Ogłoszenie Wójta Gminy Unisław

O G  Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Unisław
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym .

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr  261,poz. 2603 ze zm.)
z a w i a d a m i a m,
że  przeznacza się  do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat :
1)  Działkę nr 94 położoną w miejscowości Unisław o 
    powierzchni 0,4400 ha , w skład której wchodzą użytki rolne ,
2)  Działkę nr 95 płożoną w miejscowości Unisław o
    powierzchni 0,6000 ha , w skład której wchodzą użytki
    rolne
 
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Unisław Nr II/12/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
 
Powyższe nieruchomości zapisane są w Kw 6029 , 6032 w Sądzie Rejonowym w Chełmnie – Wydział Ksiąg Wieczystych .

Wymieniona nieruchomość przeznaczona jest na świadczenie usług związanych z działalnością  hotelarsko-gastronomiczną .

Pierwsza opłata roczna  z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny nieruchomości gruntowej , tj.  76 466,00 zł plus podatek VAT według stawki 22%.
Opłata roczna  z tytułu użytkowania wieczystego  wynosi – 3%  ceny.  Wymienione nieruchomości  stanowią własność Gminy Unisław.


Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń  od dnia  15 czerwca 2009r. do dnia 07 lipca 2009r.
 
 
                                                                   Wójt Gminy Unisław
                                                                   /-/Roman Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Sławomir Gołębiewski (16 czerwca 2009)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (16 czerwca 2009, 10:27:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3784