OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 R.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY UNISŁAW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 ROKU

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)

RODZAJ ZADANIA:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU NA TERENIE GMINY UNISŁAW W ROKU 2008.


Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniesie w 2008 roku 55.000,00 zł

Termin realizacji zadania - 2008 rok

Oferty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Unisławiu, Ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu”
w terminie do 29 lutego 2008 roku
do godziny 15:00

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest:
Pani Maria Pałucka – Sekretarz Gminy, tel. (56) 68-66-006


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU:
Wójt Gminy Unisław ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

I. FORMY REALIZACJI ZADANIA:
Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących przedsięwzięć:
- szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin funkcjonujących dotychczas
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Unisław,
- udział w zawodach i rozgrywkach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych,
- organizacja treningów, zajęć sportowych,
- zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- zakup odzieży sportowej.

II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
- zadanie winno być wykonane do końca grudnia 2008 roku
- zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.

III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
- dane na temat organizacji
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 55.000,00 zł

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Unisławiu
Ul. Parkowa 20
86-260 Unisław

lub składać w sekretariacie Urzęd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
w terminie do 29 lutego 2008 roku do godziny 15:00.


Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ.U. Nr 264 poz. 2207 z 2005 roku).
Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy w Unisławiu (pokój 11).

VI. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:
Oferty zostaną przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Unisław.
Komisja Konkursowa dokona wyboru oferty wg następujących kryteriów:
-celowość realizacji zadania
-rodzaj zadania i korzyści wynikające z jego realizacji
-ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta
-terminowość złożenia oferty
-kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji
-posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Unisław, uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:
Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje po odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczególne i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem.
Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy.
Dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczania oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Unisław, dnia 28 styczeń 2008r.

Pliki do pobrania:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Rozp. (626kB) pdf

2. Wzór formularza ofertowego wzór oferty (89kB) word

3. Wzór sprawozdania wzór sprawozdania (84kB) word


metryczka


Wytworzył: Pałucka Maria (25 stycznia 2008)
Opublikował: Pałucka Maria (25 stycznia 2008, 13:18:56)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (28 stycznia 2008, 11:47:53)
Zmieniono: zamieszczenie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1963