sald kont aktywów i pasywów oraz rozliczanie inwentaryzacji prowadzonych jednostek,
16) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych poszczególnych jednostek,
17) sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz w razie potrzeby korekt tych deklaracji oraz deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
18) rozliczanie realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych),
19) realizacja wypłat związanych z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kształcących się w placówkach oświatowych, dla których gmina Unisław jest organem prowadzącym, przyznawanej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego,
20) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej jednostek,
21) zarządzanie środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji oraz sporządzanie przelewów tych środków,
22) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
23) windykacja należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań.
24) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (zwanym dalej ZUS) i innymi urzędami,
25) obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poszczególnych jednostek,
26) rozliczanie wpłat,
27) archiwizowanie dokumentów finansowych.

§ 25
Do zadań referatu ds. gospodarki komunalnej wodnej, rolnictwa, obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego należy w szczególności: 
1) w zakresie rolnictwa:
a) prowadzenie spraw  w zakresie gospodarki rolnej i łowieckiej, ochrona i rekultywacja gruntów
b) prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, w tym w zakresie ochrony roślin i zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych  oraz współpraca  w tym zakresie z innymi jednostkami i organami państwowymi i samorządowymi,
c) realizacja zadań z zakresu prawa wodnego , w tym prowadzenie postępowań  administracyjnych i wydawanie decyzji oraz  współdziałanie z innymi organami w zakresie gospodarki wodnej,
d) współdziałanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Izbą Rolniczą,
e) szacowanie szkód u rolników związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
f) prowadzenie rejestru oraz  postępowań i wydawanie zezwoleń w zakresie produkcji maku i konopi,
g) czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz pielęgnacją zieleni oraz realizacją ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie prowadzonym przez gminę.                                                                                                                              
2) zapewnienie organizacji dojazdu dzieci, w tym zabezpieczenie dojazdu dla uczniów niepełnosprawnych oraz współpraca w tym zakresie z referatem ds. administracyjno-rozliczeniowych oświaty,
3) prowadzenie w zakresie działania referatu czynności związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych,
4) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową i klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności:
a)  całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz  dokumentowania prowadzonych czynności,
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
f) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 
5) prowadzenie spraw targowiska, w tym pobór opłaty targowej,
6) zabezpieczenie organizacyjne i techniczne imprez organizowanych przez gminę,                                                                                                                                                       7) w zakresie spraw obrony cywilnej: akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony:
a) pełnienie obowiązków Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
b) planowanie zadań obrony cywilnej na terenie gminy,
c) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia formacji OC,
d) kierowanie organizacją szkolenia i ćwiczeń OC oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej   samoobrony,
e) przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz  systemu wykrywania skażeń,
f) realizacja przedsięwzięć dla zorganizowania i prowadzenie rozśrodkowania ludności,
g)  planowanie i zaopatrzenie formacji OC w sprzęt, środki i umundurowanie,
h) prowadzenie wykazu ewidencyjnego i kart ewidencyjnych osób wyznaczonych do OC,
i) prowadzenie magazynu sprzętu OC,
j) prowadzenie księgi inwentarzowej księgi OC
k) opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i planów reagowania kryzysowego
l) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
ł) prowadzenie spraw dotyczących nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony  ludności, 
9) nadzór techniczno- eksploatacyjny nad gminną siecią wodociągową,
10) w zakresie gospodarki mieszkaniowej i dróg :
a) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnym, a w szczególności przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy,  dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,  projektowanie przebiegu dróg,      
b) prowadzenie postępowań i naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,
c) przygotowywanie decyzji określających warunki techniczne budowy zjazdu dróg gminnych,   
d) wydawanie decyzji i pozwoleń związanych z realizacją ustawy o transporcie drogowym , ruchu drogowym i o drogach publicznych  należących do kompetencji Wójta,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomercyjne,
f) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i zmianą nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości,  
g) prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, w tym dotyczące administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,   
h) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych, pomieszczeń tymczasowych,
i) zarząd nieruchomościami wspólnymi,
j) egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej, 
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami:
a) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w studium i  planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w  użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie w trwały zarząd, oraz ich  przekazywaniem na cele szczególne,                                                                            

b) ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,  
c) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
d)  nabywanie nieruchomości, niezbędnych dla realizacji zadań gminy, komunalizacja gruntów,                                                                                                                                               e) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,                                                                       
f) analiza kosztów utrzymania budynków komunalnych.
12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska:
a) prowadzenie zadań w zakresie ochrony przyrody należących do kompetencji gminy, w tym prowadzenie rejestru pomników przyrody, użytków ekologicznych,
b) realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt, w tym prowadzenie rejestru zwierząt niebezpiecznych,
c) prowadzenie działań przewidzianych dla gminy  w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
d) prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi oraz terenów zielonych  należących do kompetencji gminy, w tym wydawanie pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
13) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem oświetlenia ulicznego,
14) zapewnienie czystości i porządku w urzędzie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  i budynku.
15) nadzór produkcji wody, kontrola jakości wody i ścieków,  analiza kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków,
16) przygotowywanie dokumentacji do wydawania pozwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego,
17) w zakresie obsługi hydroforni oraz gminnej sieci wodociągowej:
a) prowadzenie odczytów stanu liczników wody,
b) aktualizacja danych dotyczących odbiorców wody (deklaracje),
c) przygotowywanie i wydawanie decyzji dot. przyłączy do sieci wodociągowej,
d) interwencja w przypadku awarii sieci wodociągowej,
e) kontrola jakości wody,
f) sprawozdawczość w zakresie gospodarki wodnej,                                    
g) nadzór nad podręcznym magazynem materiałów i narzędzi,
18) w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej:
a) aktualizacja danych dotyczących odbiorców wody (deklaracje),
b) przygotowywanie umów na odbiór ścieków,
c) przygotowywanie i wydawanie decyzji dot. przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
d) interwencje w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej,
e) kontrola jakości ścieków,
f) sprawozdawczość w zakresie gospodarki ściekami,
g) nadzór nad podręcznym magazynem materiałów i narzędzi, 
19) w zakresie obsługi hali sportowej oraz stadionu sportowego:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania hali sportowej oraz stadionu sportowego,
b) opracowywanie harmonogramu zajęć oraz współpraca w tym zakresie z Dyrektorami szkół oraz klubami sportowymi,
c) współpraca z klubami sportowymi w zakresie udostępniania obiektów sportowych;
d) sporządzanie umów na użytkowanie hali,
e) prowadzenie rejestru umów,
f) rozliczanie odpłatności za użytkowanie hali,
g) zapewnienie serwisu urządzeń będących na wyposażeniu hali,
h) nadzór nad personelem sprzątającym,
i) przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności sportowej na obiekcie,
20) w zakresie zabezpieczenia pracy jednostek OSP: 
a) wydawanie skierowań na badania członkom OSP,                                                                      b) prowadzenie ewidencji kierowców OSP i wydawanie im upoważnień do kierowania    pojazdami uprzywilejowanymi,  
21) organizowanie i rozliczanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kar orzeczonych przez sądy,
22) w zakresie dróg:
a) prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
b) budowa, modernizacja i ochrona dróg, 
c) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
23) kontrola stanu technicznego budynków komunalnych,
24) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,  w tym :
a) przeciwdziałania dostępowi osób niepowołanych do przetwarzania danych osobowych,          
b) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
c) kontrola udostępniania danych wprowadzonych do zbiorów,                                                     
d) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszeń,
e) nadzór nad obiegiem, przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,      
25) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
26) opieka nad cmentarzami, grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej,
27)  upowszechnianie wiedzy o  historii, zabytkach  i walorach przyrodniczych gminy,
28) zbiórki publiczne,
29) prowadzenie remontów  gminnych obiektów i  majątku gminy,
30) prowadzenie spraw z zakresu obsługi wyborów,
31 ) koordynowanie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania  statutowe gminy, a w szczególności udzielania wsparcia w przygotowywaniu i realizacji  projektów na rzecz mieszkańców gminy współdziałanie w organizowaniu imprez masowych,
32) prowadzenie spraw zamówień publicznych.
33) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym udostępnianie danych o środowisku i jego ochronie.
 
§ 26
 Do zadań referatu do spraw inwestycji i pozyskiwania funduszy należy w szczególności:
1)  przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych środków zewnętrznych,
2) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
3) prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie inwestycji,
4) współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
5) rozliczanie wykorzystania środków zewnętrznych,
6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, koordynacja i przygotowywanie projektów
 infrastrukturalnych i społecznych, finansowych ze środków zewnętrznych w szczególności z Unii  Europejskiej,
7) w zakresie obsługi informatycznej:
a) wdrażanie nowych systemów, programów informatycznych oraz występowanie z wnioskami o ich usprawnianie,
b) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i systemów informatycznych,
c) dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
d) prowadzenie rejestru zawartych umów oprogramowania, stosowanych systemów i programów,
e) prowadzenie rejestru licencji oprogramowań,
f) elektroniczne archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) ewidencja baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym,
h) prowadzenie bieżącego instruktażu użytkowników systemów informatycznych,
i) prowadzenie rejestru haseł wprowadzanych do systemów informatycznych,
j) obsługa informatyczna wyborów,
k)  koordynowanie projektów unijnych dotyczących informatyzacji gminy i urzędu,
l) obsługa strony BIP urzędu gminy oraz unislaw.pl.
ł) współpraca przy opracowywaniu polityki bezpieczeństwa informacyjnego,
m) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, peryferii i systemów informatycznych,
n) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego i peryferii Urzędu oraz koordynacja spraw związanych z serwisowaniem i usuwaniem awarii w/w sprzętu,
o) koordynowanie projektów informatycznych prowadzonych przez instytucje nadrzędne dotyczące informatyzacji gminy i urzędu,
p) prowadzenie dokumentacji w zakresie przyznawania praw dostępu do systemów informatycznych urzędu,
r) koordynacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych współpracujących z systemami informatycznymi urzędu.
8) prowadzenie procedur  zamówień publicznych w urzędzie , w tym przygotowanie specyfikacji , umów i ogłoszeń .
9)  prowadzenie inwestycji oraz ustalanie dla celów inwentarzowych wartości wykonanych przez firmy zewnętrzne  inwestycji,
10) prowadzenie programów dofinansowujących  zachęcających do ochrony środowiska mieszkańców gminy.
 
§ 27
Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należą w szczególności sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemów i sieci informatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
 
§ 28
Do zadań Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych należy w szczególności :
1) prowadzenie spraw biurowych związanych z działalnością Gminnej Komisji profilaktyki i
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) opracowywanie gminnego programu profilaktyki alkoholowej i realizacja tego programu,
3) opracowywanie i przedstawianie Radzie Gminy rocznego sprawozdania z realizacji gminnego  programu profilaktyki alkoholowej,
4) organizowanie programów zdrowotnych na terenie gminy,
5) organizowanie konkursów na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz narkomanii,
6) nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań powierzonych w ramach konkursów,
7) sprawozdawczość.

§ 28a
Do zadań Kierownika świetlicy należy realizacja zadań  opiekuńczo -wychowawczych oraz profilaktycznych, wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii obowiązującego w Gminie Unisław poprzez organizację zajęć, gier i innych aktywności edukacyjnych i wspierających kształtowanie właściwych postaw.
 
§ 29
Do zadań Stanowiska Radcy prawnego w sprawach z zakresu wszystkich komórek organizacyjnych urzędu i samodzielnych stanowisk pracy należy  w szczególności :
a) opiniowanie spraw administracyjnych prowadzonych w urzędzie pod kątem prawnym,
b) opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy,
c) opiniowanie projektów zarządzeń Wójta,
d) udział w prowadzonych przez urząd sprawach sądowych,
e) udział w prowadzonych przez urząd sprawach przed WSA i NSA,
f) sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed sądem w tych sprawach,
g) opiniowanie zawieranych przez urząd umów cywilnoprawnych,
h) opiniowanie spraw pracowniczych,
i) udział w sesjach Rady Gminy.
 
§ 30
Do zadań i kompetencji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
a) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
b) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz dokonywanie w nich dodatkowych wzmianek i przypisów,
c) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
d) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
e) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
f) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
g) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
h) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa ze skróconym terminem wyczekiwania,
i) wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,
j) wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego,
k) wydawanie decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego  to samo zdarzenie,
l) odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi,
ł) odtworzenie i transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
m) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
n) prowadzenie skorowidzów alfabetycznych aktów stanu cywilnego,
o) zapewnienie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli,
p) przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
r) przyjmowanie oświadczenia o uznaniu ojcostwa i o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
s) administracyjna zmiana imion i nazwisk,
t) współpraca z komórkami ewidencji ludności, urzędami stanu cywilnego, placówkami  konsularnymi, organami wojskowymi,
u) sporządzanie testamentów,
w) prowadzenie statystyki USC,
x) przygotowywanie wniosków i występowanie o odznaczenia dla małżonków,
2) w zakresie ewidencji ludności:
a) udzielanie informacji adresowej organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, oraz innym instytucjom i osobom, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
b) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń wymeldowań z pobytu  stałego i czasowego oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
c) prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców, oraz rejestru pobytów czasowych,
d) prowadzenie rejestru pobytów czasowych cudzoziemców,
e) przekazywanie do WKU zawiadomień o zmianach miejsca pobytu osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu,
f) wydawanie poświadczeń zameldowań,
g) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
h) współpraca z komórkami ewidencji ludności na terenie kraju,
i) sporządzanie wykazów mieszkańców na potrzeby szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i policji,
j) prowadzenie dokumentacji i wydawanie dowodów osobistych,
k) wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
l) przygotowywanie list wyborców, sporządzanie kwartalnych sprawozdań do Biura Wyborczego,
ł) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
m) współpraca z sądami i kuratorami,
n) prace związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem spisów powszechnej ludności,
3) w zakresie spraw wojskowych:
a) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
b) prowadzenie wykazu osób uchylających się od obowiązku służby wojskowej,
c) poszukiwania przedpoborowych , którzy nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej,
d) wydawanie decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela rodziny,
e) przygotowywanie wniosków o wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.
 
§ 31
Do zadań i kompetencji Samodzielnego Stanowiska ds. archiwum należy w szczególności:
1) prowadzenie archiwum zakładowego, a w tym przyjmowanie , przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji,
2)  inicjowanie brakowania dokumentacji oraz udział w jej fizycznym brakowaniu,
3) porządkowanie dokumentacji przejętej w latach poprzednich,
4)  przygotowanie do przekazania i przekazanie dokumentacji do archiwum państwowego
5) udostępnianie, w tym wydawanie odpisów z dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym,
6) przeprowadzenie kwerend archiwalnych,
7) wycofywanie dokumentacji z archiwum w razie podjęcia zakończonego postępowania ,
8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji.

§ 31a
Do zadań i kompetencji Samodzielnego stanowiska ds. rozwoju i promocji gminy należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z aktywizacją gospodarczą Gminy;
2) współudział w procesach inwestycyjnych;
3) udział w pracach nad realizacją strategii rozwoju Gminy Unisław oraz innych dokumentów strategicznych;
4) gromadzenie danych o Gminie w tym w szczególności o istniejących na terenie Gminy zasobach gospodarczych, turystycznych, potencjale przedsiębiorczości w tym zasobach gospodarczych, krajobrazowych, ekologicznych oraz promowanie ich na zewnątrz;
5) współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy;
6) rozeznanie potrzeb i możliwości źródeł finansowania z funduszy zewnętrznych dostępnych dla Gminy i jej mieszkańców;
7) dbałość o pozytywny wizerunek Gminy;
8) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz promocji gminy;
9) organizacja oraz udział w imprezach artystycznych, rozrywkowych promujących Gminę w środowisku lokalnym jak i poza Gminą;
10) udział w organizacji konkursów, wystaw, spotkań, konferencji realizowanych przez Gminę;
11) koordynacja spraw związanych z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocją na zewnątrz;
12) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi  w zakresie możliwości inwestowania na terenie Gminy;
 
Rozdział VII
OGÓLNE ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
I KORESPONDENCJI URZĘDU

§ 32
1. Umowy lub inne dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe podpisuje Wójt lub inne osoby posiadające jego upoważnienie.
2. Umowy lub inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych  wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 33
1. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych podpisuje Wójt w razie jego nieobecności Sekretarz.
2. Do podpisu Wójta zastrzega się także następujące pisma i dokumenty:
1) zarządzenia, pisma ogólne,
2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
3) pisma zawierające oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu,
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił  pracowników Urzędu,
6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
7) pisma zawierające oświadczenie woli Urzędu, jako pracodawcy,
8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
9) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
10) kierowane do NIK, RIO, PIP, Izby Skarbowej i innych instytucji – w związku z prowadzonymi  przez nie postępowaniami,
11) inne pisma, jeśli ich podpisanie Wójt zastrzegł dla siebie.
3. Dokumenty i pisma inne podpisują:
1) Sekretarz i Skarbnik – w sprawach przez nich nadzorowanych, zgodnie z ustalonym podziałem zadań, jeżeli nie są zastrzeżone do podpisu Wójta,
2) Kierownicy Referatów w sprawach należących do ich zakresu działania, niezastrzeżone
do podpisu przez inne osoby,
3) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań,
4) Osoba wyznaczona przez Wójta zgodnie z udzielonym upoważnieniem.
4. Dokumenty przedkładane do podpisu muszą być parafowane na jednej z kopii przez osobę sporządzającą lub kierownika komórki organizacyjnej oraz w uzasadnionych przypadkach  przez radcę prawnego, jako niebudzące zastrzeżeń pod względem prawnym.
5. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów   księgowych opracowana przez Skarbnika.
6. Rejestracja, obieg, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.

Rozdział VIII
AKTY PRAWNE WÓJTA

§ 34
Wójt wydaje:
1) zarządzenia – wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych,
2) pisma okólne – porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu,
3) decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego.

§ 35
Zarządzenie powinno zawierać:
1) oznaczenie, numer kolejny w danym roku kalendarzowym,
2) datę wydania,
3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej,
4) wskazanie podstawy prawnej,
5) treść regulowanych zagadnień,
6) przepisy końcowe obejmujące datę wejścia w życie.

§ 36
1.Projekty aktów prawnych (uchwał i zarządzeń) przygotowują pracownicy właściwi pod względem merytorycznym parafując przygotowany materiał, który zatwierdza swa parafą właściwy kierownik.
2. Projekt aktu prawnego obejmującego swym zakresem kilka stanowisk pracy opracowują i podpisują właściwi pod względem merytorycznym pracownicy oraz ich kierownicy.
3. Projekty aktów prawnych w zakresie  jednostek organizacyjnych gminy przygotowują ich kierownicy.
4. Projekty wszystkich aktów prawnych powodujących  skutki finansowe uzgadniane są ze Skarbnikiem , który potwierdza swą parafą uzgodnienie.
5. Projekty aktów prawnych należy przekazać do radcy prawnego w celu ich zaopiniowania pod  względem formalno-prawnym przed ich skierowaniem do rozpatrzenia Wójtowi, Komisji lub Radzie.
 
Rozdział IX
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI DZIENNIKARZOM

§ 37
1. Informacji o działalności Urzędu dziennikarzom udzielają:
1) Wójt,
2) osoby wskazane przez Wójta.
2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych w  ustawie Prawo prasowe.
 
Rozdział X
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 38
W Urzędzie sprawowana jest kontrola zarządcza, której sposób wykonywania szczegółowo określają zarządzenia Wójta.
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
a) zgodności działalności urzędu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przyjętymi procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działania,
c) przestrzegania zasad etycznego zachowania,
d) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
e) zarządzanie ryzykiem.
System kontroli w Urzędzie obejmuje:
1) kontrolę zewnętrzną, której podlegają gminne jednostki organizacyjne,
2) kontrolę wewnętrzną, której podlegają komórki organizacyjne Urzędu.  Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie podpisane przez Wójta.
 
Rozdział XI
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 
§ 39
1.Skargi, wnioski i petycje wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają:
1) Wójt - w sprawach dotyczących zadań własnych Gminy realizowanych przez Urząd lub jednostki podległe,
2) Rada Gminy – w sprawach dotyczących Wójta.
2. Skargi, wnioski i petycje przyjmuje Wójt i przekazuje odpowiednio komórkom wewnętrznym Urzędu lub Radzie Gminy. 
3. Sekretarz i Skarbnik przyjmują skargi w sprawach załatwianych przez podległe Referaty.
4. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.
5. Petycje ewidencjonowane są w rejestrze petycji.
 
Rozdział XII
PIECZĘCIE I PIECZĄTKI

§ 40
1. Ewidencję pieczęci i pieczątek używanych w Urzędzie prowadzi sekretariat Urzędu. Z ewidencji tej powinno wynikać jak długo i w czyim użytkowaniu dana pieczęć znajduje się.
2. Przekazywanie pieczęci i pieczątek pracownikom Urzędu odbywa się za pokwitowaniem w ewidencji, o której mowa w ust.1.
3.Pracownicy odchodzący z pracy Urzędzie zdają pobrane pieczęci i pieczątki.

§ 41
Do osób dysponujących pieczęciami i pieczątkami należy:
1) kwalifikowanie dokumentów pod kątem potrzeby odciskania na nich odpowiednich pieczęci i pieczątek,
2) osobiste odciskanie pieczęci i pieczątek,
3) przechowywanie pieczęci i pieczątek pod zamknięciem i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,
4) natychmiastowe informowanie przełożonemu o kradzieży lub zagubieniu pieczęci lub pieczątki.
 
§ 42
Wzory pieczęci i pieczątek określa instrukcja kancelaryjna.

Rozdział XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43
W trybie umowy cywilnoprawnej może być sprawowana w Urzędzie obsługa prawna oraz obsługa BHP.

§ 44
1. Szczegółowe wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych zawierają zakresy czynności tych pracowników.
2. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Urzędu.

Wytworzył: Sekretarz Gminy (15 października 2009)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (15 października 2009, 10:42:28)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (28 listopada 2016, 12:10:06)
Zmieniono: Korekta informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12580

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij