OBWIESZCZENIE - GBK-7331-CP-1/2009

Obwieszczenie
Wójta Gminy Unisław

 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
 
zawiadamiam, że

 
W dniu 17.06.2009r. z wniosku Gminy Unisław została wydana decyzja Nr 1/2009 znak: GBK-7331-CP-1/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 0604116 Gołoty-Bągart w miejscowości Hołoty obejmującej działki Nr ewid. 136 i 137.
 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy w Unisławiu w terminie 14 dni od jej obwieszczenia.
 
W/w decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w urzędzie Gminy w Unisławiu, pokój nr 15, II piętro.
 
Rozdzielnik:

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
BIP Urzędu Gminy
a/a  


Wójt Gminy Unisław
/-/ Roman Misiaczek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (19 czerwca 2009)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (23 czerwca 2009, 12:43:32)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (24 czerwca 2009, 09:46:41)
Zmieniono: Uzupełnienie nazwy obwieszczenia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2102