Regulami Organizacyjny Urzędu Gminy Unisław

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Unisław
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Unisław, zwany dalej Regulaminem, określa:
1. Postanowienia ogólne.
2. Zakres działania i zadania Urzędu.
3. Organizację Urzędu.
4. Zasady funkcjonowania Urzędu.
5. Zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
6. Podział zadań pomiędzy referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy.
7. Ogólne zasady podpisywania dokumentów i korespondencji Urzędu.
8. Akty prawne Wójta.
9. Zasady udzielania informacji dziennikarzom.
10. Organizację działalności kontrolnej.
11. Przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji.
12. Pieczęcie i pieczątki.
13. Postanowienia końcowe.


§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Unisław,
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Unisław,
3. Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć
odpowiednio: Wójta Gminy Unisław, Zastępcę Wójta Gminy Unisław, Sekretarza
Gminy Unisław oraz Skarbnika Gminy Unisław,
4. Organach Gminy – należy przez to rozumieć Wójta oraz Radę Gminy Unisław,
5. Urzędzie – należy rozumieć Urząd Gminy w Unisławiu,
6. Jednostkach Oświatowych – należy przez to rozumieć szkoły i przedszkola, których
organem założycielskim jest Gmina Unisław,
7. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Unisławiu,
8. Gminnym Ośrodku Kultury- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w
Unisławiu,
9. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Referaty.


§ 3
1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników jest
Wójt.
4. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy zapewniającą obsługę administracyjną,
organizacyjną i techniczną organów Gminy oraz obsługę finansową innych jednostek w
zakresie określonym uchwałami rady gminy podjętymi na podstawie art. 10a i 10b
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 509) i
zawartymi z Wójtem również na tej podstawie porozumieniami.
5. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Unisław.


§ 4
1. Godziny pracy Urzędu w poszczególne dni tygodnia określa Wójt uwzględniając
wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników samorządowych oraz uregulowania
Kodeksu pracy w sprawie rozkładu czasu pracy.
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w każdy dzień tygodnia, w niedziele i święta.
3. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu szczegółowo określa Regulamin pracy Urzędu,
który w drodze zarządzenia wydaje Wójt.


Rozdział II.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU


§ 5
1. Urząd jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań publicznych
o znaczeniu lokalnym.
2. Urząd realizuje zadania:
1) własne, wynikające z ustaw, statutu Gminy i uchwał Rady,
2) zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,
3) przejęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
4) powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu
terytorialnego,
5) przejęte w drodze uchwał rady gminy podjętych zgodnie z obowiązującymi
ustawami,
6) przejęte w drodze porozumień Wójta z gminnymi instytucjami kultury.


§ 6
1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich
zadań i kompetencji, w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu
administracji publicznej,
2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych
wchodzących w zakres zadań gminy,
3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i
wniosków,
4) przygotowywanie dokumentów w celu uchwalenia budżetu oraz jego wykonywania,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa,
zawartych porozumień i uchwał Rady,
6) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi, jako pracodawcy – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
7) prowadzenie do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych,
8) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania,
wysyłania korespondencji, a także przechowywania i przekazywania akt do
archiwum.
2. Do zadań Urzędu należy zapewnienie zgodnie z podjętymi przez radę gminy uchwałami
i porozumieniami obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Jednostek Oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury.
2
3. W zakresie określonym odrębnymi przepisami Urząd udostępnia informację publiczną i
dokumenty urzędowe.
4. W wykonaniu swych zadań Urząd zapewnia ochronę informacji i danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział III.
ORGANIZACJA URZĘDU


§ 7
W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) Wójt,
2) Zastępca Wójta,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik,
5) Kierownik referatu ds. organizacyjno – prawnych – funkcja pełniona przez Zastępcę
Wójta,
6) Kierownik referatu planowania i finansów – funkcja pełniona przez Skarbnika,
7) Kierownik referatu ds. administracyjno - rozliczeniowych jednostek gminy – funkcja
pełniona przez Skarbnika,
8) Kierownik referatu ds. gospodarki komunalnej, wodnej, rolnictwa, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego – funkcja pełniona przez Sekretarza,
9) Kierownik referatu ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy – funkcja pełniona przez
Zastępcę Wójta,
10) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – funkcja pełniona przez Wójta,
11) Kierownik referatu ds. budownictwa, lokali i gospodarki gruntami.


§ 8
1. W Urzędzie funkcjonują:
1) Referat ds. organizacyjno-prawnych – (OP) podległy bezpośrednio Zastępcy Wójta
i obejmujący następujące stanowiska pracy:
a) Kierownik referatu – Zastępca Wójta,
b) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
c) Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy,
d) Stanowisko ds. archiwum,
e) Radca prawny,
f) Stażyści i praktykanci.
2) Referat Planowania i Finansów – (PLF) podlegający bezpośrednio Skarbnikowi
i obejmujący następujące stanowiska:
a) Kierownik referatu - Skarbnik,
b) Stanowiska ds. rozliczeń księgowych,
c) Stanowisko ds. wymiaru podatków i działalności gospodarczej,
d) Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
e) Stanowisko ds. poboru i rozliczeń księgowych wody i ścieków,
f) Stanowisko ds. kadr, rozliczeń i płac.
3) Referat ds. administracyjno-rozliczeniowych jednostek gminy (RG) podległy
bezpośrednio Skarbnikowi i obejmujący następujące stanowiska:
a) Kierownik referatu – Skarbnik,
b) Stanowisko ds. oświaty,
3
c) Stanowiska ds. rozliczeń księgowych,
d) Stanowisko ds. kadr, rozliczeń i płac.
4) Referat ds. gospodarki komunalnej, wodnej, rolnictwa, obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego – (GK, OC) podlegający bezpośrednio Sekretarzowi i obejmujący
następujące stanowiska:
a) Kierownik referatu - Sekretarz,
b) Stanowisko ds. budownictwa, lokali i gospodarki gruntami,
c) Stanowisko ds. zabytków, zgromadzeń, obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego,
d) Stanowisko ds. hydroforni,
e) Stanowisko ds. oczyszczalni ścieków,
f) Stanowisko ds. obsługi hali sportowej,
g) Stanowiska obsługi:
- Elektryk- prace porządkowe,
- Konserwator,
- Sprzątaczka
- w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
5) Referat ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy (IF) podległy bezpośrednio Zastępcy
Wójta i obejmujący następujące stanowiska:
a) Kierownik referatu – Zastępca Wójta,
b) Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych,
c) Informatyk.
6) Samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Wójtowi:
a) Z-ca Kierownika USC, sprawy wojskowe (USC, SW),
b) Stanowisko ds. ewidencji ludności i stanu cywilnego (USC),
c) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN),
d) Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii (PAN),
e) Kierownik świetlicy (KS),
f) Opiekunowie osób starszych, pielęgniarka, fizjoterapeuta i animator (DDPS),
g) Stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy (PR),
h) Stanowisko ds. przedsiębiorczości i rozwoju ekonomii społecznej (ES)
i) Audytor wewnętrzny (AW).
7) Referat ds. budownictwa, lokali i gospodarki gruntami (BLG) podległy bezpośrednio
Sekretarzowi Gminy i obejmujący następujące stanowiska pracy:
a) Kierownik referatu,
b) Stanowisko ds. budownictwa, lokali i gospodarki gruntami.
2. Zmian w podziale referatu na stanowiska pracy dokonuje Wójt w drodze zarządzenia
wewnętrznego. Szczegółowy opis zadań na danym stanowisku określa zakres czynności
danego pracownika.
3. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone i likwidowane
stanowiska pracy.
4. W Urzędzie może być świadczona praca również na podstawie umowy zlecenia
i umowy o dzieło.
5. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia
określa Wójt.
6. W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze do
realizacji projektów, przedsięwzięć i zadań. Skład osobowy, zakres działania i tryb
pracy zespołów określa Wójt w dokumencie o ich powołaniu, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.


§ 9
Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu.


Rozdział IV.
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU


§ 10
Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) podziału kompetencji,
6) kontroli wewnętrznej,
7) wzajemnego współdziałania,
8) jawności spraw publicznych,
9) racjonalnego doboru kadry kierowniczej.


§ 11
1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków działają na podstawie prawa
i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania ochrony danych osobowych
i informacji niejawnych.


§ 12
1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań są zobowiązani służyć Gminie i Państwu.
2. Pracowników Urzędu obowiązuje zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach
ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach
z obywatelami.


§ 13
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczegółowej staranności w zarządzaniu mieniem
komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania
zamówień publicznych.


§ 14
1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń
bezpośredniego przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.
2. Urzędem kieruje Wójt i wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza
i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich
zadań.
3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi
podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.
4. W przypadku nieobecności Kierownika komórki organizacyjnej jego obowiązki
przejmują osoby zaproponowane przez Kierownika i zaakceptowane przez Wójta.


§ 15
1. Urząd realizuje zaplanowane zadania zgodne z budżetem gminy.
2. Szczegółowe zasady planowania zadań w Urzędzie są określane odrębnymi przepisami
i poleceniami.
3. Planowanie zadań nie obejmuje czynności administracyjnych o charakterze
powtarzalnym i nieskutkującym wydatkami budżetu przy ich realizacji.
Rozdział V.
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I
SKARBNIKA GMINY


§ 16
1. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) przedkładanie Radzie projektów uchwał,
3) wykonywanie budżetu oraz innych uchwał Rady oraz przedkładanie ich Wojewodzie
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, określanie zakresów czynności
dla Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
5) dokonywanie ocen pracy pracowników bezpośrednio podległych Wójtowi,
6) określanie polityki kadrowej i płacowej,
7) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
oraz upoważnień do wykonywania określonych zadań lub czynności,
8) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników,
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie
stanowi inaczej,
10) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym (i innych oświadczeń
wynikających z przepisów prawa) od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników samorządowych
upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych oraz kopii oświadczeń radnych od przewodniczącego rady gminy
i udostępnienie wszystkich oświadczeń w trybie właściwym dla udostępnienia
informacji publicznej,
12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa
i Regulamin oraz uchwały Rady,
14) gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym:
a) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
b) udzielanie pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej,
15) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie
i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
16) zatwierdzanie dokumentów finansowych,
17) współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
6
18) powierzanie określonych spraw Zastępcy Wójta i Sekretarzowi,
19) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej,
20) nadzór nad Zastępcą Wójta, Sekretarzem, Skarbnikiem, Kierownikami referatów
i samodzielnymi stanowiskami pracy.
2. W zakresie zarządzania kryzysowego Wójt zapewnia na obszarze gminy realizację
następujących zadań:
1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia
przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej,
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,
6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa.
3. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Wójt wykonuje zadania przy
pomocy innych jednostek organizacyjnych.


§ 17
1. Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy:
1) podczas nieobecności Wójta:
a) wykonywanie wszystkich bieżących spraw publicznych gminy należących do
kompetencji Wójta,
b) zastępowanie w sprawach bieżących Urzędu i kierowanie pracą Urzędu,
c) sprawowanie funkcji Wójta,
2) podczas obecności Wójta:
a) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta na podstawie odrębnych
upoważnień i pełnomocnictw,
b) zastępowanie Wójta w sprawach bieżących urzędu, z zastrzeżeniem spraw
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta,
c) wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu,
d) kierowanie pracą Referatu ds. organizacyjno-prawnych oraz Referatu
ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy i wykonywanie funkcji zwierzchnika
służbowego Referatu ds. organizacyjno-prawnych, jak również Referatu
ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy oraz dokonywanie ocen okresowych
podległych pracowników,
e) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji
publicznej,
f) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem na
podstawie udzielonych przez Wójta pełnomocnictw, z zastrzeżeniem
postanowień ustawy,
g) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
h) załatwianie spraw oraz udzielanie informacji publicznej,
i) reprezentowanie gminy, w tym podczas uroczystości,
7
j) współdziałanie z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami
pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi
nie podległymi bezpośrednio Zastępcy Wójta,
k) załatwianie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
l) nadzór nad osobami odbywającymi praktyki i staże w Urzędzie,
m) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej,
n) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych i związanych z doskonaleniem
kadr, w tym organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
o) wykonywanie innych powierzonych odrębnie zadań.
2. Przy wykonywaniu swoich zadań i kompetencji Zastępca Wójta działa w granicach
określonych odrębnymi imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi
przez Wójta.
3. Do zakresu czynności Zastępcy Wójta należy również przejęcie zadań i kompetencji
Wójta, w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji
Wójta spowodowanej okolicznościami, o których mowa w art. 28g ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


§ 18
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:
1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu i Zarządzeń Wójta,
przygotowywanie projektów uchwał rady w zakresie swego działania,
2) kierowanie pracą Referatu ds. gospodarki komunalnej, wodnej, rolnictwa, obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz Referatu ds. budownictwa, lokali i
gospodarki gruntami i wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego Referatu ds.
gospodarki komunalnej, wodnej, rolnictwa, obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego i Referatu ds. budownictwa, lokali i gospodarki gruntami oraz
dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników,
3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
4) zapewnienie prawidłowego załatwiania spraw Obywateli w Urzędzie oraz skarg
i wniosków,
5) sprawowanie nadzoru nad poprawnością formalno–prawną przygotowywanych
spraw i decyzji, w tym przestrzegania praworządności,
6) prowadzenie wewnętrznej kontroli w Urzędzie oraz organizowanie kontroli
zewnętrznej,
7) zapewnienie nadzoru organizacyjnego nad GOPS, GBP, GOK, Szkołami gminnymi
i przedszkolem gminnym,
8) opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk i Kierowników
Referatów,
9) zapewnienie właściwej dyscypliny pracy w Urzędzie,
10) nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
11) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
12) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń Wójta,
13) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
14) udostępnianie informacji publicznej,
15) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
8
16) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do
przygotowywania projektu budżetu Gminy,
17) przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac komisji Rady,
18) sporządzanie ocen oraz opracowanie ankiet i informacji,
19) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Głównego Urzędu Statystycznego,
20) prowadzenie książki kontroli, przechowywanie protokołów kontroli oraz
odpowiedzi na wnioski pokontrolne,
21) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań
wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.


§ 19
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie
rachunkowości,
2) kierowanie pracą Referatu Planowania i Finansów oraz Referatu
ds. administracyjno–rozliczeniowych jednostek gminy i wykonywanie funkcji
zwierzchnika służbowego Referatu Planowania i Finansów, jak również Referatu
ds. administracyjno–rozliczeniowych jednostek gminy oraz dokonywanie ocen
okresowych podległych pracowników,
3) opracowywanie i wykonywanie budżetu gminy, czuwanie nad zachowaniem
równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
4) sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji
finansowej,
5) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących finansów
i rachunkowości,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie
zobowiązań pieniężnych (w tym: dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji
gospodarczych i finansowych z harmonogramem dochodów i wydatków
budżetowych, a także dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych) i udzielanie
upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty,
7) ocena pod względem finansowym wniosków o dotacje z budżetu Gminy,
8) opracowywanie Wieloletnich Programów Finansowych, analiza źródeł
finansowania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
9) współdziałanie w opracowaniu budżetu, przekazywanie kierownikom jednostek
organizacyjnych, referatów i samodzielnym stanowiskom pracy wytycznych
i danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu,
10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej oraz zapewnienie
prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych,
11) przygotowywanie zmian w budżecie w toku jego wykonywania zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz innych projektów uchwał w zakresie działania
referatu,
12) na bieżąco monitorowanie płynności finansowej Gminy, lokowanie wolnych
okresowo środków finansowych,
13) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu
gminy,
14) sprawowanie nadzoru w sprawach podatkowych,
15) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek
organizacyjnych,
16) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu gminy, monitorowanie
wykonania budżetu i bieżące informowanie Wójta o występujących zagrożeniach
jego realizacji,
17) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad budżetem szkół,
18) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizacja obiegu
dokumentów finansowych,
19) zapewnienie obsługi finansowo księgowej Urzędu, szkół gminnych i przedszkola
gminnego,
20) rozliczanie inwentaryzacji, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalanie wyniku finansowego,
21) przedstawianie propozycji, co do mienia sołeckiego i nadzorowanie jego
zarządzania,
22) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
jednostkę,
23) nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych,
24) nadzorowanie działań związanych z windykacją i egzekucją należności
finansowych Gminy,
25) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań
wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.


§ 20
Obowiązki i uprawnienia Urzędu, jako zakładu pracy oraz prawa i obowiązki pracowników
określa Regulamin Pracy Urzędu.


Rozdział VI.
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI I SAMODZIELNYMI
STANOWISKAMI PRACY


§ 21
1. Do wspólnych zadań wszystkich pracowników samorządowych należy
w szczególności:
1) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie materiałów oraz
projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przygotowanie
i przekazywanie akt sprawy do organu odwoławczego w przypadku złożenia
odwołania od wydanych decyzji administracyjnych,
3) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom
pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
4) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do
przygotowania projektu budżetu Gminy,
5) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, i bieżących informacji o realizacji
zadań,
6) współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
7) przygotowywanie projektów uchwał Rady i projektów zarządzeń Wójta oraz
przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac komisji Rady,
8) przygotowywanie projektu planu zadań rzeczowych i wydatków dotyczących
prowadzonej dziedziny Gminy,
9) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
10) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt i dokumentów
finansowych,
11) samokształcenie, usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
12) wykonywanie na polecenie Wójta innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem
działania stanowiska pracy,
13) przejawianie troski o ochronę mienia państwowego i społecznego,
14) współdziałanie z organami samorządowymi i innymi organizacjami oraz
jednostkami działającymi na terenie Gminy,
15) podejmowanie czynności organizatorskich zmierzających do prawidłowej
i terminowej realizacji zadań, w tym przygotowywanie propozycji dot. dokonywania
zamówień publicznych niezbędnych do zrealizowania zadań, czuwanie nad
przebiegiem realizacji,
16) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
17) załatwianie interesantów bez zbędnej zwłoki,
18) przechowywanie akt zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
i informacji niejawnych oraz właściwe przechowywanie pieczęci i druków ścisłego
zarachowania,
19) przygotowywanie materiałów do udostępnienia informacji publicznej (w tym na
nośnikach elektronicznych do BIP),
20) pełnienie powierzonych zastępstw na innych stanowiskach,
21) współdziałanie z poszczególnymi stanowiskami w zakresie realizacji zadań,
22) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów
wewnętrznych Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków, wykonywanie zadań
powierzonych zakresem czynności oraz innymi przepisami i poleceniami Wójta,
23) informowanie bezpośredniego przełożonego lub Wójta o stwierdzonych
nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na realizację powierzonych zadań,
24) znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu
postępowania administracyjnego i przepisów gminnych oraz prowadzenie
i aktualizowanie zbioru przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy,
25) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę mieszkańców,
26) sporządzanie sprawozdań, ocen oraz opracowywanie ankiet i informacji,
27) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,
28) przestrzeganie przepisów o opłacie skarbowej,
29) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
30) współdziałanie w zakresie wyborów,
31) współpraca z instytucjami i ośrodkami gospodarczymi integracji europejskiej,
promocji i informacji,
32) przestrzeganie dyscypliny w pracy, przepisów ppoż. i bhp.
2. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność służbową przed Wójtem.
3. Bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi wykonanie innych czynności niż
określone w zakresie czynności tego pracownika.


§ 22
Do zadań kierowników referatów należy w szczególności:
1) prawidłowe zorganizowanie pracy w podległym referacie,
2) przygotowywanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk
w danym referacie,
3) podpisywanie korespondencji o charakterze techniczno-przygotowawczym
w zakresie spraw należących do referatu, niezastrzeżone do podpisu Wójta,
4) podpisywanie decyzji administracyjnych w ramach uzyskanych upoważnień,
5) na polecenie Wójta wykonywanie innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem
działania,
6) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników,
7) dbałość o powierzone mienie,
8) kontrolowanie jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników,
9) dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników,
10) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz aktów własnych
Urzędu,
11) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw.


§ 23
Do zadań referatu ds. organizacyjno-prawnych należy w szczególności:
1) w zakresie obsługi sekretariatu:
a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz
Urzędu,
b) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
c) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
d) prowadzenie rejestru umów,
e) prowadzenie ewidencji korespondencji,
f) prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
g) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski,
h) przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą
Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
i) obsługa centrali telefonicznej i poczty elektronicznej,
j) prenumerata gazet i czasopism,
k) wyposażenie urzędu w sprzęt i materiały biurowe
l) przyjmowanie ogłoszeń sądowych i wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń urzędu,
m) obsługa Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia,
n) prowadzenie rejestru delegacji służbowych, wydawanie druków delegacji i rozliczanie
delegacji,
o) prowadzenie księgi wyjść prywatnych i służbowych,
p) przygotowywanie umów z pracownikami na korzystanie z prywatnych samochodów
do celów służbowych, kontrola prawidłowości realizacji umów,
2) w zakresie obsługi Rady Gminy:
a) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej Komisji, w tym przygotowanie obrad sesji
Rady i jej Komisji oraz terminowe i właściwe przygotowanie kompletów materiałów,
b) przygotowanie projektów uchwał Rady,
c) sporządzanie dokumentacji z obrad Rady i posiedzeń Komisji,
d) prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i interpelacji z obrad sesji Rady,
e) terminowe wysyłanie podjętych uchwał, do organów nadzoru oraz do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego,
f) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
g) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
3) organizowanie i obsługa wyborów sołtysów i rad sołeckich, w tym:
a) protokołowanie przebiegu wyborów samorządów wiejskich,
b) ewidencjonowanie zbiorów protokołów zebrań wiejskich,
c) nadawanie biegu wnioskom i uchwałom zebrań wiejskich,
4) współpraca z sołectwami z zakresu funduszu sołeckiego,
5) organizacja i udział w stacjonarnych i wyjazdowych spotkaniach sołectw i Komisji Rady
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym:
a) organizowanie konkursów,
b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań powierzonych w ramach
konkursów,
c) sprawozdawczość;
d) rozliczanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
8) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników urzędu,
kierowników jednostek organizacyjnych, radnych i Wójta,
9) organizowanie zdarzeń kulturalnych i współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
oraz innymi instytucjami kultury w zakresie działalności kulturalnej i promocyjnej gminy,
10) rozliczanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
11) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem ekwiwalentów dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych,
12) prowadzenie ewidencji kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych i wydawanie im
upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
13) zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi
i Skarbnikowi,
14) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań (w tym protokołowanie)
organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
15) umawianie i prowadzenie terminarza spotkań kadry kierowniczej Urzędu Gminy,
16) monitorowanie dostępności środków zewnętrznych na realizację projektów Gminy,
a w szczególności środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na realizację
projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy,
17) pomoc w koordynacji/koordynacja projektów miękkich, społecznych realizowanych
w Urzędzie współfinansowanych ze środków unijnych i innych środków pomocowych,
18) bieżąca obsługa administracyjna i archiwizacja projektów,
19) w zakresie archiwum:
a) prowadzenie archiwum zakładowego, a w tym przyjmowanie, przechowywanie
i zabezpieczanie dokumentacji,
b) inicjowanie brakowania dokumentacji oraz udział w jej fizycznym brakowaniu,
c) porządkowanie dokumentacji przejętej w latach poprzednich,
d) przygotowanie do przekazania i przekazanie dokumentacji do archiwum
państwowego
e) udostępnianie, w tym wydawanie odpisów z dokumentów znajdujących się
w archiwum zakładowym,
f) przeprowadzenie kwerend archiwalnych,
g) wycofywanie dokumentacji z archiwum w razie podjęcia zakończonego
postępowania,
h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu
dokumentacji.
20) w zakresie zadań radcy prawnego w sprawach z zakresu wszystkich komórek
organizacyjnych Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy, w szczególności:
a) opiniowanie spraw administracyjnych prowadzonych w Urzędzie pod kątem
prawnym,
b) opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady,
c) opiniowanie projektów zarządzeń Wójta,
d) udział w prowadzonych przez urząd sprawach sądowych,
e) udział w prowadzonych przez urząd sprawach przed WSA i NSA,
f) sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed sądem w tych sprawach,
g) opiniowanie zawieranych przez urząd umów cywilnoprawnych,
h) opiniowanie spraw pracowniczych,
i) udział w sesjach Rady,
21) w zakresie ubezpieczenia mienia:
a) aktualizacja wykazów mienia i osób podlegających ubezpieczeniu,
b) kontrola ważności polis zawieranych przez Gminę i Urząd,
c) ubezpieczanie majątku gminy i obsługa spraw związanych ze szkodami
majątkowymi.


§ 24
Do zadań Referatu Planowania i Finansów należy w szczególności:
1) przygotowywania prognoz finansowych Gminy,
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz
podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
3) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych i Zarządzeń Wójta dotyczących
zmian w budżecie,
4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu
sprawozdawczości,
5) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz ewidencji ich umorzeń, ich aktualizacja i amortyzacja,
6) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
7) prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu,
8) otwieranie, zamykanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych organu i Urzędu,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
12) rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych z powierzonego mienia,
13) prawidłowe dekretowanie dokumentów zgodnie z polityką rachunkowości Urzędu,
14) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym i stanie zaległości oraz innych
zaświadczeń wynikających z przepisów,
15) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
16) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie
właściwości Gminy, a w szczególności:
a) zakładanie i prowadzenie ewidencji podatków, podatników oraz akt gospodarstw
i ewidencji gruntów dla celów podatkowych,
b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem
prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi
podatkowemu,
c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
prowadzenie postępowania podatkowego,
d) przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących podatków
i opłat lokalnych,
e) dokonywanie wymiaru podatków i opłat, umorzeń i odroczeń podatków i opłat
lokalnych,
f) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,
g) przyjmowanie i załatwianie podań o ulgi, umorzenia, odroczenia oraz rozkładanie
na raty,
h) współpraca z Urzędem Skarbowym i Komornikiem Sądowym i Skarbowym,
i) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
j) zarachowanie wpłat, przerachowanie lub zwrócenie nadpłat podatków i opłat,
k) prowadzenie spraw związanych z poborem podatków,
l) terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz
niezwłoczne wystawianie tytułów do egzekucji,
m) prowadzenie ewidencji i aktualizacji upomnień i tytułów wykonawczych,
n) systematyczne rozliczanie zaległości i podejmowanie czynności zmierzających do
egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania
zabezpieczającego,
o) prowadzenie spraw związanych z akcyzą,
p) realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
17) prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, w tym
opracowywanie procedur rozliczania podatku od towarów i usług, sporządzanie
zestawień z ewidencji zakupu i sprzedaży podatku od towarów i usług, sporządzanie
deklaracji skonsolidowanych, dokonywanie czynności sprawdzających związanych
z dokumentowaniem i rozliczaniem podatku od towarów i usług,
18) przekazywanie do Ministerstwa Finansów scentralizowanej informacji w zakresie
ewidencji zakupu i sprzedaży podatku od towarów i usług w formie Jednolitego
Pliku Kontrolnego, w tym sporządzenie zbiorczego JPK obejmującego informację
z jednostek organizacyjnych Gminy,
19) prowadzenie spraw związanych z płacami, w tym:
a) naliczanie płac, odprowadzanie składek ZUS i podatków oraz potrąceń
wynagrodzeń pracowników Urzędu,
b) przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, ZUS, podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz potrąceń na rzecz instytucji i organizacji związanych
z wynagrodzeniami (KZP, PZU, pożyczki mieszkaniowe itp.),
c) naliczanie świadczeń z tytułu choroby i rodzicielstwa oraz przygotowywanie
dokumentacji w tym zakresie,
d) wydawanie zaświadczeń związanych z wynagrodzeniami,
20) prowadzenie spraw w zakresie poboru i rozliczeń cywilnych, w tym:
a) przygotowywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
b) aktualizacja danych dotyczących odbiorców wody i ścieków,
c) współpraca z inkasentami w zakresie wody i ścieków,
d) wystawianie faktur i księgowanie należności z tytułu wody i ścieków,
e) ustalanie stanów zadłużenia i wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
f) miesięczne uzgadnianie wpłat z księgowością,
g) wystawianie faktur, rozliczanie oraz prowadzenie księgowości innych opłat
i należności cywilnoprawnych (m.in.: należności za czynsz mieszkaniowy, za
grunty, z tytułu użytkowania wieczystego, za wynajem hali sportowej, za centralne
ogrzewanie)
h) prowadzenie egzekucji w/w należności,
i) obsługa terminala płatniczego,
21) prowadzenie czynności o charakterze finansowym, w tym:
a) dokonywanie wypłat, uzgadnianie sald,
b) prowadzenie ewidencji należności sprzedaży ratalnej mienia komunalnego,
22) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym
dokonywanie wpisów do CEIDG,
23) prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów
alkoholowych, prowadzenie ewidencji punktów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych,
24) prowadzenie postepowań w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym
ustalanie pomocy publicznej, wydawanie zaświadczeń, sprawozdawczość,
egzekwowanie nienależnej pomocy publicznej oraz monitorowanie pomocy
publicznej,
25) prowadzenie czynności o charakterze księgowym, w tym:
a) prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych,
b) księgowanie ZFŚS Urzędu i podległych jednostek,
c) księgowanie depozytów wpłacanych zgodnie z przepisami i naliczanie od nich
odsetek,
d) prowadzenie bieżącej analizy realizacji wpływów z tytułu należności podatkowych,
w tym stała ocena terminowości wpływania dochodów,
e) terminowe regulowanie zobowiązań Urzędu,
f) rozliczanie otrzymanych dotacji i subwencji,
26) rozliczanie opłaty targowej,
27) w zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacją form zapobieganiu
bezrobociu:
a) sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy na pozyskiwanie funduszy w celu
organizowania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży absolwenckich
(zawodowych),
b) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników interwencyjnych,
c) powierzanie pracy osobom obywających staże absolwenckie (zawodowe),
d) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzenia w/w
pracowników,
e) nadzór i rozliczanie czasu pracy w/w pracowników,
f) sprawozdawczość,
g) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego w/w pracowników,
h) sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń,
28) w zakresie kadr:
a) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kadr,
b) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy,
c) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kontrola i rozliczanie czasu pracy
pracowników,
d) rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego,
29) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych,
30) uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych
Gminy,
31) przeprowadzanie kontroli podatkowych,
32) wykonywanie innych spraw zleconych przez Skarbnika Gminy.


§ 25
Do zadań referatu do spraw administracyjno-rozliczeniowych jednostek gminy należy w
szczególności:
1) prowadzenie spraw oświatowych gminnych jednostek oświatowych,
w szczególności:
a) opiniowanie i przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
jednostek oświatowych,
b) zapewniania dzieciom obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
c) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązku organu
prowadzącego w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola
wykonania tego obowiązku przez szkoły,
d) przeprowadzanie postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
e) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków
o przyznanie pomocy w ramach programu rządowego dot. dofinansowania zakupu
podręczników,
f) kontrola realizacji obowiązku nauki,
g) przygotowywanie dokumentacji dot. oceny pracy dyrektorów jednostek
oświatowych i przeprowadzanie postępowań konkursowych na stanowiska
dyrektora jednostki oświatowe oraz współpraca w tym zakresie z Kuratorium
Oświaty,
h) opracowywanie projektów uchwał w zakresie sieci szkół i współpraca, w tym
zakresie z Kuratorium Oświaty,
2) współpraca z niepublicznymi jednostkami oświatowymi, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
b) przekazywanie comiesięcznych informacji o wysokości przekazanej dotacji,
c) rozliczanie dotacji rocznej,
d) przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
3) prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
4) rozliczanie dotacji rządowych otrzymanych na cele edukacyjne oraz sporządzanie
sprawozdań w tym zakresie,
5) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących dowozu uczniów
niepełnosprawnych,
6) przygotowanie informacji Wójta w zakresie realizacji zadań oświatowych Gminy,
7) przyjmowanie wniosków o przyznanie zapomogi zdrowotnej z funduszu
zdrowotnego i przekazywanie tych wniosków komisji zdrowotnej,
8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową, rachunkową i statystyką
jednostek powierzających ich prowadzenie w drodze porozumienia z Urzędem,
9) prowadzenie spraw organizacyjnych i administracyjnych jednostek powierzających
ich prowadzenie w drodze porozumienia z Urzędem,
10) prowadzenie spraw związanych z płacami jednostek organizacyjnych Gminy,
w szczególności:
a) naliczanie płac, naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku
dochodowego oraz potrąceń z wynagrodzeń pracowników jednostek
organizacyjnych Gminy,
b) naliczanie świadczeń z tytułu choroby i rodzicielstwa oraz przygotowywanie
dokumentacji w tym zakresie,
c) wydawanie zaświadczeń związanych z wynagrodzeniami,
11) prowadzenie monitoringu realizacji zadań jednostek pod względem wykorzystania
środków finansowych,
12) przygotowanie wspólnie z dyrektorami jednostek planów finansowych oraz zmian
w planach finansowych,
13) analiza wykonania planów finansowych i przedstawienie ich wyników dyrektorom
jednostek,
14) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami
ustawy z 29 września 2009 r. o rachunkowości z późn. zm., odrębnie dla każdej
jednostki,
15) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych
oraz sprawozdań opisowych z wykonania budżetu, i przedkładanie ich do podpisu
dyrektorom jednostek,
16) inwentaryzacja sald kont aktywów i pasywów oraz rozliczanie inwentaryzacji
prowadzonych jednostek,
17) sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz w razie potrzeby korekt tych
deklaracji oraz deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
18) rozliczanie realizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych,
państwowych i innych),
19) zarządzanie środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji oraz sporządzanie
przelewów tych środków,
20) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym, kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
21) windykacja należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań.
22) współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych i innymi urzędami,
23) obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
poszczególnych jednostek,
24) rozliczanie wpłat,
25) archiwizowanie dokumentów finansowych,
26) wykonywanie innych spraw zleconych przez Skarbnika Gminy.


§ 26
Do zadań referatu ds. gospodarki komunalnej wodnej, rolnictwa, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
1) w zakresie rolnictwa:
a) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki rolnej i łowieckiej, ochrona
i rekultywacja gruntów
b) prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, w tym
w zakresie ochrony roślin i zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych oraz
współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami i organami państwowymi
i samorządowymi,
c) realizacja zadań z zakresu prawa wodnego, w tym prowadzenie postępowań
administracyjnych i wydawanie decyzji oraz współdziałanie z innymi organami w
zakresie gospodarki wodnej,
d) współdziałanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Izbą Rolniczą,
e) szacowanie szkód u rolników związanych z niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi,
f) prowadzenie rejestru oraz postępowań i wydawanie zezwoleń w zakresie
produkcji maku i konopi,
g) czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz pielęgnacją zieleni
oraz realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie
prowadzonym przez gminę.
2) zapewnienie organizacji dojazdu dzieci, w tym zabezpieczenie dojazdu dla uczniów
niepełnosprawnych oraz współpraca w tym zakresie z referatem ds. administracyjnorozliczeniowych
jednostek gminy,
3) prowadzenie w zakresie działania referatu czynności związanych z organizowaniem
i przeprowadzaniem zamówień publicznych,
4) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową i klęskami
żywiołowymi,
5) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym w szczególności:
a) pełnienie obowiązków Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Reagowania
Kryzysowego,
b) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia
przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
c) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej,
d) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
e) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
f) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,
g) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa,
6) prowadzenie spraw targowiska, w tym pobór opłaty targowej,
7) zabezpieczenie organizacyjne i techniczne imprez organizowanych przez Gminę,
8) w zakresie spraw obrony cywilnej:
a) akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony,
b) planowanie zadań obrony cywilnej na terenie Gminy,
c) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia formacji OC,
d) kierowanie organizacją szkolenia i ćwiczeń OC oraz szkolenia ludności w zakresie
powszechnej samoobrony,
e) przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i
alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
f) realizacja przedsięwzięć dla zorganizowania i prowadzenie rozśrodkowania ludności,
g) planowanie i zaopatrzenie formacji OC w sprzęt, środki i umundurowanie,
h) prowadzenie wykazu ewidencyjnego i kart ewidencyjnych osób wyznaczonych do
OC,
i) prowadzenie magazynu sprzętu OC,
j) prowadzenie księgi inwentarzowej księgi OC,
k) opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i planów reagowania
kryzysowego,
l) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania ludności i mienia komunalnego na
wypadek wojny,
m) prowadzenie spraw dotyczących nakładania obowiązków w ramach powszechnej
samoobrony ludności,
9) nadzór techniczno-eksploatacyjny nad gminną siecią wodociągową,
10) w zakresie dróg:
a) prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
b) budowa, modernizacja i ochrona dróg,
c) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami:
a) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi
i przeznaczonymi w studium i planach zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawę, najem, oddanie w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele
szczególne,
b) ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,
c) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
d) nabywanie nieruchomości, niezbędnych dla realizacji zadań gminy, komunalizacja
gruntów,
e) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
f) analiza kosztów utrzymania budynków komunalnych,
g) prowadzenie postepowań z zakresu naliczania opłaty adiacenckiej,
h) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie podziałów, scaleń i rozgraniczeń
nieruchomości,
12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska:
a) prowadzenie zadań w zakresie ochrony przyrody należących do kompetencji gminy,
w tym prowadzenie rejestru pomników przyrody, użytków ekologicznych,
b) realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt, w tym prowadzenie rejestru zwierząt
niebezpiecznych,
c) prowadzenie działań przewidzianych dla gminy w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,
d) prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi oraz
terenów zielonych należących do kompetencji gminy, w tym wydawanie pozwoleń
na usuwanie drzew i krzewów,
e) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie ustawy Prawo
ochrony środowiska, w tym udostępnianie danych o środowisku i jego ochronie,
f) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
g) prowadzenie wykazu wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
h) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego
dla inwestycji lokalizowanych przy drogach gminnych,
i) prowadzenie postępowań, przygotowywanie informacji o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
j) prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,
k) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych w WFOŚ
i GW,
13) rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego,

14) zapewnienie czystości i porządku w Urzędzie oraz zabezpieczenie pomieszczeń
i budynku.
15) nadzór produkcji wody, kontrola jakości wody i ścieków, analiza kosztów produkcji
wody i odprowadzania ścieków,
16) przygotowywanie dokumentacji do wydawania pozwolenia na wykonanie przyłącza
wodociągowego,
17) w zakresie obsługi hydroforni oraz gminnej sieci wodociągowej:
a) prowadzenie odczytów stanu liczników wody,
b) przygotowywanie i wydawanie decyzji dot. przyłączy do sieci wodociągowej,
c) interwencja w przypadku awarii sieci wodociągowej,
d) kontrola jakości wody,
e) sprawozdawczość w zakresie gospodarki wodnej,
f) nadzór nad podręcznym magazynem materiałów i narzędzi,
18) w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej:
a) przygotowywanie i wydawanie decyzji dot. przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
b) interwencje w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej,
c) kontrola jakości ścieków,
d) sprawozdawczość w zakresie gospodarki ściekami,
e) nadzór nad podręcznym magazynem materiałów i narzędzi,
19) w zakresie obsługi hali sportowej oraz stadionu sportowego:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania hali sportowej oraz stadionu
sportowego,
b) opracowywanie harmonogramu zajęć oraz współpraca w tym zakresie z Dyrektorami
szkół oraz klubami sportowymi,
c) współpraca z klubami sportowymi w zakresie udostępniania obiektów sportowych;
d) sporządzanie umów na użytkowanie hali,
e) prowadzenie rejestru umów,
f) rozliczanie odpłatności za użytkowanie hali,
g) zapewnienie serwisu urządzeń będących na wyposażeniu hali,
h) nadzór nad personelem sprzątającym,
i) przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności sportowej
na obiekcie,
20) organizowanie i rozliczanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
w ramach kar orzeczonych przez sądy,
21) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych,
22) kontrola stanu technicznego budynków komunalnych,
23) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
24) opieka nad cmentarzami, grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej,
25) upowszechnianie wiedzy o historii, zabytkach i walorach przyrodniczych Gminy,
26) zbiórki publiczne,
27) prowadzenie remontów gminnych obiektów i majątku Gminy,
28) prowadzenie w gminnych obiektach prac związanych z instalacjami elektrycznymi,
w tym montaż, instalacja, konserwacja, przeglądy, naprawa i usuwanie awarii,
29) prowadzenie spraw z zakresu obsługi wyborów,
30) koordynowanie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi realizującymi
zadania statutowe gminy, a w szczególności udzielania wsparcia w przygotowywaniu
i realizacji projektów na rzecz mieszkańców gminy współdziałanie w organizowaniu
imprez masowych,
31) w zakresie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym:
a) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem
dokumentów planistycznych,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) przechowywanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie
odpisów i wyrysów,
e) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników
tej oceny,
g) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przygotowywanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy i inwestycji celu publicznego,
i) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
j) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne
organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi
warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
32) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń.


§ 26a
Do zadań referatu ds. budownictwa, lokali i gospodarki gruntami należy w
szczególności:
1) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej i dróg:
a) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnym,
a w szczególności przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk
organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
projektowanie przebiegu dróg,
b) prowadzenie postępowań i naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,
c) przygotowywanie decyzji określających warunki techniczne budowy zjazdu dróg
gminnych,
d) wydawanie decyzji i pozwoleń związanych z realizacją ustawy o transporcie
drogowym, ruchu drogowym i o drogach publicznych należących do kompetencji
Wójta,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów
drogowych na cele niekomercyjne,
f) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i zmianą nazw miejscowości, ulic
i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości,
g) prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, w tym dotyczące
administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz
nieruchomościami budynkowymi,
h) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych, pomieszczeń
tymczasowych,
i) zarząd nieruchomościami wspólnymi,
j) egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej;
2) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami:
a) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi
i przeznaczonymi w studium i planach zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawę, najem, oddanie w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele
szczególne,
b) ustalanie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,
c) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
d) nabywanie nieruchomości, niezbędnych dla realizacji zadań gminy, komunalizacja
gruntów,
e) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
f) analiza kosztów utrzymania budynków komunalnych,
g) prowadzenie postepowań z zakresu naliczania opłaty adiacenckiej,
h) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie podziałów, scaleń i rozgraniczeń
nieruchomości;
3) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym:
a) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem
dokumentów planistycznych,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) przechowywanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie
odpisów i wyrysów,
e) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników
tej oceny,
g) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przygotowywanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy i inwestycji celu publicznego,
i) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
j) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne
organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi
warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska:
a) prowadzenie zadań w zakresie ochrony przyrody należących do kompetencji gminy,
w tym prowadzenie rejestru pomników przyrody, użytków ekologicznych,
b) realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt, w tym prowadzenie rejestru zwierząt
niebezpiecznych,
c) prowadzenie działań przewidzianych dla gminy w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,
d) prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi oraz
terenów zielonych należących do kompetencji gminy, w tym wydawanie pozwoleń
na usuwanie drzew i krzewów,
e) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie ustawy Prawo
ochrony środowiska, w tym udostępnianie danych o środowisku i jego ochronie,
f) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
g) prowadzenie wykazu wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
h) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego
dla inwestycji lokalizowanych przy drogach gminnych,
i) prowadzenie postępowań, przygotowywanie informacji o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
j) prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,
k) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych w WFOŚ
i GW;
5) rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego.


§ 27
Do zadań referatu do spraw inwestycji i pozyskiwania funduszy należy w szczególności:
1) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych
środków zewnętrznych,
2) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych
z funduszami strukturalnymi,
3) prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie inwestycji,
4) współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
5) rozliczanie wykorzystania środków zewnętrznych,
6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, koordynacja i przygotowywanie
projektów infrastrukturalnych i społecznych, finansowych ze środków zewnętrznych
w szczególności z Unii Europejskiej,
7) w zakresie obsługi informatycznej:
a) wdrażanie nowych oraz bieżąca aktualizacja istniejących systemów, programów
informatycznych oraz występowanie z wnioskami o ich usprawnianie,
b) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i systemów
informatycznych,
c) dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych,
d) prowadzenie rejestru zawartych umów oprogramowania, stosowanych systemów
i programów,
e) prowadzenie rejestru licencji oprogramowań,
f) elektroniczne archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
g) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń, na których
zapisane są dane osobowe,
h) prowadzenie bieżącego instruktażu użytkowników systemów informatycznych,
i) obsługa informatyczna wyborów,
j) koordynowanie projektów unijnych dotyczących informatyzacji Gminy i Urzędu,
k) obsługa strony internetowej i BIP Urzędu Gminy (unislaw.pl, bip.unislaw.pl),
l) współpraca przy opracowywaniu polityki bezpieczeństwa informacyjnego,
m) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, peryferii i systemów
informatycznych,
n) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego i peryferii Urzędu oraz
koordynacja spraw związanych z serwisowaniem i usuwaniem awarii w/w
sprzętu,
o) koordynowanie projektów informatycznych prowadzonych przez instytucje
nadrzędne dotyczące informatyzacji Gminy i Urzędu,
p) prowadzenie dokumentacji w zakresie przyznawania prawa dostępu do systemów
informatycznych Urzędu,
q) koordynacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem zewnętrznych
systemów informatycznych współpracujących z systemami informatycznymi
Urzędu.
8) prowadzenie procedur zamówień publicznych w urzędzie, w tym przygotowanie
specyfikacji, umów i ogłoszeń.
9) prowadzenie inwestycji,
10) realizacja programów dofinansowujących zachęcających do ochrony środowiska
mieszkańców gminy.


§ 28
Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należą sprawy związane
z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemów i sieci informatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie
tych informacji,
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


§ 29
Do zadań Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) opracowywanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i realizacja tego programu,
3) opracowywanie i przedstawianie Radzie Gminy rocznego sprawozdania z realizacji
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii,
4) organizowanie programów zdrowotnych na terenie gminy,
5) organizowanie konkursów na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz narkomanii,
6) nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań powierzonych w ramach
konkursów,
7) sprawozdawczość.


§ 30
Do zadań Kierownika świetlicy należy realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz
profilaktycznych, wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii obowiązującego w Gminie
Unisław poprzez organizację zajęć, gier i innych aktywności edukacyjnych i wspierających
kształtowanie właściwych postaw.


§ 31
Do zadań i kompetencji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy
w szczególności:
1) w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
a) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na
stan cywilny osób,
b) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie rejestru stanu cywilnego oraz
dokonywanie w nim dodatkowych wzmianek i przypisów,
c) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
d) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
e) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych
oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
f) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
g) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa ze skróconym terminem
wyczekiwania,
h) dokonywanie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
stanu cywilnego w trybie czynności materialno-technicznej,
i) uzupełnianie aktów stanu cywilnego w trybie czynności materialno-technicznej,
j) wydawanie decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego
stwierdzającego to samo zdarzenie,
k) odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi,
l) odtworzenie i transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
m) migracja aktów stanu cywilnego,
n) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia
małżeństwa za granicą,
o) prowadzenie skorowidzów alfabetycznych aktów stanu cywilnego,
p) zapewnienie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli,
q) przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa,
r) przyjmowanie oświadczenia o uznaniu ojcostwa i o nadaniu dziecku nazwiska męża
matki,
s) administracyjna zmiana imion i nazwisk,
t) współpraca z komórkami ewidencji ludności, urzędami stanu cywilnego,
placówkami konsularnymi, organami wojskowymi,
u) prowadzenie statystyki USC,
v) przygotowywanie wniosków i występowanie o odznaczenia dla małżonków,
2) w zakresie ewidencji ludności:
a) realizacja wniosków o nadanie numeru PESEL,
b) usuwanie niezgodności danych,
c) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru PESEL i rejestru dowodów
osobistych,
d) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń
wymeldowań z pobytu stałego i czasowego, zgłoszeń wyjazdów i powrotów
z zagranicy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
e) prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców,
f) przekazywanie do WKU zawiadomień o zmianach miejsca pobytu osób
podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu,
g) wydawanie poświadczeń zameldowań,
h) wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań w sprawach
zameldowania i wymeldowania,
i) współpraca z komórkami ewidencji ludności na terenie kraju
j) sporządzanie wykazów mieszkańców na potrzeby szkolnictwa, służby zdrowia,
organów wojskowych i policji,
k) prowadzenie dokumentacji i wydawanie dowodów osobistych,
l) wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
m) prowadzenie rejestru wyborców, przygotowywanie spisu wyborców, sporządzanie
kwartalnych sprawozdań do Biura Wyborczego,
n) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
o) współpraca z sądami i kuratorami,
p) prace związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem spisów powszechnej
ludności,
q) potwierdzanie wniosków o profil zaufany,
3) w zakresie spraw wojskowych:
a) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru osób podlegających kwalifikacji
wojskowej,
b) prowadzenie wykazu osób uchylających się od obowiązku służby wojskowej,
c) poszukiwania przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej,
d) przygotowywanie wniosków o wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy
rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.


§ 32
Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności i stanu
cywilnego należy w szczególności:
1) w zakresie ewidencji ludności:
a) realizacja wniosków o nadanie numeru PESEL,
b) usuwanie niezgodności danych,
c) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru PESEL i rejestru
dowodów osobistych,
d) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń
wymeldowań z pobytu stałego i czasowego, zgłoszeń wyjazdów i powrotów
z zagranicy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
e) prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców,
f) przekazywanie do WKU zawiadomień o zmianach miejsca pobytu osób
podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu,
g) wydawanie poświadczeń zameldowań,
h) prowadzenie postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowania,
i) współpraca z komórkami ewidencji ludności na terenie kraju
j) sporządzanie wykazów mieszkańców na potrzeby szkolnictwa, służby zdrowia,
organów wojskowych i policji,
k) prowadzenie dokumentacji i wydawanie dowodów osobistych,
l) wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
m) prowadzenie rejestru wyborców, przygotowywanie spisu wyborców, sporządzanie
kwartalnych sprawozdań do Biura Wyborczego,
n) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
o) współpraca z sądami i kuratorami,
p) prace związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem spisów powszechnej
ludności,
q) potwierdzanie wniosków o profil zaufany,
2) w zakresie stanu cywilnego:
a) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
b) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
c) migracja aktów stanu cywilnego,
d) współpraca z komórkami ewidencji ludności, urzędami stanu cywilnego,
placówkami konsularnymi, organami wojskowymi,
e) prowadzenie statystyki USC,
f) przygotowywanie wniosków i występowanie o odznaczenia dla małżonków.


§ 33
Do zadań i kompetencji Samodzielnego stanowiska ds. rozwoju i promocji gminy należy
w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z aktywizacją gospodarczą Gminy,
2) współudział w procesach inwestycyjnych,
3) udział w pracach nad realizacją strategii rozwoju Gminy oraz innych dokumentów
strategicznych,
4) gromadzenie danych o Gminie w tym w szczególności o istniejących na terenie
Gminy zasobach gospodarczych, turystycznych, potencjale przedsiębiorczości w tym
zasadach gospodarczych, krajobrazowych, ekologicznych oraz promowanie ich na
zewnątrz,
5) współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie
społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy,
6) rozeznanie potrzeb i możliwości źródeł finansowania z funduszy zewnętrznych
dostępnych dla Gminy i jej mieszkańców,
7) dbałość o pozytywny wizerunek Gminy,
8) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz promocji Gminy,
9) organizacja oraz udział w imprezach artystycznych, rozrywkowych promujących
Gminę w środowisku lokalnym jak i poza Gminą,
10) udział w organizacji konkursów, wystaw, spotkań, konferencji realizowanych przez
Gminę,
11) koordynacja spraw związanych z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocją na
zewnątrz,
12) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi
i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie Gminy,
13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych:
a) pełnienie obowiązków Inspektora danych osobowych w Urzędzie,
b) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do przetwarzania danych
osobowych,
c) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych,
d) kontrola nad danymi osobowymi wprowadzonymi do zbiorów,
e) analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych
z obowiązującymi przepisami prawa,
f) nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane
osobowe,
g) monitorowanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,
h) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub
podejrzenia naruszenia zabezpieczeń,
i) informowanie administratora danych osobowych o stwierdzonych naruszeniach
danych osobowych, sporządzenie informacji o zaistniałych naruszeniach.


§ 34
Do zadań i kompetencji Samodzielnego stanowiska ds. przedsiębiorczości i rozwoju
ekonomii społecznej należy w szczególności:
1) prowadzenie działań usprawniających działalność podmiotów ekonomii społecznej
(PES),
2) prowadzenie działań oraz wypracowanie formuły dialogu pomiędzy instytucjami,
podmiotami ekonomii społecznej oraz przedsiębiorcami,
3) inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji
oraz reintegracji społecznej i zawodowej,
4) prowadzenie działań z zakresu rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy
samorządem lokalnym a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integracji
oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz mieszkańców Gminy,
5) monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej służącej zwiększeniu
aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy,
6) aplikowanie o fundusze zewnętrzne na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej
w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej,
7) prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych działań,
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.


§ 35
1. Do zadań i kompetencji Audytora wewnętrznego należy działania, w wyniku których
Wójt uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej, a w
szczególności prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym:
1) planowanie działalności audytu wewnętrznego;
2) sporządzanie sprawozdań z prowadzenia audytu wewnętrznego;
3) dokumentowanie zadań i czynności audytowych.
2. Cel i zakres audytu wewnętrznego oraz prawa i obowiązki audytora wewnętrznego
określa Karta audytu wewnętrznego wprowadzona odrębnym zarządzeniem Wójta.


§ 36
Do zadań opiekunek osób starszych, pielęgniarki, fizjoterapeuty i animatora należy
podejmowanie działań i czynności polegających na organizowaniu wsparcia osobom starszym
w zakresie funkcjonowania tzw. Dziennego Domu Pobytu Seniora.
Rozdział VII
OGÓLNE ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I KORESPONDENCJI
URZĘDU


§ 37
1. Umowy lub inne dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe podpisuje Wójt lub
inne osoby posiadające jego upoważnienie.
2. Umowy lub inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych podpisuje Wójt w razie jego
nieobecności Zastępca Wójta lub Sekretarz.
4. Wójt podpisuje osobiście:
1) zarządzenia, pisma okólne,
29
2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
3) pisma zawierające oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu,
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie
upoważnił pracowników Urzędu,
6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma
wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy
wobec pracowników Urzędu,
7) pisma zawierające oświadczenie woli Urzędu, jako pracodawcy,
8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji
publicznej,
9) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za
pośrednictwem radnych,
10) kierowane do NIK, RIO, PIP, Izby Skarbowej i innych instytucji – w związku
z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
11) inne pisma, jeśli ich podpisanie Wójt zastrzegł dla siebie.
5. W okresie nieobecności Wójta akty normatywne i wszelkie dokumenty podpisuje
Zastępca Wójta lub Sekretarz w zakresie określonym upoważnieniem.
6. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta i Sekretarza do podpisywania dokumentów
dotyczących spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Wójta, o których mowa
w ust. 4.
7. Dokumenty i pisma inne podpisują:
1) Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik – w sprawach przez nich nadzorowanych,
zgodnie z ustalonym podziałem zadań, jeżeli nie są zastrzeżone do podpisu Wójta
oraz decyzje administracyjne i pisma w sprawach, do załatwiania, których zostali
upoważnienie przez Wójta,
2) Kierownicy Referatów w sprawach należących do ich zakresu działania,
niezastrzeżone do podpisu przez inne osoby, Kierownicy Referatów podpisują pisma
związane z zakresem działania referatów, decyzje administracyjne oraz pisma,
do załatwiania, których zostali upoważnienie przez Wójta oraz pisma w sprawach
dotyczących organizacji wewnętrznej referatu,
3) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające
w zakresie jego zadań,
4) Osoba wyznaczona przez Wójta zgodnie z udzielonym upoważnieniem.
8. Dokumenty przedkładane do podpisu muszą być parafowane na jednej z kopii przez
osobę sporządzającą lub kierownika komórki organizacyjnej oraz w uzasadnionych
przypadkach przez radcę prawnego, jako niebudzące zastrzeżeń pod względem
prawnym.
9. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja obiegu
dokumentów księgowych opracowana przez Skarbnika.
10. Rejestracja, obieg, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.


Rozdział VIII
AKTY PRAWNE WÓJTA


§ 38
Wójt wydaje:
1) zarządzenia – wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych,
2) pisma okólne – porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu,
3) decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego.


§ 39
Zarządzenie powinno zawierać:
1) oznaczenie, numer kolejny w danym roku kalendarzowym,
2) datę wydania,
3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej,
4) wskazanie podstawy prawnej,
5) treść regulowanych zagadnień,
6) przepisy końcowe obejmujące datę wejścia w życie.


§ 40
1.Projekty aktów prawnych (uchwał i zarządzeń) przygotowują pracownicy właściwi pod
względem merytorycznym parafując przygotowany materiał, który zatwierdza swą
parafą właściwy kierownik.
2. Projekt aktu prawnego obejmującego swym zakresem kilka stanowisk pracy opracowują
i podpisują właściwi pod względem merytorycznym pracownicy oraz ich kierownicy.
3. Projekty aktów prawnych w zakresie jednostek organizacyjnych gminy przygotowują
ich kierownicy.
4. Projekty wszystkich aktów prawnych powodujących skutki finansowe uzgadniane są ze
Skarbnikiem, który potwierdza swą parafą uzgodnienie.
5. Projekty aktów prawnych należy przekazać do radcy prawnego w celu ich
zaopiniowania pod względem formalno-prawnym przed ich skierowaniem do
rozpatrzenia Wójtowi, Komisji lub Radzie.


Rozdział IX
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI DZIENNIKARZOM


§ 41
1. Informacji o działalności Urzędu dziennikarzom udzielają:
1) Wójt,
2) osoby wskazane przez Wójta.
2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach
określonych w ustawie Prawo prasowe.


Rozdział X
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ


§ 42
1. W Urzędzie sprawowana jest kontrola zarządcza, której sposób wykonywania
szczegółowo określają zarządzenia Wójta.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności urzędu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
i przyjętymi procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) przestrzegania zasad etycznego zachowania,
4) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
5) zarządzanie ryzykiem.
3. System kontroli w Urzędzie obejmuje:
1) kontrolę zewnętrzną, której podlegają gminne jednostki organizacyjne,
2) kontrolę wewnętrzną, której podlegają komórki organizacyjne Urzędu.
4. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie podpisane przez Wójta.


Rozdział XI
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI


§ 43
1.Skargi, wnioski i petycje wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają:
1) Wójt - w sprawach dotyczących zadań własnych Gminy realizowanych przez Urząd
lub jednostki podległe,
2) Rada – w sprawach dotyczących Wójta.
2. Skargi, wnioski i petycje przyjmuje Wójt i przekazuje odpowiednio komórkom
wewnętrznym Urzędu lub Radzie.
3. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik przyjmują skargi w sprawach załatwianych przez
podległe Referaty.
4. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.
5. Petycje ewidencjonowane są w rejestrze petycji.


Rozdział XII
PIECZĘCIE I PIECZĄTKI


§ 44
1. Ewidencję pieczęci i pieczątek używanych w Urzędzie prowadzi sekretariat Urzędu.
Z ewidencji tej powinno wynikać jak długo i w czyim użytkowaniu dana pieczęć
znajduje się.
2. Przekazywanie pieczęci i pieczątek pracownikom Urzędu odbywa się za
pokwitowaniem w ewidencji, o której mowa w ust.1.
3. Pracownicy odchodzący z pracy Urzędzie zdają pobrane pieczęci i pieczątki.


§ 45
Do osób dysponujących pieczęciami i pieczątkami należy:
1) kwalifikowanie dokumentów pod kątem potrzeby odciskania na nich odpowiednich
pieczęci i pieczątek,
2) osobiste odciskanie pieczęci i pieczątek,
3) przechowywanie pieczęci i pieczątek pod zamknięciem i zabezpieczenie przed
dostępem osób trzecich,
4) natychmiastowe informowanie przełożonemu o kradzieży lub zagubieniu pieczęci
lub pieczątki.


§ 46
Wzory pieczęci i pieczątek określa instrukcja kancelaryjna.

Rozdział XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 47
W trybie umowy cywilnoprawnej może być sprawowana w Urzędzie obsługa prawna ,
obsługa BHP, sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii oraz audyt wewnętrzny.


§ 48
1. Szczegółowe wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników
Urzędu, jednostek organizacyjnych zawierają zakresy czynności tych pracowników.
2. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy
związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (15 października 2009)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (15 października 2009, 10:42:28)

Ostatnia zmiana: Wojciech Janus (22 lipca 2021, 13:13:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14552